Artikel 82 Gemeentwet

Artikel 82 van de Gemeentewet ziet er als volgt uit.

 

  1. De Gemeenteraad kan Raadscommissies instellen die besluitvorming van de Gemeenteraad kunnen voorbereiden en met het College of de Burgemeester kunnen overleggen. Hij regelt daarbij de taken, de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze, daaronder begrepen de wijze waarop de leden van de Gemeenteraad inzage hebben in stukken waaromtrent door een Raadscommissie geheimhouding is opgelegd. Deze inzage kan slechts worden geweigerd voor zover zij in strijd is met het openbaar belang.

  2. De Burgemeester en de Wethouders zijn geen lid van een Raadscommissie.

  3. Bij de samenstelling va neen Raadscommissie zorgt de Gemeenteraad, voor zover het de benoeming betreft van leden van de Gemeenteraad voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de Gemeenteraad vertegenwoordigde groeperingen.

  4. Een lid van de Gemeenteraad is voorzitter van een raadscommissie.

  5. De artikelen 19, 21, 22 en 23 zijn van overeenkomstige toepassing op een vergadering van een Raadscommissie, met dien verstande dat dat in artikel 19 voor Burgemeester wordt gelezen Voorzitter van de Raadscommissie.