Artikel 22 Gemeentewet

Artikel 22 van de Gemeentewet ziet er als volgt uit.

 

De leden van het gemeentebestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor dan wel worden verplicht getuigenis af te leggen als bedoelt in Artikel 165, eerste lid  van de wet op de Burgelijke rechtsvordering, over hetgeen zij in de vergadering van de Gemeenteraad hebben gezegd of aan de Gemeenteraad schriftelijk hebben overgelegd.

 

Artikel 23 Gemeentewet

Artikel 23 van de Gemeentewet ziet er als volgt uit.

 

 1. De vergadering van de Gemeenteraad wordt openbaar gehouden.

 2. De deuren worden gesloten wanneer tenminste een vijfde van de van het aantal leden dat de presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

 3. De Gemeenteraad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 4. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij anders wordt beslist.

 5. De Gemeenteraad maakt de besluitenlijst van zijn vergaderingen op de in de Gemeente gebruikelijke wijze openbaar. De Gemeenteraad laat de openbaarmaking achterwege voor zover het aangelegenheden betreft ten aanzien waarvan op grond van Artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd of ten aanzien waarvan openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang.

 

Artikel 25 Gemeentewet

Artikel 25 van de Gemeentewet ziet er als volgt uit.

 

 1. De Gemeenteraad kan op grond van een belang, genoemd in Artikel 10 van de Wet op de Openbaarheid van Bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de Gemeenteraad worden overgelegd geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde, wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hem die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen in acht genomen totdat de Gemeenteraad haar opheft.

 2. Op grond van een belang genoemd in Artikel 10 van de Wet op de Openbaarheid van Bestuur kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het College, de Burgemeester en een Commissie, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de Gemeenteraad of aan leden van de Gemeenteraad overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt.

 3. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan de Gemeenteraad overgelegde stukken vervalt, indien de oplegging niet door de Gemeenteraad in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht, wordt bekrachtigd.

 4. De krachtens het tweede lid opgelegde verplichting tot geheimhouding met betrekking tot aan leden van de Gemeenteraad overgelegde stukken wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het stuk waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan de Gemeenteraad is voorgelegd, totdat de Gemeenteraad haar opheft. De Gemeenteraad kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering, die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is bezocht.

 

Artikel 82 Gemeentwet

Artikel 82 van de Gemeentewet ziet er als volgt uit.

 

 1. De Gemeenteraad kan Raadscommissies instellen die besluitvorming van de Gemeenteraad kunnen voorbereiden en met het College of de Burgemeester kunnen overleggen. Hij regelt daarbij de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze, daaronder begrepen de wijze waarop de leden van de Gemeenteraad inzage hebben in stukken waaromtrent door een Raadscommissie geheimhouding is opgelegd. Deze inzage kan slechts worden geweigerd voor zover zij in strijd is met het openbaar belang.

 2. De Burgemeester en de Wethouders zijn geen lid van een Raadscommissie.

 3. Bij de samenstelling va neen Raadscommissie zorgt de Gemeenteraad, voor zover het de benoeming betreft van leden van de Gemeenteraad voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de Gemeenteraad vertegenwoordigde groeperingen.

 4. Een lid van de Gemeenteraad is voorzitter van een raadscommissie.

 5. De artikelen 19, 21, 22 en 23 zijn van overeenkomstige toepassing op een vergadering van een Raadscommissie, met dien verstande dat dat in artikel 19 voor Burgemeester wordt gelezen Voorzitter van de Raadscommissie.

 

artikel 86 Gemeentewet

Artikel 86 van de Gemeentewet ziet er als volgt uit.

 

 1. Een Commissie kan in een besloten vergadering op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de Commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of vann de stukken kennis dragen, totdat de Commissie haar opheft.

 2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de wet Openbaarheid van Bestuur kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van een Commissie, het College en de burgemeester, een ieder ten aanzien van stukken die hij aan een Commissie overlegd. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de Gemeenteraad haar opheft.

 3. Indien een Commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de Gemeenteraad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de Gemeenteraad haar opheft.

 

Artikel 155a Gemeentewet

Artikel 155 a van de Gemeentewet ziet er als volgt uit.

 

 1. De gemeenteraad kan op voorstel van een of meer van zijn leden een onderzoek naar het door het College of door Burgemeester gevoerde bestuur instellen.

 2. Het besluit tot het instellen van een onderzoek omvat een omschrijving van het onderwerp van onderzoek, alsmede van toelichting. Deze omschrijving kan hangende het onderzoek door de Gemeenteraad worden gewijzigd.

 3. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een door de Gemeenteraad in te stellen onderzoekscommissie. De Commissie heeft ten minste drie leden en bestaat uitsluitend uit leden van de Gemeenteraad.

 4. De Artikelen 22, 82 derde lid en 86 eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de onderzoekscommissie.

 5. De onderzoekscommissie kan de bij deze wet verleende bevoegdheden uitsluitend uitoefenen, indien ten minste drie van haar leden aanwezig zijn.

 6. De bevoegdheden en werkzaamheden van een onderzoekscommissie worden niet geschorst door het aftreden van de Gemeenteraad.

 7. Op het besluit tot instelling van een onderzoek en tot instelling van een onderzoekscommissie, alsmede het besluit tot wijziging van de omschrijving van het onderwerp van een onderzoek zijn de Artikelen 139 tweede lid, 140 en 141 van overeenkomstige toepassing

 8. Alvorens de Gemeenteraad besluit tot een onderzoek, stelt hij bij verordening nadere regels met betrekking tot deze onderzoeken. In elk geval worden daarin regels opgenomen over de wijze waarop ambtelijke bijstand wordt verleend aan de commissie.

 

Artikel 165 wet Burgelijke Bestuursvordering

Artikel 165 van het Burgerlijk wetboek van de Rechtsinvordering ziet er als volgt uit.

 

 1. Een ieder, daartoe op wettige wijze opgeroepen, is verplicht getuigenis af te leggen.

 2. Aan deze verplichting kunnen zich verschonen:

  1. De echtgenoot en de vroegere echtgenoot, dan wel de geregistreerde partner n de vroegere geregistreerde partner van een partij, de bloed- of aanverwanten van een partij of van de echtgenoot of van de geregistreerde partner van een partij tot de tweede graad ingesloten, een en ander tenzij de partij in hoedanigheid optreedt.

  2. Zij die tot geheimhouding verplicht zijn uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking omtrent hetgeen hun in die hoedanigheid is toevertrouwd.

 3. De getuige kan zich verschonen van het beantwoorden van een hem gestelde vraag, indien hij daardoor of zichzelf een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn in de tweede of derde raad of zijn echtgenoot of vroegere echtgenoot onderscheidenlijk zijn partner of vroegere geregistreerde partner aan het gevaar van een strafrechtelijke veroordeling ter zake van een misdrijf zou blootstellen.

 

Wethouder Wijbenga

Theun Wijbenga is sinds 2014 Wethouder in Tynaarlo namens het Christen Democratisch Appel (CDA), hij maakt dus deel uit van het College.
Na de verkiezingen in 2014 werd Wijbenga benoemd als Wethouder, hij nam daarbij het stokje over van Martin Kremers die in de raadsperiode van 2010 tot 2014 het wethouderschap voor zijn rekening had genomen.


Het CDA werd bij de gemeenteraadsverkiezingen de op een na kleinste partij in Tynaarlo, maar werden wel lid van de coalitie.
Theun Wijbenga is geboren in Friesland, hij woont nu in Zuidlaren.

Voordat Theun Wethouder in Tynaarlo werd, was hij lid van de Provinciale Staten in Drenthe, deze functie heeft hij 11 jaar vervuld.

Wethouder van Dijk

Mirjam van Dijk is sinds 2014 Wethouder in Tynaarlo namens D66, daarmee maakt zij dus onderdeel uit van het College.
In de periode van 2010 tot 2014 had Mirjam zitting in de gemeenteraad, dit was een eenmansfractie.
Tijdens de verkiezingen in 2014 werd D66 met maar een paar stemmen minder dan de VVD nipt tweede.
Van Dijk werd daarom in 2014 benoemd als Wethouder.
Mirjam van Dijk is getrouwd geweest met Hans Engels. Zij woont in Paterswolde.

Wethouder Hofstra

Nina Hofstra is vanaf 2010 in gemeente Tynaarlo Wethouder voor de Volkspartij voor Vrijheid en democratie (VVD).
Na de Gemeenteraadsverkiezingen in 2010 nam Nina zitting als Wethouder in het Collegenamens de VVD. Deze carrière leek geen lang leven beschoren, want door een crisis in het najaar van 2011 viel het College, waardoor een einde aan dit wethouderschap kwam.
Nina Hofstra nam op dat moment weer plaats in de Gemeenteraad.
Na de verkiezingen van 2014 werd Hofstra echter opnieuw benoemd als wethouder en nam dus voor de tweede maal zitting in het College.
Nina is geboren op 18 oktober 1968. Ze woont in Vries.

Wethouder Berends

Henk Berends is sinds 2011 Wethouder voor de Partij van de Arbeid (PvdA) en maakt daarbij deel uit van het College in onze gemeente, hij volgde daarbij Henk kosmeijer op. Henk Kosmeijer is Burgemeester geworden in Marum. Henk Berends is geboren op 1 november 1962 en woont op dit moment in Eelde.

Voordat Henk Wethouder werd in Tynaarlo was hij eigenaar van een organisatie adviesbureau, hierdoor was hij veel betrokken bij veranderingen in organisaties en vernieuwing op verschillende nivo’s en in verschillende organisaties. Op het moment dat Berends het Wethoudersstokje overnam van Kosmeijer, had Henk Berends nagenoeg geen politieke ervaring. Dit was in het begin ook wel te merken, hij bediepte zich niet erg in zijn dossiers. Een steeds terugkerende uitspraak van Henk was, “Daar kom ik schriftelijk op terug”. Gelukkig is dit wel enigszins verbeterd.

Burgemeester Thijsen

Marcel Thijsen is in november van 2014 benoemd tot burgervader van gemeente Tynaarlo, hij volgde daarbij de tijdelijke Burgemeester Piet Adema op. Marcel Thijsen is afkomstig van gemeente Wijchen, waar hij wethouder was van de partij Kernachtig Wijchen. Onze Burgemeester is geboren in 1968.

Geschiedenis. Voordat Marcel Thijsen Burgemeester in Tynaarlo werd, was hij al met al ongeveer 20 jaar actief in de politiek in gemeente Wijchen. Hij begon als Raadslid van de Partij van de Arbeid (PvdA). Toen hij zich niet meer kon verenigen met het gedachtengoed van deze partij in Wijchen, heeft hij een lokale partij in het leven geroepen, dit was Gemeentebelangen Wijchen. Na een aantal jaar werd er nog een lokale onafhankelijke partij opgericht, deze partij had meer extreem rechtse gedachten. Aangezien de namen van beide partijen te veel op elkaar leken, heeft Marcel Thijsen de naam van Gemeentebelangen gewijzigd in Kernachtig Wijchen. Marcel werd voor Kernachtig Wijchen wethouder. Dit Wethouderschap heeft hij 8 jaar en 9 maanden volgehouden, voordat hij als Burgemeester in Tynaarlo werd benoemd.

het College van B&W

De gemeente wordt bestuurd door het College van Burgemeester en Wethouders. Ieder lid van het College heeft zijn of haar eigen portefeuille, welke onderdelen in deze portefeuille zit, wordt onderling door de Collegeleden verdeeld. Van de portefeuilleverdeling wordt melding gedaan aan de Gemeenteraad.

In de Raadsperiode 2014 – 2018 bestaat het College van Burgemeester en Wethouders in gemeente Tynaarlo uit uiteraard 1 Burgemeester en 3 wethouders.

Hieronder een opsomming van de huidige leden van het college.

 

Voor een overzicht van de Burgemeesters die gemeente Tynaarlo tot op heden gehad heeft, klikt u op de link hieronder.

overzicht Burgemeesters Tynaarlo

Dorpsklanken

Dorpsklanken is de plaatselijke krant van EeldePaterswolde en Eelderwolde. Deze krant is opgericht in 1946, vlak na de tweede wereldoorlog.

Het toeval wil dat Gemeentebelangen Tynaarlo ook in ditzelfde jaar is opgericht, toen als Gemeentebelangen Eelde.

Dorpsklanken wordt ook wel oneerbiedig het Eelder bokkeblad genoemd, aan de andere kant kun je dit ook als geuzetitel bezien.

Dorpsklanken valt iedere week bij haar abonnees op de deurmat, daarbij is er een oplage van ongeveer 4000 exemplaren. Eens per maand wordt er een grote editie uitgegeven, deze wordt huis aan huis verspreid en komt daardoor ook in de brievenbussen van de huishoudens die geen lid zijn van dorpsklanken, daarbij heeft de krant een oplage van ongeveer 20000 exemplaren.

De krant wordt uitgegeven door Stichting De Eelder gemeenschap.

 

tarragrond

In het dorp Tynaarlo heeft de Gemeente een aantal jaar geleden een stuk grond opgehoogd met tarragrond, maar wat is tarragrond nu eigenlijk.

Tarragrond is een restafval product dat met name afkomstig is van de aardappelverwerkende industrie.

Zoals bij een ieder bekend is, komen aardappelen uit de grond. Bij het rooien van aardappelen blijft er altijd een deel van de aarde aan de gerooide aardappelen hangen.

Tijdens het verwerken van de aardappelen worden deze schoongewassen, waarna de grond wordt afgevoerd.

Door het gebruik van allerlei bestrijdingsmiddelen is tarragrond vaak vervuild met stoffen zoals Drins en DDT.

Al met al wordt er jaarlijks ongeveer 1 miljoen ton tarragrond geproduceerd. Met de tarragrond worden veelal percelen voor de landbouw opgehoogd. Het op deze manier afvoeren en hergebruiken van tarragrond is tot op heden nog steeds toegestaan, al hoewel er wel steeds meer geluiden hoorbaar zijn dat dit verboden zou moeten worden.

 

Verordening

Binnen overheidsinstanties wordt veel gebruik gemaakt van verordeningen, dus ook door gemeenten. Deze verordeningen noemen we logischerwijs gemeentelijke verordeningen.

maar wat zijn verordeningen nu eigenlijk precies?

Simpel gezegd kunnen we een gemeentelijke verordening ook vertalen als lokale wetgeving.

De meest omvattende gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), deze verordening heette vroeger de algemene Politie Verordening. Maar er zijn uiteraard ook minder omvattende verordeningen.

De Gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen op gemeentelijk niveau.

Er zijn een groot aantal verschillende verordeningen, een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Afvalstoffen verordening.

 • Hierin wordt bepaalt wanneer afval bij de weg geplaatst mag worden en hoe dit gescheiden dient te worden.

 • Een verordening voor het organiseren van evenemen.ten
  Hierin wordt opgenomen hoe luid de muziek mag, hoe laat het evenement afgelopen dient te zijn en hoeveel bezoekers er maximaal mogen komen.

 • Een Leges verordening.
  Hierin staat de hoogte van de verschillende Leges en hoe de  geheven kunnen worden.

In de verordeningen worden regels opgenomen waaraan de bewoners vaLegesn de betreffende gemeente zich dienen te houden. Een aantal van deze regels kunnen zijn:

 • het verbod op het verstoren van de openbare orde.

 • Regels waar al dan niet geparkeerd mag worden en op welke wijze.

 • Het mogen collecteren en onder welke voorwaarden.

Als men zich niet aan de gestelde regels houdt, dan kunnen er sancties opgelegd worden. Deze sancties worden niet opgelegd door de rechter, maar over het algemeen door het Openbaar Ministerie (OM), de politie of de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).