Fietspaden, wegen en knelpuntenplan besloten

Vries, 29 oktober 2019.

Tijdens de Raadsvergadering van 29 oktober 2019 werd een besluit genomen over het plan met betrekking tot de knelpunten van de wegen en fietspaden binnen gemeente Tynaarlo. Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 werd er reeds een discussie gevoerd over dit agendapunt.

Lees meer: Fietspaden, wegen en knelpuntenplan besloten

Beleidsplan veiligheid van de regio

Vries, 29 oktober 2019.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 oktober 2019 werd een besluit genomen over het beleidsplan voor de veiligheid van de regio voor de termijn van 2020 tot 2023.

Lees meer: Beleidsplan veiligheid van de regio

Knelpunten van fietspaden en wegen in Tynaarlo besproken.

Vries, 10 september 2019.

Tijdens de raadsvergadering debatteerde de raad van Tynaarlo over het fietspaden en wegen knelpuntenplan (FWK). Het College geeft aan dat het FWK samen met de inwoners opgesteld is. Er is een online enquete gehouden, waarbij 117 inwoners knelpunten hebben opgegeven die men dagelijks tegenkomt. Gemeentebelangen is van mening dat verkeersveiligheid iets is wat elke inwoner aangaat en betreurd het daarom zeer dat deze enquete alleen op de sociale media is gedeeld.


Vries, 10 september 2019.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 debatteerde de raad van Tynaarlo over het fietspaden en wegen knelpuntenplan (FWK).

Het College geeft aan dat het FWK samen met de inwoners opgesteld is. Er is een online enquete gehouden, waarbij 117 inwoners knelpunten hebben opgegeven die men dagelijks tegenkomt. Gemeentebelangen is van mening dat verkeersveiligheid iets is wat elke inwoner aangaat en betreurd het daarom zeer dat deze enquete alleen op de sociale media is gedeeld. Hierrdoor werden vele inwoners uitgesloten van deelname.

Een inventarisatie van mogelijk onveilige verkeerssituaties juicht Gemeentebelangen toe. Al sinds 2017 zijn wij bezig om aandacht te vragen voor de Hunebedstraat in Tynaarlo en de Hoofdweg in Eelde. Wij zijn dan verheugd u te melden dat deze wegen in 2020 gaan worden aangepakt. In het verdere FWK plan hadden wij vele vragen.

In het plan staat een opsomming van knelpunten binnen de gemeente en deze zullen volgens het voorstel alleen worden aangepakt wanneer hier gelden voor zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat er jaarlijks iets gaat gebeuren. Daarnaast onbreekt de prioritering van de knelpunten en is het verwachtingsmanagment hoog.

Op onze vraag aan Wethouder Lammers (CDA) hoe de communicatie richting de inwoners over dit plan gaat en hoe de wethouder aan inwoners gaat uitleggen dat er alleen iets gedaan gaat worden wanneer er geld is had de wethouder geen uitleg. Ook had de wethouder geen overzicht van de meest onveilige situaties binnen het plan en had hij geen duidelijke signalen omtrent gevaarlijke situaties.

In de ogen van Gemeentebelangen is het een betreurenswaardige situatie dat Wethouder Lammers op de bovenstaande vragen geen antwoord kon geven. Met name omtrent de (on)veiligheid, en het overzicht van de risico’s.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 oktober neemt de gemeenteraad van Tynaarlo een besluit over het FWK-plan.

Shared space in Eelde, Gemeentebelangen vraagt opnieuw aandacht voor onduidelijkheid.

Vries, 10 september 2019.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 heeft Gemeentebelangen Tynaarlo wederom aandacht gevraagd voor de ‘shared space’ in het centrum van Eelde.

Op 16 april 2019 heeft er een informatieavond plaatsgevonden over de verkeerssituatie in het centrum van Eelde. Voorafgaand aan deze avond heeft de gemeenteraad een ronde door het centrum gelopen.

Lees meer: Shared space in Eelde, Gemeentebelangen vraagt opnieuw aandacht voor onduidelijkheid.

Slechte communicatie omtrent stremming Beethovenweg in Eelde.

Vries, 10 september.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 stelde Gemeentebelangen vragen over de stremming aan de Beethovenweg te Eelde.

Deze weg is met ingang van 9 september 2019 tot aan het eind van 2019 gestremd. Er worden onder andere rioleringswerkzaamheden verricht tijdens de stremming.


Vries, 10 september.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 stelde Gemeentebelangen vragen over de stremming aan de Beethovenweg te Eelde.

Deze weg is met ingang van 9 september 2019 tot aan het eind van 2019 gestremd. Er worden onder andere rioleringswerkzaamheden verricht tijdens de stremming.

De aanleiding voor de vragen was een telefoontje van een inwoner van Eelde die geregeld gebruik maakt van het openbaar vervoer. De route was op vrijdag nog niet gestremd en de inwoner vertelde zich zorgen te maken over de route van buslijn 9 op maandag.

Bij navraag bij de gemeente, het OV-bureau en Qbuzz bleek de stremming niet bekend te zijn, dan wel te zijn doorgegeven. Gemeentebelangen heeft naar aanleiding hiervan op 10 september uitleg gevraagd aan Wethouder Lammers (CDA). De wethouder gaf aan dat het om een miscommunicatie met de onderaannemer zou gaan, maar was zich niet bewust van de impact die deze stremming voor het openbaar vervoer in Eelde heeft. Daarnaast werd de stremming pas op 9 september op de website van de gemeente gepubliceerd, iets wat in de ogen van Gemeentebelangen veel te laat is. Helemaal wanneer het om een stremming van een aantal maanden gaat.

Het probleem dat Gemeentebelangen voorlegde blijkt zich niet alleen voor te doen in Eelde. Ook in Zuidlaren zijn er in 2019 stremmingen geweest die niet op de website van de gemeente gepubliceerd werden. Gemeentebelangen betreurd dit zeer.

Gemeentebelangen heeft bij de wethouder aangekaart dat de communicatie richting de inwoners beter zou moeten.

Wij blijven de stremmingen volgen en blijven aandacht vragen voor een betere communicatie met de inwoners van onze gemeente.

Jaarstukken 2018 Gemeente Tynaarlo besproken

Vries 25 juni 2019

De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, worden elk jaar ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In deze stukken legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.

Accountant BDO heeft de jaarrekening gecontroleerd, en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

Lees meer: Jaarstukken 2018 Gemeente Tynaarlo besproken

Jaarstukken 2018 en ontwerpbegrotingen 2019 Gemeenschappelijke Regelingen

Vries 25 juni 2019

Het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling is verplicht om de ontwerpbegroting voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, zodat die daarop zienswijzen kunnen indienen. De jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regelingen zijn uitsluitend een informatief instrument voor college en raad. Beide organen hoeven deze niet vast te stellen of ermee in te stemmen en kunnen hierop geen zienswijzen indienen.

Lees meer: Jaarstukken 2018 en ontwerpbegrotingen 2019 Gemeenschappelijke Regelingen

Expertmeeting Centrumontwikkeling Zuidlaren

Vries, 26 juni 2019

Tijdens de Raadsvergadering stond de Expertmeeting met betrekking tot de Centrumontwikkeling van Zuidlaren op de agenda, dit is een belangrijk moment binnen het participatie proces omtrent het centrumplan.

VVD, Gemeentebelangen en PvdA waren van mening dat Raadsleden ook bij deze bijeenkomst aanwezig zouden moeten kunnen zijn. Louter als toehoorden niet als deelnemer.

Lees meer: Expertmeeting Centrumontwikkeling Zuidlaren

Bouwinitiatief Vosbergerlaan 20 Eelde

Vries 25 juni 2019

Op de agenda van de Raadsvergadering van 25 juni 2019 stond het punt omtrent het bouwinitiatief van Vosbergerlaan 20 in Eelde.

Het bouwinitiatief betreft de afbraak en herbouw van de bestaande woning, waarbij tevens een extra woning op het perceel wordt gerealiseerd.

Lees meer: Bouwinitiatief Vosbergerlaan 20 Eelde