Eelde, 2 april 2017.

Uitgave:              14, Maart 2017

Voorwoord.

En dan is dit alweer een nieuwe nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo. Deze nieuwsbrief is anders dan u van ons gewend bent. In februari heeft er slechts 1 vergadering van de Gemeenteraad plaatsgevonden, daar komt nog bij dat deze maand ook de voorjaarsvakantie viel. Tijdens de voorjaarsvakantie ligt alles eigenlijk min of meer stil.

Daarom heeft de redactie besloten de artikelen van februari en maart samen te voegen in een nieuwsbrief.

wij wensen u weer veel leesplezier.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot onderwerpen in deze nieuwsbrief of over andere onderwerpen die u aan het hart gaan, schroom dan niet en stuur een mail naar onze redactie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar onze fractie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uiteraard zullen wij uw opmerkingen zeer serieus afhandelen en waar nodig en mogelijk, zullen we met uw opmerkingen aan de slag gaan.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door middel van een mailtje te sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.


Inhoud.

In editie nummer 14 van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo willen wij u graag informeren over onderstaande onderwerpen.

 

Voorwoord.2

Inhoud.3

Rietwijk noord, beeldkwaliteitsplan.5

Leerlingenvervoer verordend.5

Centrum Vries wordt afgekoppeld.5

Mariaschool wordt uitgebreid.5

Recreatiewoning op het Paterswolse meer.6

Veldverlichting VAKO en SVT.6

Tennisbanen ZTC renoveren.6

Bed en Breakfast beleid.7

Participatiewet expiriment.7

Recreatieterrein Buiten Midlaren, jaar rond recreatie.7

Prestatieafspraken woningbouw.7

Afvalbeleid gemeente Tynaarlo.8

Supermarkt Ter Borch, GB diende samen met LT motie in.8

Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp verordend.8

Woningbouw Vries, een motie werd ingediend.8

Tarragrond, deskstudie werd besproken.9

Privacy in Sociaal Domein, het rekenkamerrapport werd besproken.9

APV gewijzigd.9

Brug Taarlosediep Osdijk vernieuwd.9

Omgevingsvisie, Raadswerkgroep ingesteld.10

Vries, beheersverordening vastgesteld.10

Lid worden.10

AFMELDEN.10

Contactgegevens.11


Rietwijk noord, beeldkwaliteitsplan.

Vries, 14 februari 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het beeldkwaliteitsplan voor de deelwijk Rietwijk noord op de besluitagenda. Rietwijk noord is een deelwijk van de in Eelderwolde liggende wijk Ter Borch.

In de voor het noordelijke gedeelte van Rietwijk opgestelde beeldkwaliteitsplan staat de welstandcriteria voor de verschillende woningtypes opgenomen, welke in deze deelwijk kunnen worden gebouwd.

Onder de welstandscriteria verstaan we onder andere de kleurstelling, het gebruik van…

Lees verder.

Leerlingenvervoer verordend.

Vries, 7 maart 2017.

Op de agenda van de Gemeenteraadsvergadering prijkte het punt met betrekking tot de verordening Leerlingenvervoer 2017.

Toelichting.

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden.

In de Wet Passend Onderwijs wordt uitgegaan van eigen kracht en zelfredzaamheid…

Lees verder.

Centrum Vries wordt afgekoppeld.

Vries, 7 maart 2017.

Het centrumplan van Vries dient te worden afgekoppeld, hiervoor dient een krediet beschikbaar gesteld te worden. Dit krediet diende door de gemeenteraad beschikbaar gesteld te worden tijdens de Raadsvergadering.

Toelichting.

Door het afkoppelen van het verhardoppervlak van de supermarkt de Emté en de parkeerplaats zal de wateroverlast op straat bij hevige regenval verminderd worden. Door uitbreiding van het…

Lees verder.

Mariaschool wordt uitgebreid.

Vries, 7 maart 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot de spoedaanvraag voor de uitbreiding van de Mariaschool, de Rooms Katholieke Basisschool in Eelde op de agenda.

Toelichting.

De Mariaschool in Paterswolde is in 2013 verhuisd naar een tijdelijke huisvesting in de wijk Groote Veen in Eelde, in afwachting van de nieuwbouw in deze wijk in Eelde. De school blijkt te groeien waardoor de definitieve huisvesting straks in Groote Veen groter moet zijn dan waar toe nu toe…

Lees verder.

Recreatiewoning op het Paterswoldse meer.

Vries, 7 maart 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot het mogen bouwen van een drijvende recreatiewoning op het Paterswoldse meer, ter hoogte van Groningerweg 25 in Eelderwolde op de agenda.

Toelichting.

Op 19 april 2016 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo besloten het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ter inzage te leggen. Hierdoor hadden burgers en organisaties de…

Lees verder.

Veldverlichting VAKO en SVT.

Vries, 7 maart 2017.

Op de agenda van de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot de vervanging en overdracht van de verlichting op de oefenvelden van VAKO ren SVT. Dit agendapunt stond op de besluitenagenda, dus niet op de bespreekagenda.

Toelichting.

Zowel SVT als VAKO hebben wensen neergelegd met betrekking tot veldverlichting. De verlichting van de oefenvelden van zowel de voetbalaccommodatie VAKO, als die van Tynaarlo zijn ruim 40…

Lees verder.

Tennisbanen ZTC renoveren.

Vries, 7 maart 2017.

De renovatie van de tennisbanen van de Zuidlaarder Tennisclub ZTC werd behandeld tijdens de Gemeenteraadsvergadering. Dit agendapunt was een besluitstuk, dus geen bespreekstuk.

Toelichting.

De tennis-accommodaties in Eelde Paterswolde en vries zijn ongeveer 25 jaar geleden overgedragen van de gemeente aan de tennisverenigingen. Dit geldt niet voor de Zuidlaarder Tennisclub ZTC), deze tennisclub heeft nog 7 gemeentelijke tennisbanen in gebruik. Het clubgebouw en 2…

Lees verder.

Bed en Breakfast beleid.

Vries, 7 maart 2017.

Tijdens de gemeenteraad werd het beleid voor de Bed en breakfast besproken. Dit geschiedde naar aanleiding van een uitgevoerde Quick scan omtrent de B&B’s in onze gemeente.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 8 november 2016 heeft een deel van de Raad gevraagd om een Quick scan van de overeenkomsten met en de verschillen tussen het bed en breakfast beleid binnen onze gemeente ten opzichte van onze naburige gemeente Aa en Hunze. In Aa en Hunze zijn…

Lees verder.

Participatiewet experiment.

Vries, 7 maart 2017.

Tijdens de raadsvergadering van 24 november 2015 heeft een raadsmeerderheid ingestemd met een motie van D66, Gemeentebelangen en GroenLinks, waarmee het college van B en W opgedragen werd met voorstellen te komen om te kijken welke mogelijkheden er zijn om te experimenteren met betrekking tot de participatiewet.

Het college heeft op 8 februari jl. de raad hieromtrent geïnformeerd dat zij geen…

Lees verder.

Recreatieterrein Buiten Midlaren, jaar rond recreatie.

Vries, 7 maart 2017.

In de Raadsvergadering stond het ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten in Midlaren ter besluitvorming op de agenda.

Toelichting.

Het betrof een onderwerp wat al enige jaren speelde. Met name het oprekken van de mogelijkheid om het gehele jaar rond te kunnen recreëren, in plaats van de beperking op de verblijfsrecreatie tot het kampeerseizoen (van 16 april tot 31 oktober) was een punt…

Lees verder.

Prestatieafspraken woningbouw.

Vries, 7 maart 2017.

Er zijn prestatieafspraken gemaakt met de in onze gemeente werkzame woningbouwverenigingen.

Op 13 december 2016 heeft het college de raad geïnformeerd met betrekking tot het gevolgde proces en de stand van zaken omtrent de prestatieafspraken met de in onze gemeente werkzame woningbouwverenigingen.

Lees verder.

Afvalbeleid gemeente Tynaarlo.

Vries, 14 maart 2017.

Tijdens een informatieavond werd de Gemeenteraad bijgepraat over de huidige stand van zaken met betrekking tot het huidig afvalbeleid.

IN de nabije toekomst zal het beleid rondom het afval verder onder de loep genomen worden en aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.

Raadsleden Peter van Es en Jarko Weering waren bij deze informatieavond aanwezig.

Lees verder.

Supermarkt Ter Borch, GB diende samen met LT motie in.

Vries, 21 maart 2017.

Al geruime tijd heerst er in de wijk Ter Borch grote onrust over de komst van een megasupermarkt in de wijk. Bewoners van de wijk zijn er in grote meerderheid tegen. Ook de ondernemers in Eelde – Paterswolde hebben zich tegen de plannen gekeerd.

Toch gaan de projectontwikkelaars en het College van B&W door met de planontwikkeling.

Vanaf het eerste uur is Gemeentebelangen ook faliekant tegen de komst van de supermarkt…

Lees verder.

Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp verordend.

Vries, 21 maart 2017.

Op 7 maart heeft de raad uitgebreid gesproken over de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo 2017. Op 21`maart lag het punt ter besluitvorming voor.

De nieuwe geïntegreerde verordening is een gezamenlijk product van de vijf Noord en Midden Drentse gemeenten (NMD), ontwikkeld door juristen en beleidsmedewerkers van die gemeenten. Dit betekent dat, op enkele mogelijke lokale accenten na, in de NMD regio grotendeels uniforme…

Lees verder.

Woningbouw Vries, een motie werd ingediend.

Vries, 21 maart 2017.

Op 7 maart heeft de raad uitgebreid gesproken over de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo 2017. Op 21`maart lag het punt ter besluitvorming voor.

De nieuwe geïntegreerde verordening is een gezamenlijk product van de vijf Noord en Midden Drentse gemeenten (NMD), ontwikkeld door juristen en beleidsmedewerkers van die gemeenten. Dit betekent dat, op enkele mogelijke lokale accenten na, in de NMD regio grotendeels uniforme…

Lees verder.

Tarragrond, deskstudie werd besproken.

Vries, 21 maart 2017.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de meerderheid van de raad van Tynaarlo van mening is dat de NS als eigenaar van het terrein, er alsnog voor moet zorgen dat het beloofde park gerealiseerd gaat worden.

De beste en snelste oplossing waarop dit bereikt kan worden, is het verwijderen van de tarragrond en dit vervolgens te vervangen door schone grond. Dit is echter ook de duurste…

Lees verder.

Privacy in Sociaal Domein, het rekenkamerrapport werd besproken.

Vries, 21 maart 2017.

De rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo heeft een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het beleid en de uitvoeringspraktijk met betrekking tot de privacy binnen het sociaal domein.

In dit onderzoek was de centrale onderzoeksvraag: "Zorgt het college van B&W er voldoende voor dat zich binnen het sociaal domein een praktijk ontwikkelt waarin een balans wordt…

Lees verder.

APV gewijzigd.

Vries, 21 maart 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering werd een besluit genomen over het agendapunt over de wijzigingen welke doorgevoerd zijn op de Algemene Plaatselijke Verordening APV). Op dinsdag 7 maart werd hierover reeds een discussie gevoerd tijdens de Raadsvergadering. GroenLinks kondigde tijdens deze discussie reeds aan dat zij op 21 maart met een motie of amendement zouden komen met betrekking tot het terugdringen van de hoeveelheid aan reclameborden.

Lees verder.

Brug Taarlosediep Osdijk vernieuwd.

Vries, 21 maart 2017.

In Taarlo, over het Taarlose diep ligt een brug. Als je over de Osdijk rijdt, dan kom je deze brug tegen.

De brug is aan vervanging toe, daarom werd er om een krediet gevraagd.

Lees verder.

Omgevingsvisie, Raadswerkgroep ingesteld.

Vries, 21 maart 2017.

Zoals het er nu uitziet, zal in 2019 de omgevingswet in werking treden. Hiermee veranderd de wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving ingrijpend.

Om dit in goede banen te leiden werd er voorgesteld een Raadswerkgroep omgevingswet in te stellen. Er zullen verschillende wetten samengevoegd worden in de nieuwe Omgevingswet, dit zijn onder andere de…

Lees verder.

Vries, beheersverordening vastgesteld.

Vries, 21 maart 2017.

Voor Vries is in 2006 een bestemmingsplan vastgesteld, dit bestemmingsplan dient eens per 10 jaar herzien en opnieuw vastgesteld te worden. Aangezien er geen hele grote ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden binnen het bestemmingsplan, heeft het College van B en W er voor gekozen dit middels een Beheersverordening te doen. Deze beheersverordening werd besproken tijdens de Gemeenteraadsvergadering.

Lees verder.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

ü  Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

ü  Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

ü  U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

ü  U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

AFMELDEN.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.