Verordening

Binnen overheidsinstanties wordt veel gebruik gemaakt van verordeningen, dus ook door gemeenten. Deze verordeningen noemen we logischerwijs gemeentelijke verordeningen.

maar wat zijn verordeningen nu eigenlijk precies?

Simpel gezegd kunnen we een gemeentelijke verordening ook vertalen als lokale wetgeving.

De meest omvattende gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), deze verordening heette vroeger de algemene Politie Verordening. Maar er zijn uiteraard ook minder omvattende verordeningen.

De Gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen op gemeentelijk niveau.

Er zijn een groot aantal verschillende verordeningen, een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Afvalstoffen verordening.

 • Hierin wordt bepaalt wanneer afval bij de weg geplaatst mag worden en hoe dit gescheiden dient te worden.

 • Een verordening voor het organiseren van evenemen.ten
  Hierin wordt opgenomen hoe luid de muziek mag, hoe laat het evenement afgelopen dient te zijn en hoeveel bezoekers er maximaal mogen komen.

 • Een Leges verordening.
  Hierin staat de hoogte van de verschillende Leges en hoe de  geheven kunnen worden.

In de verordeningen worden regels opgenomen waaraan de bewoners vaLegesn de betreffende gemeente zich dienen te houden. Een aantal van deze regels kunnen zijn:

 • het verbod op het verstoren van de openbare orde.

 • Regels waar al dan niet geparkeerd mag worden en op welke wijze.

 • Het mogen collecteren en onder welke voorwaarden.

Als men zich niet aan de gestelde regels houdt, dan kunnen er sancties opgelegd worden. Deze sancties worden niet opgelegd door de rechter, maar over het algemeen door het Openbaar Ministerie (OM), de politie of de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

 

Leges

Leges zijn een soort belasting die geheven worden op diensten of andere taken, deze belastingen worden door de gemeente geheven.

Leges worden geheven om de taken van de gemeente te kunnen bekostigen, de opbrengst van de leges worden er voor gebruikt om de kwaliteit van de diensten te waarborgen en de kosten met betrekking tot personeel, huisvesting en materiaal te dekken.

De hoogte van de leges mogen niet groter zijn dan de kosten die gemaakt worden, met andere woorden, de gemeente mag geen winst maken door middel van leges.

De Gemeenteraad stelt een leges Verordening vast, in deze Verordening staat de hoogte van de leges vermeld, maar ook op welke wijze en onder welke voorwaarden leges geheven mogen worden.

Een aantal taken waarover leges geheven kunnen worden zijn:

 • Handelingen ten behoeve van het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart, een reisdocument of rijbewijs;

 • Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning;

 • Voor het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van evenementen of markten.

Degene die bovengenoemde feiten aanvraagt, dient de verschuldigde leges te voldoen aan de gemeente.

 

Amendement

Op de agenda van een Gemeenteraadsvergadering staan uiteraard agendapunten. Ieder agendapunt die er toe doet, gaat vergezeld met een voorstel.

Wanneer een Raadslid zich niet volledig kan vinden in de tekst van het voorstel, dan kan deze een verzoek doen om deze tekst inhoudelijk te wijzigen.

Een dergelijke tekstuele wijziging geschiedt door middel van het indienen van een amendement.

Het is ook mogelijk om een tekstuele wijziging op een amendement voor te stellen, dit gebeurt door middel van een sub amendement.

Een amendement en een sub amendement wordt in stemming gebracht bij de Gemeenteraad. Pas na de stemming van ingediende amendementen wordt het agendapunt in stemming gebracht.

 

de Jaarrekening

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van de gemeente, een Gemeenschappelijke Regeling, een vereniging of dergelijke organisaties. Een jaarrekening dient ieder jaar opgesteld te worden.

In grote lijnen geeft een jaarrekening weer wat er in het betreffende boekjaar heeft plaatsgevonden in de organisatie. Over het algemeen dient de accountant de jaarrekening goed te keuren.

De jaarrekening van de gemeente dient vastgesteld te worden door de Gemeenteraad. De Rekenkamer Commissie kan een jaarrekening ook beoordelen, In Tynaarlo doet de Rekenkamer Commissie Tynaarlo dit in ieder geval wel.

Voor bijvoorbeeld een Gemeenschappelijke Regeling kan de Gemeenteraad zienswijzen meegeven aan de vertegenwoordigers van de Gemeente in deze Gemeenschappelijke Regeling. Het Algemeen Bestuur van de betreffende Gemeenschappelijke Regeling stelt haar jaarrekening vast.

 

Onderdelen van een jaarrekening.

Een jaarrekening bestaat in principe uit 3 onderdelen.

 • De balans per 31 december.

 • De resultatenrekening van het boekjaar.

 • Een toelichting op de balans en de resultatenrekening.

 

Het doel van de jaarrekening.

De financiële situatie wordt duidelijk in de jaarrekening, de lezer ervan krijgt daardoor dus inzicht in deze financiële situatie. Alle inwoners van de Gemeente kunnen inzicht krijgen in de jaarrekening van de Gemeente.

Een jaarrekening geeft een duidelijke gespecificeerde weergave van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, zoals deze in het betreffende boekjaar geweest is. Door de jaarrekening kunnen verschillende jaren met elkaar vergeleken worden.

 

Uiteraard kun je op basis van de jaarrekening geen voorspelling maken van de toekomst.

 

Gemeenschappelijke Regeling

Een gemeenschappelijke regeling is een publieksrechtelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten waarbij bepaalde taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden.

De gemeenschappelijke regeling wordt geregeld in de wet op de Gemeenschappelijke regelingen.

De wet geeft de mogelijkheid tot 3 verschillende gemeenschappelijke regelingen.

 • Een nieuw openbaar lichaam.

 • Het vormen van een gemeenschappelijk orgaan.

 • Een Gemeente als centrum Gemeente aanwijzen.

Een nieuw openbaar lichaam.

Een voorbeeld van een nieuw openbaar lichaam is bijvoorbeeld de GGD, de VeiligheidsRegio Drenthe of Meerschap Paterswolde.

Een nieuw Openbaar Orgaan bestaat uit een Voorzitter, een Dagelijks bestuur, een Algemeen bestuur en een eigen ambtelijk apparaat.

Een Algemeen Bestuur kan bestaan uit Raadsleden of Collegeleden van iedere aangesloten Gemeente. Het Dagelijks bestuur wordt gekozen uit leden van het Algemeen Bestuur.

Een Gemeenschappelijk Orgaan.

In principe gelden voor een Gemeenschappelijk Orgaan dezelfde regels als voor een Nieuw openbaar lichaam.

Een Gemeente kan er toe besluiten enkele bevoegdheden onder te brengen bij een Gemeenschappelijk Orgaan.

Een Gemeente als Centrum Gemeente aanwijzen.

Een Gemeente aanwijzen als Centrum Gemeente wordt ook wel een Gemeenschappelijke Regeling met een lichte constructie genoemd.

Dit houdt in dat enkele taken bij een van de aangesloten Gemeenten worden ondergebracht. De taken worden ondergebracht bij een reeds bestaande Gemeente, hierdoor heeft de Gemeenschappelijke Regeling ook geen eigen ambtelijke organisatie.

Binnen onze gemeente kennen we eigenlijk uitsluitend Gemeenschappelijke Regelingen in de vorm van de eerste omschrijving, een Nieuwe Openbaar Lichaam.

Een aantal voorbeelden van Gemeenschappelijke regelingen waarin onze gemeente deelneemt zijn

 • Regionale UitvoeringsDienst (RUD);

 • Veiligheidsregio Drenthe (VRD);

 • Interlokale Sociale Dienst (ISD).

 

Zuidlaarder markt

In Zuidlaren wordt ieder jaar een paardenmarkt georganiseerd op de derde dinsdag van oktober. Dit fenomeen vindt al vele jaren plaats. De eerste Zuidlaarder markt werd naar alle waarschijnlijkheid georganiseerd in 1200, maar hoogstwaarschijnlijk vond de eerste paardenmarkt daar nog veel eerder plaats, vermoedelijk al wel in het jaar 1000.

De Monniken van het klooster van Aduard trokken al in de jaren 1000 te paard naar Zuidlaren om hun pacht te innen en hun zaken te doen.

Het eerste verhaal dat bewaard is gebleven is de overval op de markt in 1232. In dat jaar belegerden de Drenten en Fivelingoërs de stad Groningen, maar de stadjers deden een uitval en achtervolgden de belegeraars tot Zuidlaren, waar het toen juist markt was.

De bezoekers en handelaren van de markt sloegen op de vlucht en lieten hun hele hebben en houden achter. De belegraars plunderden het hele dorp en staken zelfs de kerk in brand, welke in vlammen op ging.

Het jaar 1200 wordt dus officieel aangehouden als oprichtingsjaar van deze wijd en zijd bekende markt. In 2016 zal de 816de Zuidlaarder markt gehouden worden.

Kermis.

Buiten de paardenmarkt staat er ook jaarlijks een kermis in Zuidlaren. De kermis wordt ieder jaar geopend op de vrijdag voorafgaand aan de paardenmarkt.

De kermis is jaarlijks gesitueerd op de grote Brink in het centrum van Zuidlaren.

De warenmarkt.

De traditionele paardenmarkt wordt omlijst door de warenmarkt. De warenmarkt heeft een lengte van ongeveer 4,2 kilometer.

Op de warenmarkt worden over het algemeen uitsluitend ambulante verkopers toegelaten. Ambulante verkopers zijn verkopers die geen vast winkelpand hebben, maar steeds op verschillende markten hun waar aan de man brengen.

Jaarlijks bezoeken ongeveer 150.000 mensen de waren- en paardenmarkt in Zuidlaren.

 

Stichting Zwembaden Tynaarlo

In gemeente Tynaarlo zijn we in de gelukkige omstandigheid dat er voor alle 3 de kernen Eelde, Vries en Zuidlaren een zwembad staat. In de zomer van 2014 besloot de Gemeenteraad van Tynaarlo dat de 3 zwembaden onder het beheer van de Stichting Zwembaden Tynaarlo zouden komen.

Voorafgaand aan de oprichting van de Stichting ging een omvangrijke discussie over het al dan niet openhouden van het subtropisch zwembad Aqualaren in Zuidlaren. Deze discussie kwam op gang nadat de 2 buitenbaden Lemferdinge in Paterswolde en de Leendobbe in Vries gerenoveerd waren. Hierna kwam het College tot de conclusie dat het openhouden en renoveren van het overdekte zwembad in Zuidlaren te veel ging kosten.

Op vrijdag 20 februari 2015 was de uiteindelijke oprichting een feit door ondertekening van de benodigde documenten. Hierdoor waren de zwembaden in Tynaarlo verzelfstandigd.

De nieuwe Directeur van de 3 zwembaden werd Roelof Rutgers.

 

Sociaal Domein

Het Rijk heeft de sociale taken overgedragen aan de Gemeenten, hiermee wordt het Sociaal Domein Bedoeld. Vanaf 1 januari 2015 zijn de verantwoordingen met betrekking tot deze sociale taken bij de Gemeenten neergelegd. Tot deze sociale taken of beter gezegd, nu tot het Sociaal Domein behoren de volgende taken:

 • De jeugdzorg. Door deze verandering is met name het Centrum Jeugd en Gezin tot stand gekomen.

 • De begeleiding van de inwoners van de gemeente die langdurige zorg nodig hebben en de dagbesteding van deze mensen. Hierbij kunt u denken aan Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

 • De sociale participatie van de mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt, dit is geregeld in de Participatiewet. Deze inwoners hadden voorheen veelal een aanstelling bij een sociale werkvoorziening.

 

Het overdragen van deze taken door het Rijk aan de Gemeenten noemen we decentralisatie. Dit wordt ook wel aangeduid als de transitie of transformatie op het Sociaal Domein, of anders gezegd, de verandering in het Sociaal Domein. Binnen de gemeente Tynaarlo zijn voor de 3 gebieden sociale teams ingesteld.

 

het Paterswoldse meer

Het Paterswoldse meer vormt samen met de Hoornse plas en Hoornse meer een groot meer, in totaal is dit meer 270 hectare groot, of anders gezegd, 270 miljoen vierkante meter.

Het meer is gelegen in 3 gemeenten, te weten gemeente Haren, Groningen en Tynaarlo. Ook is het meer gelegen in de 2 provinciën Groningen en Drenthe.

Het grootste gedeelte van het meer ligt in de gemeente Haren, terwijl de naam Paterswoldse meer anders doet vermoeden.

 

Verbindingen.

Aan de oostzijde is het Paterswoldse meer via de schutsluis verbonden met het Hoornse diep. Deze schutsluis heet de Nijveensterkolk.

Het Hoornse diep is vervolgens weer verbonden met het Noord-Willemskanaal. Via dit kanaal  is het Zuidlaarder meer bereikbaar.

Aan de westzijde is het Paterswoldse meer via een sluis verbonden met de wijk Waterwijk. Dit is een deelwijk van de wijk Ter Borch in Eelderwolde. Deze sluis is uitsluitend te gebruiken door de bewoners van de Waterwijk, zij bezitten een pasje waarmee ze de sluis kunnen bedienen.

 

De geschiedenis.

Doordat er in het gebied , dat ook wel Neerwolde genoemd werd, in de 16e en 17e eeuw veen werd afgegraven, ontstond uiteindelijk het Paterswoldse meer.

Een paar eeuwen later werd het Paterswoldse meer ontdekt door de welgestelde recreanten. Hierdoor werden in de 20ste eeuw locaties aangelegd. Onder andere werd toen het paviljoen de Paalkoepel gebouwd, het Familiehotel en het clubhuis van de zeilvereniging.

In 1982 werd er een verbinding aangelegd met het noordelijker gelegen Hoornse meer en de Hoornse plas. De oppervlakte van het meer werd daardoor ongeveer verdubbeld.

Op de grens tussen beide meren vindt u 2 eilandjes. Deze eilandjes heten De fokken en De zweerden.

Het Paterswoldse meer, de Hoornse plas, het Hoornse meer en het omliggende gebied wordt beheerd door het Meerschap Paterswolde.

Motie

Er wordt veel over moties gesproken bij Gemeenteraadsvergaderingen en dergelijke, maar wat zijn moties precies en wat voor moties zijn er eigenlijk. In dit artikel nemen we u mee in de wereld van de moties.

 

Soorten moties.

We kennen verschillende soorten moties.

 • De normale motie.

 • Een motie vreemd aan de agenda.

 • Een motie van treurnis.

 • Een motie van afkeuring.

 • Een motie van wantrouwen.

Alle moties met uitzondering van de motie vreemd aan de agenda, gaan over onderwerpen die voor betreffende Raadsvergadering op de agenda staat.

 

Motie vreemd aan de agenda.

Door middel van de motie vreemd aan de agenda kan een raadslid een onderwerp aanhangig maken, welke niet op de agenda staat. Over dit onderwerp kan de indiener kort een toelichting geven, waarna er stemming plaatsvindt. Een dergelijke motie vindt altijd aan het eind van de vergadering plaats, dus nadat de andere agendapunten afgehandeld zijn.

 

Motie.

Een motie is een uitspraak, in de meeste gevallen een verzoek van een Fractie aan het College van Burgemeester en Wethouders, om iets te doen of iets na te laten. Een motie wordt in stemming gebracht. Wanneer de motie met meerderheid van stemmen van de Gemeenteraad wordt aangenomen, verplicht het de bestuurder (Wethouder) hiernaar te handelen.

Een wethouder kan een motie naast zich neerleggen, maar deze bestuurder moet zich hier dan wel voor verantwoorden.

Het is daarbij mogelijk dat de Gemeenteraad dit niet accepteert.

 

De 3 moties van treurnis, afkeuring en wantrouwen liggen in elkaars verlengde en strekken steeds verder.

 

Motie van treurnis.

Een motie van treurnis wordt vaak ingediend als er berichten zijn dat degene waarover de motie gaat:

 • ernstige fouten heeft gemaakt in gemaakte afspraken;

 • informatie niet heeft doorgegeven aan de Gemeenteraad;

 • niet voldoende alert is geweest als er belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden.

Wanneer een motie van treurnis wordt aangenomen door de Raad, wordt dit meestal opgevat als een ernstige waarschuwing aan degene aan wie de motie gericht is.

 

Motie van afkeuring.

Een motie van afkeuring wordt vaak ingediend als er berichten zijn dat degene waarover de motie gaat:

 • de schijn tegen heeft van belangenverstrengeling;

 • het aannemen van steekpenningen;

 • het onvoldoende alert zijn bij belangrijke gebeurtenissen;

 • het onvoldoende verstrekken van informatie aan de Gemeenteraad.

Hierbij gaat het om berichten die niet hard gemaakt kunnen worden, maar er is wel een heel sterk vermoeden.

Als de gemeenteraad een motie van afkeuring aanneemt, wordt dit over het algemeen opgevat als een ernstige waarschuwing aan degene tegen wie de motie is ingediend.

Dit wordt ook wel betiteld als een gele kaart.

 

Motie van wantrouwen.

Een motie van wantrouwen wordt ingediend tegen personen, terwijl er hard en onbetwistbaar bewijs is met betrekking tot vergelijkbare onderwerpen die genoemd werden bij de motie van afkeuring.

Is dit hard en onomstotelijk bewijs er niet , dan wordt een motie van afkeuring ingediend.

 

Meerschap Paterswolde

Het Paterswoldse meer, de Hoornse plas, het Hoornse meer en het gebied daaromheen wordt beheerd door het Meerschap Paterswolde. In het Meerschap werken de gemeenten Haren, Tynaarlo en Groningen samen aan het beheer. Het Meerschap behartigd voor de 3 samenwerkende gemeenten de belangen op 3 beleidsterreinen.

 • Recreatie.

 • Natuurbescherming.

 • Landschapsverzorging.

Het Meerschap zorgt er voor dat het natuurschoon in stand gehouden wordt of zo mogelijk verbeterd, zij treden handhavend op waar dit nodig is en kunnen zo nodig straffen uitdelen.

Het Meerschap Paterswolde is een Samenwerkingsverband. Deze Samenwerkingsverband is ontstaan door een Gemeenschappelijke Regeling. De gemeenten die in deze Gemeenschappelijke Regeling vertegenwoordigd zijn, dragen een aantal van hun bevoegdheden over aan het Meerschap Paterswolde.

Gemeente Tynaarlo is in de Raadsperiode 2014 – 2018 voorzitter van het Meerschap in de persoon van Wethouder Nina Hofstra.

 

Ter Borch

Ter Borch is een wijk in EelderwoldeEelderwolde is het meest noordelijke dorp in de gemeente Tynaarlo. Dit dorp ligt tegen de provinciegrens met Groningen aan.

Veel inwoners van de wijk denken ook dat zij in gemeente Groningen wonen, dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, want gemeente Groningen geeft soms aan dat Ter Borch de jongste nieuwbouwwijk van de stad is. Groningen had dit ook wel graag gewild, maar het ligt toch in Tynaarlo en in de provincie Drenthe.

Ter Borch is een redelijk nieuwe wijk, in de zomer van 2005 is begonnen met de aanleg van deze wijk.

 

De naam Ter Borch.

De naam Ter Borch is afgeleid van de Ter Borchlaan, deze weg loopt langs de oostkant van de nieuwbouwwijk. Voordat de wijk werd ontwikkeld liep de Ter Borchlaan daar ook reeds.

 

Inwoners.

In 2016 woonden er ongeveer 2000 inwoners in de wijk Ter Borch. Dit aantal zal hoogstwaarschijnlijk verder gaan groeien, want er is nog meer uitbreiding mogelijk in de wijk.

Uiteindelijk is er in de wijk plaats voor in totaal 1250 woningen.

Een gezin heeft in 2016 een samenstelling van gemiddeld 3,3 personen. Als dit gemiddelde gehandhaafd blijft, zullen er in totaal rond de 4000 personen in de wijk komen te wonen.

 

Deelwijken

De wijk Ter Borch bestaat uit 3 deelwijken, iedere deelwijk heeft zijn eigen uitstraling en indeling. De 3 deelwijken zijn.

 • Tuinwijk.

 • Waterwijk.

 • Rietwijk.

Verder is er in de wijk dan nog het groene lint, dit is een strook groen met huizen langs de Ter Borchlaan.

De eerste deelwijk dat ontwikkeld werd was de Tuinwijk. De eerste huizen werden hier opgeleverd in 2007, in 2014 was deze wijk zo goed als gereed.

De tweede deelwijk dat ontwikkeld werd was de Waterwijk. Deze deelwijk bestaat uit in totaal 6 eilanden. Deze wijk staat via een sluis in verbinding met het Paterswoldse meer.

De derde deelwijk is Rietwijk, deze wijk bevat smalle dijkjes met brede sloten. Rietoevers bepalen in deze wijk het beeld.

Coördinatieregeling.

Binnen de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) kennen we de Coördinatieregeling. Binnen de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen bestemmingsplannen en dergelijke gewijzigd worden voor andere functie of uitbreiding van de bestaande functie.

Voor het wijzigen van een bestemmingsplan is een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk.

Het kan voorkomen dat er verschillende procedures noodzakelijk zijn, alvorens de bestemmingsplan gewijzigd kan worden vastgesteld.

De coördinatieregeling is een manier om er voor te zorgen dat verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening, niet na elkaar afgehandeld dienen te worden, maar dat dit tegelijkertijd kan plaatsvinden.

Het coördinatiebesluit.

In artikel 3.30 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is de mogelijkheid opgenomen om de voorbereiding en bekendmaking ter ondersteuning van ruimtelijk beleid van de Gemeente gecoördineerd te behandelen. De coördinatieregeling maakt het mogelijk dat diverse vergunningenprocedures gelijktijdig worden doorlopen.

Zo kan bijvoorbeeld de procedure voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit tot bouwen, gelijktijdig meegenomen worden in de procedure voor een daartoe benodigde herziening van de geldende bestemmingsplan. Ook andere vergunningen kunnen met 1 procedure worden voorbereid, zoals de horecavergunning.

Instemming Gemeenteraad.

De Gemeenteraad dient echter wel in te stemmen met het instellen van een coördinatieregeling, voordat deze procedures gecoördineerd kunnen worden voorbereid en bekendgemaakt kunnen worden.

Nadat de Gemeenteraad heeft ingestemd met de coördinatieregeling, is de bestemmingsplanprocedure van toepassing op alle procedures die nodig zijn om de overige besluiten te kunnen nemen.

 

Anja Warringa

Voor de verkiezingen van 2014 stond Anja Warringa op onze kieslijst, hieronder stelt zij zich aan u voor.

Ik ben Anja Warringa, ik ben geboren in 1985 en ben woonachtig op een melkveebedrijf aan de rand van Zuidlaren samen met mijn vriend en onze zoon die is geboren in 2013.

Lees meer: Anja Warringa

Wil Paré (steunfractie)

Mijn naam is Wil Paré en ben 62 jaar en inwoner van Eelde.

Ik ben getrouwd met Johanna, en heb 1 dochter, een schoonzoon en 2 kleinkinderen.

Mijn kleinzoon is geboren in 2004 en kleindochter in 2009.

Roelof Jan Krijthe

Mijn naam is Roelof Jan Krijthe
Ik ben 54 jaar woon samen en heb samen 8 kinderen.
Ben geboren en getogen in Eelde/Paterswolde.

Lees meer: Roelof Jan Krijthe