Artikel 19 Gmeentewet

Artikel 19 van de Gemeentewet ziet er als volgt uit.

 

  1. De Burgemeester roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.

  2. Tegelijkertijd met de oproeping Brengt de Burgemeester dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen met uitzondering van de in artikel 25 tweede lid bedoelde stukken worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.