Gemeenteraad stelt Gewijzigd bestemmings- en Beeldkwaliteitsplan Vries Zuid vast

Vries, 15 december 2020.

Op 15 december 2020 stond het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan (BKP) van Vries Zuid op de besluit agenda van de raad geagendeerd. Wat agendering betreft zou je een korte behandeling mogen verwachten, immers In de vorige vergadering was het al uitgebreid besproken. Het verliep echter compleet anders.

Tijdens de Raadsvergadering van 1 december 2020 ontstonden er diverse onduidelijkheden. Daarom werd destijds voorgesteld om:

 • de bespreking van het agendapunt na de inspraak in tweede termijn te schorsen tot de volgende raadsvergadering, en het college schriftelijk antwoord te laten geven op de vraag welke verplichtingen nu wel en niet zijn aangegaan door het college;

 • De bespreking van het agendapunt voort te zetten in een besloten raadsvergadering, zodat ook de vertrouwelijke grondexploitatie kan worden betrokken bij de bespreking.

  Het voorstel werd op 1 december echter verworpen met 11 stemmen voor (VVD, D66, GB en PvdA) en de overige 12 stemmen tegen. Het resultaat van het destijds niet aannemen van de motie was, dat het nemen van een besluit wat in feite een hamerstuk met eventueel een korte stemverklaring hoort te zijn, uitliep op een bijna avondvullend programma.

  Meerdere schorsingen vonden plaats, diverse moties/ amendementen werden ingediend en (soms) weer ingetrokken of aangehouden. Tijdens de beraadslagingen gaf Wethouder de Graaf van de CU aan dat er pas in 2023 met de kaveluitgifte wordt begonnen. Dit leverde veel vragen en antwoorden op. Uiteindelijk werd door de wethouder na veel onduidelijkheden uiteindelijk onomwonden aangegeven dat het om 2023 ging. Dit werd ook nog eens door Voorzitter burgemeester Thijssen aldus samengevat. Deze toezegging was van doorslaggevende betekenis voor de besluitvorming over ingediende moties.

  De vele onduidelijkheden met name over wanneer er kavels worden uitgegeven die zich ook nu weer tijdens de Raad van 15 december voordeden zijn op zich reden voor vervolg besprekingen in de Raad.

   

  De Raad werd gevraagd om:

 1. Voor het bestemmingsplan Vries Zuid een grondexploitatie vast te stellen;

 2. De Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Vries Zuid vast te stellen;

 3. Het bestemmingsplan “Vries Zuid” vast te stellen;

 4. Het Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Vries Zuid vast te stellen;

 5. De structuurvisie “De Bronnen, Landschappelijk wonen in Vries” voor het plangebied Vries Zuid in te trekken.

 6. Een voorziening “`Vries Zuid” te treffen van € 219.759 ten laste van de exploitatie. De lasten te dekken via een onttrekking aan de ARGI.

Amendement en Moties

Door D66 en de CU werd een amendement ingediend om het besluit zo te wijzigen dat gestapelde Woningbouw uitgesloten wordt, en alleen vrijstaande, twee-onder een kap, of aaneengesloten woningen mogelijk zijn. Het amendement is aangenomen met 14 stemmen (Leefbaar Tynaarlo, VVD, D66, CDA, ChristenUnie) voor en 8 tegen (GroenLinks, Gemeentebelangen, PvdA). Gemeentebelangen heeft tegen het voorstel gestemd omdat dit naar onze mening het realiseren van goedkope Sociale huur- en/of starterswoningen in de weg kan staan.

De PvdA diende twee moties in.

De eerste motie betrof een verzoek om onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden van het aanbieden van erfpacht.

De motie werd aangehouden; dit na de toezegging van wethouder De Graaf dat het College bij de herziening/actualisatie van de GREX serieus wil onderzoeken of het mogelijk is om daarin erfpacht op te nemen. Hierbij speelde de toezegging dat uitgifte niet voor 2023 zou zijn een rol.

De tweede motie betrof een verzoek om de Verordening Startersleningen zo snel mogelijk te actualiseren. Ook deze motie werd aangehouden; dit na een toezegging van wethouder Vemer dat de starterslening op korte termijn zal worden geactualiseerd.

De VVD diende een motie om het College vóór de uitgifte van kavels in Vries Zuid extern en onafhankelijk onderzoek te doen naar de marktconformiteit van de opgenomen kavelprijzen in de GREX Vries Zuid, en de resultaten van dit onderzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 juni 2021, naar de raad te sturen.

Na de toezegging van wethouder De Graaf dat er geen enkel bezwaar is om in 2023 bij de daadwerkelijke uitgifte van de kavels door een onafhankelijk bureau nogmaals te laten kijken naar de marktconformiteit van de kavelprijzen wordt de motie aangehouden. Ook hier was de toezegging dat uitgifte niet voor 2023 zou zijn beslissend.

Het geamendeerde voorstel is uiteindelijk unaniem aangenomen.

Gemeentebelangen stemt voor het geamendeerde voorstel, maar zij vindt het jammer dat de mogelijkheid van gestapelde bouw uit het voorstel is gehaald door het amendement. Gemeentebelangen denkt dat dit ten koste gaat van de sociale huur- en of starterswoningen. Uiteraard is Gemeentebelangen tevreden dat er in Vries gebouwd gaat worden, dat was immers een wens uit het verkiezingsprogramma.