Eelde, 4 oktober 2017.

Uitgave: 19, september 2017.

Voor de meeste mensen is de zomervakantie achter de rug, we moeten zeggen dat het dit jaar een aardige zomer is geweest qua weer. Wij hopen dat u van een prettige vakantie genoten heeft.

In Eelde heeft de afgelopen maand de bloemencorso plaatsgevonden, een zestiental mooie praalwagens deden hun rondgang door de straten van dit dorp.

De komende maand staat al weer de Zuidlaarder paardenmarkt op de agenda, door de jaarlijks aangepaste verordening zorgt de gemeente voor een steeds grotere welzijn voor de aanwezige en te verhandelen dieren.

In september hebben er weer 2 raadsvergaderingen plaatsgevonden, in deze nieuwsbrief doen wij graag verslag van de agendapunten die behandeld zijn tijdens deze raadsvergaderingen.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door middel van een mailtje te sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze eerste nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.

Maaibeleid is GB doorn in het oog.

Eelde, 22 augustus 2017.

Reeds langere tijd wordt Gemeentebelangen aangesproken op het slecht onderhouden en maaien van de groenstroken, de bermen, de grasvelden en de speelveldjes binnen de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W door middel van een brief.

Voor de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees verder.

Maaibeleid, het College heeft geantwoord.

Eelde, 8 september 2017.

Onze fractie heeft op 18 augustus 2017 vragen gesteld met betrekking tot het maaibeleid van gemeente

Tynaarlo en dan met name met betrekking tot de aanbesteding en de uitvoering door het bedrijf dat het

maaien voor haar rekening neemt.

Op woensdag 6 september 2017 ontvingen wij de beantwoording van het College van B en W op onze

vragen.

Voor de antwoorden van het College klikt u op de link hieronder.

Lees verder.

Voormalig gemeentehuis Eelde verloederd.

Eelde, 22 augustus 2017.

Het voormalig gemeentehuis van Eelde aan de Bugemeester J.G. Legroweg was altijd het oogappeltje van het dorp Eelde. Het gebouw en de tuin met de mooie vijver sprong altijd erg in het oog. Nu heeft een projectontwikkelaar dit gebouw en de tuin in bezit, maar van onderhoud heeft deze ontwikkelaar blijkbaar nog nooit gehoord. Het gebouw en de tuin valt nog steeds erg in het oog, maar dan nu wel in negatieve zin.

Herhaaldelijk wordt Gemeentebelangen er op aangesproken dat het voormalig gemeentehuis en dan vooral de tuin er heel erg slecht uitziet. Wat Gemeentebelangen betreft is de maat vol en dient er handhavend opgetreed te worden.

Daarom heeft Gemeentebelangen Tynaarlo schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Voor de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees verder.

Voormalig gemeentehuis Eelde, vragen GB werden beantwoord.

Eelde, 19 september 2017.

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo heeft op 18 augustus 2017 vragen gesteld over het voormalig

gemeentehuis van gemeente Eelde aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Paterswolde.

Op dinsdag 19 september jongsleden ontvingen wij de antwoorden op onze vragen van het college van

Burgemeester en Wethouders.

Voor de volledige beantwoording van de vragen klikt u op de link hieronder.

Lees verder.

Wethouder Lammers voor derde keer tijdelijk benoemd.

Vries, 12 september 2017.

Gedurende langere tijd is Wethouder Theun Wijbenga ziek. Zijn plaats in het College van B en W dient

daarom door een vervanger ingevuld te worden.

Wijbenga laat zich vervangen door wethouder Henk Lammers.

Deze vervanging dient iedere 16 weken opnieuw vastgesteld te worden.

Lees verder.

Jeugdgezondheidszorg, Icare vraagt subsidie.

Vries, 12 september 2017.

Op de agenda van de Raadsvergadering staat het punt met als onderwerp “Subsidie ICARE JGZ

(Jeugdgezondheidszorg)”.

ICARE heeft eind 2016 een subsidieverzoek ingediend voor de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar voor de

periode 2017-2020. Deze aanvraag is beoordeeld en toen (nog) niet akkoord bevonden. Reden hiervoor was

dat de onderbouwing voor het budget, wat meer dan voorgaande jaren werd gevraagd, voor de gemeente niet

voldoende was.

Lees verder.

Zuidlaren beheersverordening gewijzigd vaststellen.

Vries, 12 september 2017.

Op de agenda voor de Gemeenteraad stond het punt met als onderwerp “Gewijzigde vaststelling

beheersverordening Zuidlaren: Westlaren, Kazerneterrein en Zuid-Es’”.

Deze beheersverordening heeft reeds eerder in ontwerp op de agenda gestaan, deze heeft vervolgens vanaf

vrijdag 21 april 2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen, zodat inwoners en organisaties hun zienswijze

hierop konden indienen. Er is 1 zienswijze en 1 overlegreactie binnengekomen.

Lees verder.

Eelde Paterswolde ontwerp beheersverordening.

 

Vries, 12 september 2017.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot het ontwerp van de

beheersverordening Eelde – Paterswolde op de agenda. Eens in de 10 jaar dient een bestemmingsplan

volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) herzien te worden en aan de huidige stand van zaken

aangepast te worden. Dit kan ook door middel van het vaststellen van een beheersverordening.

Het bestemmingsplan Eelde – Paterswolde is in december 2007 vastgesteld en dient dus opnieuw herzien te

worden.

Gemeentebelangen diende een motie in.

Lees verder.

Particuliere begraafplaats in Oudemolen.

Vries, 12 september 2017.

Tijdens de Raadsvergadering stond het punt met als onderwerp “Initiatief particuliere begraafplaats op het

landgoed den Dollard in Oudemolen” op de agenda.

In januari 2017 heeft de initiatiefnemer bij de gemeente het verzoek ingediend medewerking te verlenen

voor het realiseren van een particuliere begraafplaats. Het wordt een familie begraafplaats waar maximaal 7

graven gerealiseerd kunnen worden.

Lees verder.

Recreatiebaden Tynaarlo, herbenoeming voorzitter RvT.

Vries, 12 september 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met als onderwerp “Herbenoeming Voorzitter Raad

van Toezicht van de Stichting Recreatiebaden gemeente Tynaarlo” op de agenda.

In de statuten van de stichting recreatiebaden gemeente Tynaarlo is opgenomen dat de gemeenteraad van

Tynaarlo de voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting benoemt en evt. herbenoemt.

Lees verder.

sociale volkshuisvesting, ontwerp oplegnotitie 2017.

Vries, 12 september 2017.

Het punt met als onderwerp “Ontwerp oplegnotitie sociale volkshuisvesting Tynaarlo” stond op het bespreek

gedeelte van de agenda van de vergadering van de Gemeenteraad.

In de ontwerp oplegnotitie sociale volkshuisvesting Tynaarlo worden de uitgangspunten en ambities van

Tynaarlo beschreven voor de sociale volkshuisvesting in onze gemeente. Deze oplegnotitie is feitelijk een

aanvulling op de Structuurvisie Wonen. Deze notitie vormt hiermee de basis voor de strategische

afwegingen die de gemeente maakt op het gebied van de sociale woningbouw.

Lees verder.

Aanleg OV knooppunt met P+R voorziening De Punt.

Vries, 12 september 2017.

De Gedeputeerde Staten van Drenthe (GS) hebben de raad verzocht om een planologische procedure te

voeren ten behoeve van het project “Aanleg OV-knooppunt met P+R Voorziening voor in eerste instantie

200 auto’s, wat eventueel later uitgebreid kan worden tot 500 auto’s. Ook vernieuwde op- en afritten van de

A28 in De Punt”.

Het doel is het duurzaam verbeteren van de bereikbaarheid van de stad Groningen vanuit Drenthe door

optimalisatie van het OV-netwerk en aanpassing van de op- en afrit ter

Lees verder.

Van afval naar grondstof.

Vries, 12 september 2017.

Van afval naar grondstof was een van de agendapunten welke prijkten op het bespreekgedeelte van de

agenda van de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo.

De afvalwereld is aanzienlijk veranderd sinds het laatste beleidsnotitie van 2011, het College van B en W

vindt het daarom noodzakelijk om te kijken hoe ze op de langere termijn verder willen met de

afvalinzameling en de verwerking er van. Dit wordt mede ingegeven, aangezien er landelijke afspraken zijn

om tot minder afvalverwerking en gesloten systemen te komen.

Lees verder.

Installatie van der Meij.

Vries, 26 september 2017.

Raadslid Oscar Rietkerk van de fractie van GroenLinks is langdurig ziek en daardoor dus ook langere tijd

afwezig. Een raadslid heeft de mogelijkheid zich te laten vervangen voor een periode van 3 maanden, om er

voor te zorgen dat de fractie op volledige sterkte blijft.

Raadslid Rietkerk heeft besloten zich voor een periode van 3 maanden te laten vervangen door een ander

Raadslid in de persoon van Willem van der Meij.

Lees verder.

Paterswolde Noord, bestemmingsplan vastgesteld.

Vries, 26 september 2017.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad werd een besluit genomen over het bestemmingsplan voor het

plangebied Paterswolde Noord, dit is de locatie waar voorheen school Noord gevestigd was.

Voorafgaand aan deze besluitvorming hebben de leden van de fractie van Gemeentebelangen gesproken met

een groot deel van de omwonenden van het plangebied, ook hebben we het dossier omtrent dit

bestemmingsplan ingezien en we hebben gesprekken gevoerd met de woordvoerder van PC vastgoed en de

woordvoerder van Spijkervastgoed.

Lees verder.

Huishoudelijk afval, kaders vastgesteld.

Vries, 26 september 2017.

Als punt 12 stond het agendapunt met als onderwerp “Van Afval naar Grondstof, Kaders afval 2017 – 2020”

op de agenda van de Raadsvergadering. Dit agendapunt heeft op dinsdag 12 september 2017 ook reeds op de

agenda gestaan, maar tijdens die Raadsvergadering heeft de gemeenteraad over dit onderwerp

gediscussieerd.

Tijdens de Raadsvergadering van 26 september 2017 diende er een besluit genomen te worden omtrent het

huishoudelijk afval.

Lees verder.

De Punt Aanleg OV-knooppunt met P+R-voorziening en vernieuwde op- en afritten A28.

Vries, 26 september 2017.

Gedeputeerde staten van Drenthe (GS) hebben de Gemeenteraad van Tynaarlo verzocht om een

planologische procedure te voeren ten behoeve van het project “Aanleg OV-knooppunt met P+R

Voorziening en vernieuwde op- en afritten A28 De Punt”.

Nadat de Gemeenteraad dit onderwerp op dinsdag 13 september 2017 reeds opiniërend had besproken, was

het nu tijd voor de besluitvorming.

Lees verder.

Groningen Airport Eelde beheersverordening.

Vries, 26 september 2017.

Elke gemeente dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (WRO) om de tien jaar haar

bestemmingsplannen te herzien of een verlengingsbesluit te nemen, dan wel een beheersverordening vast te

stellen. Als de gemeenteraad dit niet tijdig doet, vervalt haar bevoegdheid om leges te heffen voor diensten

die verband houden met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld in het kader van omgevingsvergunningen).

Het bestemmingsplan Groningen Airport Eelde voorterrein is op 4 december 2001 vastgesteld en op

Lees verder.

Verzoek financiële ondersteuning aanleg glasvezel buitengebieden.

Vries, 26 september 2017.

De twee glasvezelorganisaties hebben een verzoek ingediend voor financiële ondersteuning voor de aanleg

van glasvezel in onze gemeente. Gemeentebelangen onderkent het belang van snel internet en is bereid om

de glasvezelorganisaties te ondersteunen.

In de grote kernen is door de markt glasvezel aangelegd. Commerciële partijen hebben echter geen

belangstelling om snel internet in het buitengebied aan te leggen. Snel internet is van groot belang voor de

leefbaarheid en de economische vitaliteit van het buitengebied:

Lees verder.

Midlaren Groningerstraat 50 ruimte voor ruimte regeling.

Vries, 26 september 2017.

Op de agenda van de Raadsvergadering stond agendapunt 14 met als onderwerp “Ruimte voor Ruimte

regeling Groningerstraat 50 te Midlaren”.

Momenteel staat er bedrijfsbebouwing en voormalige agrarische bebouwing op het perceel Groningerstraat

50 te Midlaren. Het College van B en W stelt voor deze bestaande bebouwing te vervangen door twee fraaie

en op elkaar afgestemde vrijstaande woningen. Een landschaps- en tuininrichtingsplan draagt er aan bij dat

de nieuwe woningen goed aansluiten bij de bestaande…

Lees verder.

Participatievorm Sociaal Domein.

Vries, 26 september 2017.

Vanuit de initiatiefgroep Burgerparticipatie, bestaand uit vertegenwoordiging vanuit de Wmo-adviesraad,

Cliëntenraad WSWWWB, het VN-panel en de gemeente, is een voorstel ontwikkeld over een nieuwe

participatiestructuur voor het sociaal domein.

De kern hiervan is dat de gemeente direct vanaf het begin inwoners betrekt bij het formuleren van beleid en

het oplossen van maatschappelijke vraagstukken (co-creëren) in plaats van bewoners te betrekken wanneer

beleidsplannen al in concept klaar zijn (raadplegen.

Lees verder.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.