Najaarsbrief 2016.

Op 8 november 2016 zijn de Najaarsnota 2016 en de Projectenrapportage in de gemeenteraad besproken.

 

Najaarsbrief 2016

Via de najaarsbrief 2016 en projectenrapportage wordt de gemeenteraad op een korte en bondige manier gerapporteerd over de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen en de noodzakelijke financiële bijstellingen.

Er worden voorstellen gedaan om gelden mee te nemen naar 2017 en van een aantal maatschappelijke kredieten wordt een actualisatie van de jaarschijf 2016 voorgesteld. Daarnaast wordt ingegaan op de stand van zaken ten aanzien van de realisatie van de ombuigingen. Via de rapportage monitoring sociaal domein wordt onder meer een update gegeven van de budgetten decentralisaties.

 

Een fors overschot van de najaarsbrief.

De najaarsbrief kent een fors overschot van bijna € 3,5 miljoen.

Het bestaat uit een incidenteel (dus eenmalig) begrotingsoverschot van bijna € 3.455.000 en een structureel (dus terugkerend) nadeel van € 43.000.

Vanuit het grondbedrijf wordt een winstneming van € 400.000 voorzien en er zijn in de Oranjepolder te Paterswolde woningen verkocht met een opbrengst van € 380.000.

Net als in 2015 wordt er een groot overschot op WMO voorzien van € 1,4 miljoen.

Tenslotte wordt er voor bijna € 0,5 miljoen aan extra opbrengsten bouwleges voorzien door de aangetrokken woningmarkt en het zonnepanelenveld bij Groningen Airport Eelde. Dit levert ook een voordeel op.

De gemeente ontvangt een doeluitkering voor de instroom van asielzoekers van € 168.000. Voorgesteld wordt deze gelden in de reserve participatie te storten omdat we een verantwoordelijkheid hebben voor de participatie en integratie van statushouders.

 

Mee te nemen Gelden.

In de voortgangsrapportage is een overzicht opgesteld van budgetten die bestemd zijn voor een aantal werkzaamheden, waarvan de realisatie niet in 2016 wordt afgerond. Deze middelen zijn opgenomen als beschikbaar budget in 2017. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn reeds verplichtingen aangegaan of afspraken gemaakt.

In totaal wordt er als budget €308.000 meegenomen naar 2017.

 

Actualisatie maatschappelijke kredieten effect budgettair neutraal

Door de raad worden regelmatig maatschappelijke kredieten verstrekt. De dekking vindt over het algemeen plaats door middel van een onttrekking aan de reserves. Voor het resultaat na bestemming is het effect budgettair neutraal.

De uitgaven binnen een maatschappelijk krediet kunnen verspreid worden over meerdere jaren. Om het voorspellend vermogen van de begroting te vergroten, is van een aantal maatschappelijke kredieten een aanpassing van de jaarschijf 2016 voorgesteld.

Het effect op het begrotingsresultaat is, door de dekking vanuit een reserve, neutraal.

 

Ophoging Maatschappelijk krediet vitaal platteland

Uit het maatschappelijke krediet vitaal platteland van € 403.000 betalen we projecten die bijdragen aan de versterking van de natuur en het landschap. In het verleden is uit middelen vitaal platteland, het ruilplan herinrichting Peize bekostigd. Nu komt er dit jaar een bedrag van € 24.000 terug. Voorgesteld wordt dit weer aan het krediet toe te voegen.

 

Economisch krediet aankoop kavel Groote Veen.

Door de aankoop van een deel van het naastgelegen perceel Veenweg 2 van de kavel Groote Veen is er een overschrijding op het krediet. Derhalve is een aanpassing van het krediet met € 125.000 noodzakelijk.

 

PROJECTENRAPPORTAGE

Samenvatting en conclusie grondbedrijf

Onderstaand op hoofdlijnen de belangrijkste bevindingen van de analyse van het grondbedrijf.

 • De resultaten geven geen aanleiding tot noodzakelijke tussentijdse herziening.
 • Van de geraamde kaveluitgifte (totaal 68) zijn eind augustus 59 verkocht. De verwachting is dat dit jaar in totaal meer kavels zullen worden verkocht en gepasseerd dan geraamd.
 • Het totaalbedrag aan risicoafdekking in 2016 ten laste van het weerstandsvermogen bedraagt ca. € 5 miljoen. Aan het einde van dit jaar wordt bij de actualisatie van de grondexploitaties weer een uitgebreide risicoanalyse gemaakt.
 • Voor het project Vriezerbrug bedrijventerrein is een voorziening gevormd van ruim € 7 ton. Ook hiervoor geldt dat er bij de actualisatie van deze grondexploitatie wordt beoordeeld of de hoogte van deze voorziening moet worden aangepast.

De totale boekwaarde per 1 januari 2016 van de lopende grondexploitaties is ruim € 33,2 miljoen. Een relatief hoge boekwaarde die moet worden terugverdiend en logischerwijs ook een groot risicoprofiel. De boekwaarde is per eind augustus met ca. € 2,7 miljoen gedaald.

Het herstel op de vastgoedmarkt zet door. De verwachting is dat de boekwaarde aan het eind van dit jaar nog eens met ca. € 2,6 miljoen zal zijn gedaald.

 

Het besluit.

De raad heeft met het Gevraagd besluit zoals hieronder vermeld ingestemd

 1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 september 2016;
 2. Het incidentele voordeel 2016 ad. € 3.455.000 storten in de Algemene Reserve Grote Investeringen;
 3. Het structurele nadeel ad. € 43.000 vanaf 2017 opnemen in de meerjarenbegroting;
 4. Instemmen met het storten van de doeluitkering verhoogde asielinstroom ad € de reserve participatie;
 5. Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 308.000;
 6. Instemmen met de voorgestelde aanpassing van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten;
 7. Het maatschappelijke krediet vitaal platteland op te hogen met € 24.000 met als dekking de inkomsten van het ruilplan herinrichting Peize;
 8. Het economische krediet aankoop kavel Groote Veen op te hogen met € 125.000;
 9. Kennisnemen van de projectenrapportage najaar 2016;
 10. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging najaarsbrief 2016.