Motie faredzjualev.

Motie nummer 1

Artikel 37 van het reglement van orde voor de gemeenteraad van Tynaarlo.

Agendapunt 19a.

Onderwerp:        Wagiv faredzjualev.

De raad van de gemeente Tynaarlo.

In vergadering bijeen op dinsdag 20 december 2016.

Overwegende / constaterende dat:

 • De uit Azerbeidzjan afkomstige Wagiv faredzjualev Nederland dreigt te worden uitgezet;

 • Hij al ruim 15 jaar in Nederland woonachtig is ;

 • Hij nu te horen heeft gekregen dat hij het land dient te verlaten, waardoor vervolgens uitzetting uit Nederland dreigt.

 • Bij een terugkeer naar het land van herkomst voor hem zeker twee jaar gevangenisstraf wacht onder slechte omstandigheden.

 • Hij bij uitzetting van zijn vrouw en twee minderjarige kinderen, die allen het Nederlands staatsburgerschap bezitten en hier dus wel mogen blijven, wordt gescheiden;

 • Zijn vrouw kampt met gezondheidsproblemen, waardoor hij een groot deel van de zorg voor zijn kinderen op zich moet nemen;

 • Dat het inhumaan is dat kinderen hun vader wordt afgenomen;

 • Hij de Nederlandse taal beheerst;

 • Hij als klusser bij veel mensen in de omgeving werkzaam is geweest;

 • Hij inmiddels geheel in de Nederlandse samenleving is ingeburgerd;

Verzoekt

 • De burgemeester alles in het werk te stellen in de richting van de IND. En staatssecretaris van Justitie Dijkhoff, actie te willen ondernemen die er toe leidt dat wordt voorkomen dat Wagiv faredzjualev Nederland wordt uitgezet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Vries, 20 december 2016

Ondertekend door de fracties van

CDA

ChristenUnie

Gemeentebelangen

GroenLinks

 

Deze motie behoort bij onderstaand artikel.

Motie Wagiv faredzjualev mede door GB ingediend.

 

De Bedrijveninvesteringszone

 

In Nederland zijn reeds ruim 100 Bedrijveninvesteringszones ingesteld voor winkelcentra. door een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) kunnen eenvoudiger gemeenschappelijke zaken geregeld worden die ten gunste komen voor alle in de zone gevestigde ondernemers.

Wat is een BIZ?

Een Bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers, winkeliers en horecagelegenheden gevestigd zijn. De ondernemers die gevestigd zijn betalen, aan de hand van de OZB waarde van hun pand, een bijdrage aan de gemeente. Deze bijdrage komt vervolgens beschikbaar voor de stichting of vereniging die verantwoordelijk is voor de BIZ.

Met andere woorden, het is een instrument voor en door de ondernemers.

Vereniging of stichting.

Binnen gemeente Tynaarlo heeft de Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) Ervoor gekozen een stichting op te zetten, deze stichting heet stichting BIZ Zuidlaren.

Wat zijn de taken van de BIZ?

De Bedrijveninvesteringszone is niet vrijblijvend, de stichting dient bepaalde taken van de gemeente te versterken. Het gaat hierbij onder andere over,

 • Het zorgen voor extra veiligheid binnen de zone, dit kan bijvoorbeeld door het ophangen van camera’s.

 • Het beter schoon houden van het gebied, door bijvoorbeeld vaker te vegen, de panden vrij te houden van graffiti.

 • Zorgen voor voldoende parkeerruimte.

 • Zorgen voor een grotere verkeersveiligheid.

Maar ook kan de BIZ activiteiten organiseren die de zone economisch ten goede komt.

De wet.

Sinds 1 januari 2015 is er een definitieve BIZ wet beschikbaar.

Voor de volledige wettekst zoals deze op 1 december 2016 geldt, klikt u op de link hieronder.

de BIZ wet.

 

de BIZ wet.

Wet van 19 november 2014, houdende regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat uit evaluatie van de Experimentenwet BI-zones blijkt dat het wenselijk is op structurele basis te voorzien in de mogelijkheid voor gemeenten en ondernemers te voorzien in een gebiedsgerichte bestemmingsheffing voor gezamenlijke investeringen door ondernemers in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

 1. De gemeenteraad kan onder de naam BIZ-bijdrage een belasting instellen ter zake van binnen een bepaald gebied in de gemeente (bedrijveninvesteringszone) gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen.

 2. De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing die strekt ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

 3. Bij verordening wordt bepaald of de BIZ-bijdrage wordt geheven van:

  1. eigenaren, waaronder voor de toepassing van deze wet worden verstaan degenen die bij het begin van het kalenderjaar van in de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht,

  2. gebruikers, waaronder voor de toepassing van deze wet worden verstaan degenen die bij het begin van het kalenderjaar in de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruiken of

  3. eigenaren en gebruikers.

 4. Onverminderd het derde lid, onder b en c, kan de verordening bepalen dat indien een onroerende zaak bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage wordt geheven van de eigenaar.

 5. De artikelen 220a, 220b, 220d, 220e en 220h van de Gemeentewet zijn van

overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

 1. De heffingsmaatstaf van de BIZ-bijdrage is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde. De verordening kan bepalen dat de in het eerste jaar vastgestelde waarde ook voor één of meer jaren daarna van toepassing is.

 2. De onroerende zaken ter zake waarvan de BIZ-bijdrage wordt geheven kunnen in waardeklassen worden ingedeeld.

 3. Het tarief van de BIZ-bijdrage voor gebruikers kan voor verschillende categorieën niet-woningen verschillend worden vastgesteld waarbij onder meer de vestigingslocatie, de bestemming van de onroerende zaak en de branche of sector van de bijdrageplichtige gebruiker in relatie tot het belang van de gebruiker bij de activiteiten in aanmerking genomen kunnen worden.

 4. Indien de verordening toepassing geeft aan artikel 1, vierde lid, en tevens branche of sector van de bijdrageplichtige gebruiker in aanmerking neemt voor de bepaling van het tarief, wordt het niet in gebruik zijn van de zaak door de verordening gelijkgesteld aan bepaald gebruik.

 5. Het tarief van de BIZ-bijdrage voor eigenaren kan voor verschillende categorieën niet-woningen verschillend worden vastgesteld waarbij onder meer de vestigingslocatie en de bestemming van de onroerende zaak in relatie tot het belang van de eigenaar bij de activiteiten in aanmerking genomen kunnen worden.

 6. In afwijking van voorgaande leden kan het tarief eveneens worden bepaald op een voor alle gebruikers, alle eigenaren of voor alle bijdrageplichtigen gelijk bedrag.

 7. De artikelen 230 tot en met 233a en 236 tot en met 257 van de Gemeentewet en krachtens deze artikelen vastgestelde voorschriften zijn van overeenkomstige toepassing op de heffing en invordering van de BIZ-bijdrage.

Artikel 3

 1. Een BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van ten hoogste vijf jaren.

 2. Met overeenkomstige toepassing van artikel 4 en 5 kan de periode telkens met

ten hoogste vijf jaren worden verlengd.

Artikel 4

 1. De verordening waarbij de BIZ-bijdrage wordt ingesteld treedt niet in werking dan nadat gebleken is van voldoende steun onder de bijdrageplichtigen.

 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige na vaststelling van de verordening in de gelegenheid zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding uit te spreken. In afwijking van het peilmoment, bedoeld in artikel 1, derde en vierde lid, wordt degene die blijkens de bij de gemeente op dat moment bekende gegevens een onroerende zaak in de beoogde bedrijveninvesteringszone gebruikt of daarvan het genot heeft aangemerkt als bijdrageplichtige.

 3. Bij de toepassing van het tweede lid zorgt het college van burgemeester en wethouders dat alle bijdrageplichtigen zijn geïnformeerd over de strekking van de verordening.

 4. Het college zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid van de strekking van de schriftelijke verklaring van de bijdrageplichtige gewaarborgd is.

Artikel 5

 1. Van voldoende steun is sprake indien na toepassing van artikel 4 blijkt dat:

  1. ten minste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken,

  2. ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken, en

  3. de som van de WOZ waarden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van onroerende zaken in gebruik bij danwel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken vóór inwerkingtreding hoger is dan de som van de WOZ waarden in gebruik bij danwel in eigendom van bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding.

 2. In afwijking van het eerste lid blijkt reeds van voldoende steun indien voldaan wordt aan de criteria, bedoeld in dat lid, onder a en b, indien de verordening voorziet in heffing van een voor iedere bijdrageplichtige gelijk bedrag als bedoeld in artikel 2, zesde lid.

 3. Indien de BIZ-bijdrage wordt geheven van eigenaren en gebruikers als bedoeld in artikel 1, derde lid, onder c, wordt degene die zowel gebruiker als eigenaar is van een bepaalde onroerende zaak in beide hoedanigheden betrokken bij de vaststelling of sprake is van voldoende steun en is, onverminderd het eerste lid, pas sprake van voldoende steun indien:

  1. ten minste de helft van de gebruikers en ten minste de helft van de eigenaren zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken, en daarvan

  2. ten minste de helft van de gebruikers en ten minste de helft van de eigenaren zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken.

Artikel 6

 1. De gemeenteraad besluit zo spoedig mogelijk over intrekking van de verordening indien hiervoor voldoende steun is bij bijdrageplichtigen.

 2. Op verzoek van ten minste twintig procent van de bijdrageplichtigen stelt het college van burgemeester en wethouders iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de gelegenheid zich schriftelijk voor of tegen intrekking van de verordening uit te spreken.

 3. Het verzoek kan niet worden gedaan:

  1. binnen een jaar na inwerkingtreding van de verordening, of

  2. binnen een jaar na toepassing van het tweede lid.

 4. Artikel 4, tweede lid, tweede volzin, vierde lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, zijn van toepassing met dien verstande:

  1. dat de bijdrageplichtigen in de gelegenheid worden gesteld zich uit te spreken voor of tegen intrekking en

  2. dat in afwijking van artikel 5, eerste lid, onder b, reeds sprake is van voldoende steun voor intrekking indien ten minste de helft zich voor intrekking heeft uitgesproken.

Artikel 7

 1. De opbrengst van de BIZ-bijdrage wordt als subsidie verstrekt aan de bij de verordening aangewezen vereniging of stichting. De perceptiekosten kunnen hierop in mindering worden gebracht indien dit in de verordening is bepaald.

 2. De verordening wijst uitsluitend als vereniging of stichting aan:

  1. een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

   1. waarvan alle beoogde bijdrageplichtigen lid zijn of dit desgewenst met onmiddellijke ingang kunnen worden,

   2. waarvan de contributie op jaarbasis niet hoger is dan € 50,–, en

   3. die als statutaire doelstelling uitsluitend heeft het uitvoeren van activiteiten als bedoeld in artikel 1, tweede lid,

  2. een stichting:

   1. waarvan ten minste tweederde van de leden van het bestuur afkomstig is uit de kring van beoogde bijdrageplichtigen, en

   2. die als statutaire doelstelling uitsluitend heeft het uitvoeren van activiteiten als bedoeld in artikel 1, tweede lid.

 3. In aanvulling op het tweede lid wijst de verordening uitsluitend een vereniging of stichting aan waarmee de gemeente ter uitvoering van de verordening een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrechtheeft gesloten, waarin is bepaald dat de subsidie-ontvanger verplicht is de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

 4. De gemeenteraad stelt bij verordening de nodige regels, met inbegrip van de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de subsidie wordt verstrekt.

 5. De gemeenteraad en de bij de verordening aangewezen vereniging of stichting maken schriftelijke afspraken over het minimale niveau van dienstverlening van de gemeente voor de periode waarvoor de BIZ-bijdrage wordt ingesteld of verlengd.

Artikel 8

 1. De aangewezen vereniging of stichting zorgt er voor dat:

  1. jaarlijks door de algemene ledenvergadering van de vereniging of door het bestuur van de stichting een begroting wordt vastgesteld voor de uitvoering van de activiteiten in het daaropvolgende jaar,

  2. na het eerste jaar jaarlijks aan de algemene ledenvergadering of in het bestuur van de stichting rekening en verantwoording wordt afgelegd over de uitgaven voor de uitvoering van de activiteiten in het voorafgaande jaar.

 2. De aangewezen vereniging of stichting zorgt er voor dat alle bijdrageplichtigen kosteloos kennis kunnen nemen van de begroting, de rekening en de verantwoording. De aangewezen vereniging of stichting verschaft iedere bijdrageplichtige op zijn verzoek kosteloos inzage in specifieke uitgaven.

Artikel 9

 1. De Experimentenwet BI-zones wordt ingetrokken.

 2. Het eerste lid laat de gelding van bij inwerkingtreding van deze wet bestaande verordeningen waarbij een BIZ-bijdrage is ingesteld onverlet.

Artikel 10

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 11

Deze wet wordt aangehaald als: Wet op de bedrijveninvesteringszones.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Het tolgaardershuis

In Midlaren vindt u een openlucht museum, de Tolgaarderswoning.

Vroeger werd er tol geheven, de persoon die deze tol hief of vergaarde, werd een tolgaarder genoemd. Het tarief van de tol dat geheven werd, was afhankelijk van het vervoersmiddel dat gebruikt werd om zich over de weg te bewegen.

Napoleon schafte het heffen van de rijkkstol af, maar koning Willem de 1e voerde dit weer in in 1815. In 1900 werd de tol definitief afgeschaft.

Het Tolgaardershuis.

Het tolgaardershuis werd gebouwd omstreeks 1860. Het is een stenen kamer met een vooruit springendekamer. Dit is een typerende bouw voor dit type tolhuisjes. Qua inrichting bestaat het huisje uit een woonkeuken met schouw en bedsteden. Dan nog een kelder, een nevenkamer, een opkamer en een deel.

Voor een overzicht van alle musea in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

Overzicht vvan musea in Tynaarlo.

 

muziekinstrumentenmuseum Vosbergen

In Eelde vindt u een landgoed dat Vosbergen heet, op dit landgoed staat een statige villa. In deze villa is een museum gevestigd dat heel toepasselijk museum Vosbergen heet. In dit museum vindt u een grote collectie muziekinstrumenten. Al met al beschikt het museum over ongeveer 800 historische muziekinstrumenten.

De muziekinstrumenten zijn in ruim 60 jaar verzameld en gerestaureerd door Dick Verel.

Dick Verel heeft het museum samen met zijn vrouw opgezet, het werd geopend in november 2002.

En verder.

In het museum vindt u ook een galerie met een collectie aantrekkelijke kunstvoorwerpen. Er is een gezellige koffiekamer een theetuin.

Er worden per jaar ongeveer 20 concerten gegeven, de concertzaal heeft een capaciteit voor circa 75 personen.

Gemeente Tynaarlo reikt iedere 3 jaar een cultuurprijs uit, deze prijs ging in 2005 naar dit museum.

Voor een overzicht van alle musea in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

Overzicht vvan musea in Tynaarlo.

 

molenmuseum De wachter

De wachter is een boekweit- of oliemolen welke staat aan de Zuidlaardervaart in Zuidlaren.

De molen is gebouwd in 1602, hiertoe gaf Egbert van Bon de opdracht. Waarschijnlijk is de molen gebouwd door Kruijer uit Assen.

Stoommachines.

In 1898 krijgt de molen 2 stoominstallaties, op deze wijze werd de molen gemechaniseerd. Dit was in die tijd bittere noodzaak, aangezien de stoommachines sterk in opkomst waren, dit betekende grote concurrentie voor de windmolens.

De ene stoommachine wekte de stroom op voor de olieslagerij, terwijl de andere de specerijenmaalderij aandrijft.

Voor het malen van het graan blijft de molen echter wel afhankelijk van de wind.

Verval.

In de hoogtijdagen stonden er in Nederland ongeveer 10.000 molens, daarvan zijn er nu nog ongeveer 1000 over. Circa de helft van deze nog aanwezige molens zijn maalvaardig.

Vele molens raakten in verval, dit overkwam ook de molen de wachter. Rond 1920 werden de olieslagerij en de specerijenmaalderij gesloten. Op dat moment werden vele onderdelen uit de molen gesloopt, zo ook de stoommachines.

In 1950 besluit molenaar Medendorp ook de korenmolen stil te zetten, daarmee is het einde van de molen nabij.

Het molenmuseum.

Molen De wachter is een unieke molen die eigenlijk uit 3 verschillende molens bestaat.

 • Een korenmolen.

 • Een oliemolen.

 • Een specerijenmaalderij.

In het molenmuseum wordt de authentieke productiewijze getoond.

In de olieslagerij toont men het proces van lijnzaad tot lijnolie.

In de specerijenmaalderij maalt men nootmuskaat, kaneel, kruidnagel en peper.

Bakkerij.

In het gedeelte dat bijgebouwd is, is een ambachtelijke bakkerij gevestigd in de stijl van de jaren 1900. De mengmachine voor het kneden van het deeg wordt aangedreven door een stoommachine.

Molenmakers werkplaats.

In het bijgebouw is een molenmakers werkplaats ondergebracht. Hier vindt u onder andere molenmakers werktuigen.

Er is in de molen en de bijgebouwen nog veel meer te zien, een van die dingen is het originele beeld van Berend Botje.

Een bezoek is zeker de moeite waard.

Voor een overzicht van alle musea in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

Overzicht vvan musea in Tynaarlo.

 

Kerkmuuseum de klokkengieterij

In  Vriesstaat een enkele museum, dit is een klokkengieterij. Dit museum is een erg klein museum.

Het museum bevindt zich onder de consistorie van de dorpskerk in Vries. In dit kleine museum treft u onder andere de mal aan waarmee de torenklok in 1517 werd gegoten. De klok werd gegoten door Wolter Schonenborch en wordt de Mariaklok genoemd.

Overzicht.

Voor een overzicht van alle musea in onze gemeente klikt u op de link hieronder.

Overzicht vvan musea in Tynaarlo.

 

Internationaal klompenmuseum

In Eelde vindt u aan de Wolfhorn 1a het internationaal klompenmuseum.

In het museum zijn een groot aantal heel erg oude klompen te bezichtigen die gevonden zijn bij opgravingen. Al met al heeft het museum een zeer groot aantal klompen in hun collectie.

De collectie is dusdanig groot dat het onmogelijk is om alle klompen tentoon te stellen, daarom wijzigt de tentoonstelling met enige regelmaat.

Overzicht.

Voor een totaal overzicht van alle musea in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

Overzicht vvan musea in Tynaarlo.

museum De Buitenplaats.

In het centrum van Eelde, achter de Eelder Dorpskerk staat museum De buitenplaats. Het museum is gevestigd op een gedeelte van het kampje.

Het museum werd geopend op 9 oktober 1996 door koningin Beatrix en werd opgericht uit initiatief van echtpaar van Groeningen.

Het initiatief is met name ontstaan nadat van Groeningen het Nijsinghuis voor een symbolisch bedrag van 1 gulden overnam van gemeente Eelde.

Tentoonstellingen.

In het museum worden verschillende tentoonstellingen gepresenteerd met over het algemeen figuratieve kunst.

Maar buiten de kunst kunt u in het museum ook terecht voor uw liefde voor tuinen, muziek, theater en literatuur. Zelfs voor historische en moderne architectuur kunt u terecht in dit museum.

De museumtuin.

De museumtuin werd ontworpen in samenwerking met Janneke van Groeningen en Copijn Utrecht.

In 2000 was de tuin klaar, dit jaar werd de tuin dan ook geopend voor het publiek.

Een deel van de tuin sluit perfect aan bij het museum en gaat over in het dak.

In de tuin bevinden zich allerlei beelden. U kunt hier uw ogen uitkijken.

Voor een overzicht van alle musea in gemeente Tynaarlo klikt u op de link hieronder.

Overzicht vvan musea in Tynaarlo.

Overzicht vvan musea in Tynaarlo.

In gemeente Tynaarlo staan een aantal grotere en kleinere musea, hieronder vindt u een overzicht van deze in de verschillende dorpen gevestigde musea.

Eelde.

Internationaal klompenmuseum

museum De Buitenplaats.

muziekinstrumentenmuseum Vosbergen

Midlaren.

Het tolgaardershuis

Vries.

Kerkmuuseum de klokkengieterij

Zuidlaren.

molenmuseum De wachter

 

Groningen Airport Eelde

In gemeente Tynaarlo is een luchthaven dat gelegen is in het dorp Eelde. Deze luchthaven heet Groningen Airport Eelde (GAE), maar heeft ook de naam NV Luchthaven Eelde gevoerd.

Op 23 mei 1931 werd de luchthaven in Eelde geopend door Burgemeester Legro. Het aanleggen van het vliegveld was een initiatief van voormalig wethouder Hayo Hindriks, Hindriks was vliegenier.

Ongeveer 2 jaar later werd op Groningen airport Eelde ook de vliegschool van de KLM gevestigd. In 1954 wordt de Rijks luchtvaartschool uit Gilze-rijen ook overgeplaatst naar Eelde.

Gedurende de tweede wereldoorlog werd het vliegveld in Eelde door de Duitsers Vliegerhorst genoemd.

Vanaf 1953 doet het vliegveld in Eelde dienst als uitwijkhaven van de grote internationale luchthaven Schiphol, in juli 1958 vertrok van dit vliegveld de eerste Europese vlucht.

 

baanverlenging.

In 1979 werd een rapport opgesteld waarin voor het eerst sprake was van een noodzakelijke baanverlenging van de start- en landingsbaan op het vliegveld. Het duurt echter nog tot 2012 tot de Raad van state groen licht geeft voor de daadwerkelijke baanverlenging.

De start- en landingsbaan werd verlengd van 1800 meter naar een lengte van 2500 meter.

 

Eelde

Eelde is een dorp in gemeente Tynaarlo, in het noorden van de provincie Drenthe.

Eelde was voorheen het hoofddorp van de zelfstandige, gelijknamige gemeente, maar door de herindeling in 1999 is deze gemeente samengevoegd met de toenmalige gemeenten Vries en Zuidlaren tot de groene long tussen Assen en Groningen, gemeente Tynaarlo.

In het oudste document stond de plaats Eelde beschreven als Elde, dit was in 1139, maar later werd de plaats Elethe genoemd. Ook de naam Elede kwam voor in oude documenten.

 

Eelde wordt omringt door de volgende dorpen.

 • Aan de noordzijde grenst Eelde aan Paterswolde.

 • Aan de zuidzijde grenst Eelde aan Bunne, Yde en De punt.

 • Aan de westzijde grenst Eelde aan Winde en Peize.

 • Aan de oostzijde grenst Eelde aan Haren en Glimmen.

 

Gemeente Eelde.

De voormalig gemeente Eelde of beter gezegd gemeente Eelde Paterswolde bestond uit slechts 3 dorpen.

 

In 2012 woonden er in het dorp Eelde 6660 inwoners.

 

Vliegveld.

Eelde is in Nederland met name bekend geworden door haar vliegveld, dit vliegveld heet Groningen Airport Eelde (GAE). Het vliegveld ligt aan de zuidoost kant van het dorp.

 

Musea.

In Eelde bevinden zich 3 musea. Internationaal klompenmuseum

 

Landgoederen.

In Eelde vindt u een aantal landgoederen, deze landgoederen bevinden zich allemaal aan de oostzijde van het dorp.

 • Landgoed de duinen.

 • Landgoed Oosterbroek.

 • Landgoed Vosbergen.

Onderwijs.

 

In Eelde zijn een aantal scholen gevestigd, 2 openbare basisscholen en een Rooms Katholieke basisschool, verder staat er in Eelde nog een school voor voortgezet onderwijs.

 • Openbare Basisschool De westerburcht. OBS De westerburcht is een fusieschool, deze school heeft 2 locaties.

  • Locatie Kooistukken.

  • Locatie Jan steenweg.

 • Openbare Basisschool de veenvlinder. OBS de veenvlinder is een fusieschool, deze school heeft 2 locaties.

  • Locatie Esweg.

  • Locatie Schoollaan.

 • Katholieke Basisschool Mariaschool, locatie Groote veen.

 • Terra College Eelde, locatie Burgemeester Legroweg.

 

Openbaar vervoer.

Eelde is bereikbaar door middel van het openbaar vervoer. Lijn 2 rijdt door Eelde, deze buslijn rijdt tussen NS station Groningen Noord via NS hoofdstation Groningen, Groningen Airport Eelde en busstation De punt.

Lijn 2 rijdt over het algemeen 2 maal per uur, tijdens de avonduren en op zondagen wordt dit verlaagd naar 1 maal per uur.

 

De bloemencorso.

Het meest bekende evenement van Eelde is de bloemencorso. De bloemencorso vind altijd plaats in het tweede weekend van September.

Iedere wijk bouwt zijn eigen corsowagen, het ontwerp van deze wagens is altijd gebaseerd op een motto.

De wijken komen uit de dorpen Eelde, Paterswolde, Eelderwolde en Yde.

 

Artikel 1 van de Grondwet

Artikel 1 van de Grondwet biedt een belangrijke basis voor de bestrijding van discriminatie.

In dit artikel staat namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd.

Het artikel geeft aan dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden en dat discriminatie op welke grond dan ook niet is toegestaan.

Artikel 1 van de Grondwet.

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Artikel 1 van de Grondwet is daarmee dan ook meteen het belangrijkste artikel van de Grondwet en van de samenleving.

 

Tynaarlo Lokaal

Tynaarlo Lokaal is, zoals de naam al doet vermoeden, een lokaal radiostation voor de  gemeente Tynaarlo. Van origine is dit radiostation afkomstig uit de voormalig gemeente Eelde.

Dit radiostation was actief tot 2009. In die tijd had het radiostation ook een andere naam, het heette toen radio LOEP. LOEP stond voor lokale Omroep Eelde Paterswolde.

Iedere avond vanaf 18.30 uur heeft Tynaarlo Lokaal uitzending met iedere avond een gevarieerd programma.

Dat gedeelte van de dag dat Tynaarlo Lokaal niet uitzendt, kan men luisteren naar de uitzending van RTV Drenthe.

 

Vrijwilligers.

Het radiostation wordt in z’n geheel in stand gehouden door uitsluitend vrijwilligers. In totaal zijn er ongeveer 90 vrijwilligers betrokken bij de radiozender. Al met al werken er ongeveer 50 vrijwilligers mee aan de programmering en uitzendingen.

 

Gemeenteraadsvergadering.

De vergaderingen van de Gemeenteraad van gemeente Tynaarlo wordt iedere 2 weken in zijn geheel en live uitgezonden door Tynaarlo Lokaal.

 

Te ontvangen.

U kunt Tynaarlo Lokaal op de volgende manieren ontvangen.

 • In de ether op 105.9 FM en op 107.4 FM.

 • Via de kabel op 105.5 FM

 • Via internet op www.tynaarlolokaal.nl.

 

De uitzendingen van Tynaarlo Lokaal worden verzorgd vanuit het Dorpshuis aan de Bähler Boeremalaan in Paterswolde.

 

Café G. en A. Boelens

Café G. en A. Boelens of ook wel café theater G. en A. Boelens, is een van de 2 cafés in het Drentse dorp EeldeEeldedat gelegen ligt in gemeente Tynaarlo.

Sommige mensen kennen het café ook nog met de naam café Centrum, dit was namelijk de naam die het café vroeger droeg.

Het Café staat in het centrum van Eelde, aan de hoofdweg, tegenover het zogeheten Kampje, het Kampje doet dienst als parkeerplaats, maar hier is op de woensdagen ook de weekmarkt gesitueerd.

Het café is sinds 1940 in het bezit van de familie Boelens en wordt al sinds een groot aantal jaren gerund door de 2 zusters Grétia en Alette.

Er is een ruim terras, een biljart, een gezellige bar en een mini theater.

Het pand waarin Boelens gevestigd is, doet al sinds 1868 dienst als café.

 

Paterswolde

Het dorp Paterswolde ligt in de Provincie Drenthe en wel in gemeente Tynaarlo. Het dorp wordt veelal in een adem genoemd met Eelde, sommige mensen denken daardoor dan ook dat Eelde-Paterswolde 1 dorp is, maar dat is toch niet het geval.

voorheen lag Paterswolde in gemeente Eelde, in 1999 werd dit gemeente Tynaarlo.

Uit onderzoek blijkt dat Paterswolde niet de officiële naam is van het dorp, van origine heette het dorp Potterwolde. Hoogstwaarschijnlijk genoemd naar de familie Potter die daar gewoond heeft.

 

Nieuwe akkers.

De bekendste wijk in Paterswolde is Nieuwe Akkers, deze wijk ligt ongeveer in het midden van het dorp.

Deze wijk is gevestigd door het vliegveld, Groningen Airport Eelde. Het vliegveld huisvestte in Nieuwe Akkers haar personeel.

Dat de wijk gesticht is door het vliegveld is ook duidelijk te zien aan de straatnamen, iedere straat heeft de naam van een vliegenier, zoals Fokkerweg, Gijsendorfstraat en dergelijke.

 

Omgeving.

Paterswolde wordt omringd door een aantal andere dorpen, dit zijn.

 • Aan de noordzijde grenst Paterswolde aan het dorp Eelderwolde.

 • Aan de zuidzijde grenst Paterswolde aan het dorp Eelde.

 • Aan de westzijde grenst Paterswolde aan het dorp Peize.

 • Aan de oostzijde grenst Paterswolde aan het Groningse dorp Haren.

 • Aan de noordoostzijde grenst Paterswolde aan het Paterswoldse meer.

 

Inwoners.

In 2010 had het dorp Paterswolde in totaal bijna 3700 inwoners.

 

Landgoederen.

Binnen Paterswolde vindt u 2 landgoederen, beide landgoederen bevinden zich aan weerszijden van de hoofdweg en liggen bijna tegenover elkaar.

De beide landgoederen zijn:

 • Landgoed De braak

 • Landgoed Vennerbroek

 

Bekende bewoners.

De bekendste inwoner van Paterswolde die daar nu nog woont is Jacque d’Ancona.

Vroeger woonde Nederlands bekendste weerman, Jan Pelleboer ook in Paterswolde, maar zoals bekend is, is hij overleden. Wel is er in Paterswolde een plein naar hem vernoemd, het Jan Pellelboerplein.

 

Overige punten.

In Paterswolde bevindt zich een van de 3 zwembaden, dit is het openluchtbad Lemferdinge.

In het Noorden van het dorp staat een hotel, dit is Golden Tulip familiehotel, Deze is gehuisvest aan de Groningerstraat en ligt bijna tegen het Paterswoldse meer aan.

Het oudste dorpshuis van Nederland is gehuisvest in dit dorp, het dorpshuis is in 1915 gebouwd.