Duurzaamheid en sportverenigingen

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Op 1 januari 2016 is het zover. Op deze datum verdwijnt de zogenaamde Ecotaks voor sportverenigingen en komt er een nieuwe duurzaamheidregeling. Het belangrijkste doel van de nieuwe regeling is stimulering van duurzaam energiebeleid bij sportverenigingen.

Wat verandert er concreet?

Onder de Ecotaks regeling konden verenigingen jaarlijks een deel van de belasting op energie terugvragen. Voor sportverenigingen betekende dit een teruggave van 50% van de energiebelasting. Het ging dus om substantiële bedragen op jaarbasis. Het ministerie van VWS ondervangt dit nadeel door met een subsidieregeling te komen, die vooral gunstig is voor verenigingen, die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Te denken valt aan zonnepanelen, zonneboilers, LED verlichting en dergelijke.

Hiermee zijn behoorlijke besparingen te realiseren.

Tekst van de regeling.

De subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Een aanvraag voor subsidie kan ingediend worden vanaf 4 januari 2016 vanaf 09.00 uur. De subsidieregeling is op 1 september 2015 gepubliceerd in de Staatscourant en in werking getreden.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Voor wie geldt deze subsidieregeling?

Sportverenigingen en sportstichtingen, aangesloten bij NOC-NSF, met een sportaccommodatie kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling.Het is mogelijk dat een subsidieaanvraag door een intermediair namens een sportvereniging of sportstichting wordt ingediend. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.

De subsidie.

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

De financiering.

Voor sportverenigingen en sportstichtingen is het moeilijk een financiering bij banken te verkrijgen. Banken vragen onderpanden, zekerheidstellingen dan wel gemeentegaranties. Aangezien de gemeente goedkoop kan lenen bij de BNG of NWB, kan hier een win win situatie ontstaan.

Gemeentebelangen wil u daarom de volgende vraag stellen.

Is uw college bereid de financiering van investeringen in duurzaamheid voor sportverenigingen en sportstichtingen te faciliteren en daarbij rente percentages te hanteren die voor de verenigingen aantrekkelijk zijn en voor de gemeente minimaal budgettair neutraal?