Eelde, december 2017.

Uitgave: 22, december 2017.

Voorwoord.

Om te beginnen wil Gemeentebelangen Tynaarlo u een mooi, gezond en voorspoedig 2018 toewensen.

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van 2017, het jaar is omgevlogen wat Gemeentebelangen Tynaarlo betreft.

Een jaar waarin behoorlijk veel gebeurd is, wij hopen dat 2017 ook voor u een positief jaar geweest is.

In december hebben er weer 2 Raadsvergaderingen plaatsgevonden en wel op 4 en 19 december, in deze nieuwsbrief doen we verslag van de behandelde agendapunten.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door middel van een mailtje te sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze tweeëntwintigste nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.


Inhoud.

In editie nummer 22 van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo willen wij u graag informeren over onderstaande onderwerpen.

 

Voorwoord.2

Inhoud.3

Belastingverordeningen aangepast dankzij GB.4

Gemeenteraad dient zienswijze op begrotingswijziging RUD in.4

Publiek vervoer samenwerkingsvorm voor Groningen Drenthe.4

Brief over bewonersvereniging Nieuw Laarhof in Zuidlaren.4

Tarragrond, brief over stand van zaken werd besproken.5

Prins Bernhardhoeve terrein voor centrumontwikkeling. 5

Zuidlaren. 5

GB blij met oplossing conflict bloemencorso.5

Beheer MFA’s en sporthallen in Tynaarlo.6

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd.6

Wethouder Wijbenga houdt het voor gezien.6

Begraven in Tynaarlo, het verleden en de toekomst.6

Duurzaamheidslening zwembaden Tynaarlo.7

Ombudsvrouw wordt opnieuw benoemd.7

Privatisering van de opstallen SV Yde de Punt afdeling voetbal.7

Wijziging verordeningen door verandering Participatiewet.7

Vraag over aansprakelijkheid van gemeente Tynaarlo bij schade of letsel.8

Lid worden.8

Afmelden.9

Contactgegevens.9


Belastingverordeningen aangepast dankzij GB.

Vries, 4 december 2014: Raad stelt de Belastingverordeningen 2018 vast.

Naar aanleiding van de motie van Gemeentebelangen van 7 november jl. is de “boete” bij vermissing van rijbewijzen afgeschaft. Een motie van CchristenUnie om geen leges te heffen bij de aanleg van invalideparrkeerplaatsen is in meerderheid aangenomen, alleen de fracties van Leefbaar en PvdA

Lees verder.

Gemeenteraad dient zienswijze op begrotingswijziging RUD in.

Vries, 4 december 2017.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe constateerde in juni 2017 dat een fors tekort werd verwacht ten opzichte van de begroting voor 2017. Dit kan niet volledig voorkomen worden door lagere uitgaven of gedekt worden uit de reserves. Daarom is het noodzakelijk dat de deelnemende partijen voor 2017 een extra deelnemersbijdrage leveren van in totaal € 450.000. De gemeente Tynaarlo heeft een aandeel van 3,3 % in deze gemeenschappelijke regeling.

Lees verder.

Publiek vervoer samenwerkingsvorm voor Groningen Drenthe.

Vries, 4 december 2017.

In het begin van 2017 hebben alle Groningse en Drentse gemeenten en het OV-bureau Groningen Drenthe besloten samen te werken in Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

De samenwerking betreft het contractmanagement en de doorontwikkeling van Publiek Vervoer in Groningen en Drenthe, na een gezamenlijke inkoop daarvan in 2017.

Uitgangspunt bij deze samenwerking is dat er geen overdracht van bestuurlijke bevoegdheden plaatsvinden.

Lees verder.

Brief over bewonersvereniging Nieuw Laarhof in Zuidlaren.

Vries, 4 december 2017.

Op verzoek van de Christenunie is een brief van 3 oktober 2017 van het College aan de Christenuunie besproken over vragen die de Christenunie-fractie had gesteld inzake de Bewonersvereniging Nieuw Laarhof te Zuidlaren.

Lees verder.

Tarragrond, brief over stand van zaken werd besproken.

Vries, 4 december 2017.

Op verzoek van de VVD is de brief van 11 oktober 2017 van het College inzake de stand van zaken tarragrond Tynaarlo besproken.

Er werden bij dit agendapunt geen besluiten gevraagd.

Lees verder.

Lees verder.Beheer en exploitatie MFA’s en sporthallen.

Prins Bernhardhoeve terrein voor centrumontwikkeling

Zuidlaren

Vries, 4 december 2017.

Tijdens de Raadsvergadering heeft de Raad gesproken over de Centrumontwikkeling Zuidlaren en dan met name over het .kopen van het terrein waar de voormalige Prins Bernhardhoeve heeft gestaan. Daarbij ging het ook over de eventuele inrichting van dat aangekochte terrein.

Lees verder.

GB blij met oplossing conflict bloemencorso.

Eelde, 15 december 2017.

Gemeentebelangen heeft met vreugde kennis genomen dat het conflict dat tijdens de bloemencorso van 2017 speelde tussen het stichtingsbestuur van Bloemencorso Eelde en de uitbater van de feesttent op het kampje, de heer roelof Boerema voor goed uit de wereld lijkt te zijn geholpen.

Dennis Franke is door Boerema gevraagd of hij vanaf nu de organisatie van het feest in de feesttent…

Lees verder.

Beheer MFA’s en sporthallen in Tynaarlo.

Vries, 19 december 2017.

Op maandag 4 december 2017 heeft het punt met betrekking tot het beheer van de Multi Functionele accommodaties en de sporthallen in de gemeente Tynaarlo ook reeds ter bespreking op de agenda gestaan.

Tijdens de Raadsvergadering van 19 december 2017 diende er een besluit over dit voorstel genomen te worden.

Lees verder.

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd.

Vries, 19 december 2017.

De harmonisatie van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk stond op de agenda van de Raad van gemeente Tynaarlo. Gemeente Tynaarlo wil dat alle peuters van alleen, en geen verdienende ouders, financieel in staat zijn de peuteropvang te bezoeken. De Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk treedt op 1 januari 2018 in werking. Voor die tijd moet duidelijk zijn welke regeling de gemeente treft voor de alleen, en geen verdienende ouders.

Lees verder.

Wethouder Wijbenga houdt het voor gezien.

Vries, 19 december 2017.

Wethouder Theun Wijbenga van het CDA heeft aangegeven per 1 januari 2018 te stoppen met zijn functie als Wethouder voor gemeente Tynaarlo. Al enige tijd is Wijbenga door ziekte afwezig.

Wijbenga laat zich ruim een half jaar vervangen door Henk Lammers, onlangs werd Lammers voor de derde en laatste keer tijdelijk aangesteld als Wethouder.

Doordat Wijbenga heeft aangegeven te willen stoppen met de functie van wethouder en dus niet…

Lees verder.

Begraven in Tynaarlo, het verleden en de toekomst.

Vries, 19 december 2017.

Het agendapunt Begraven in Tynaarlo stond ook reeds op de agenda van de Raadsvergadering van maandag 4 december 2017, maar doordat de vergadering dusdanig laat werd, is besloten dit agendapunt door te schuiven naar de vergadering van 19 december 2017.

Het College van B en W wil het begraven in de Gemeente Tynaarlo voor nu en in de toekomst duurzaam kunnen uitvoeren.

Lees verder.

Duurzaamheidslening zwembaden Tynaarlo.

Vries, 19 december 2017.

Voor scholen, sporthallen en gymzalen heeft de Gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld voor verduurzaming van de acomodaties. Volgens “het sportbeleidsplan” zijn zwembaden kernvoorzieningen.

De stichting zwembaden gemeente Tynaarlo heeft de gemeente verzocht om haar een lineaire lening te verstrekken ten behoeve van de financiering van de duurzaamheidsplannen van de stichting.

Lees verder.

Ombudsvrouw wordt opnieuw benoemd.

Vries 19 december 2017

Een gemeente is op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) verplicht een externe klachtvoorziening te hebben. Een onafhankelijke instantie waar de burger terecht kan voor de behandeling van zijn of haar klacht.

Kort gezegd kan een gemeente een keuze maken uit de volgende voorzieningen:

Lees verder.

Privatisering van de opstallen SV Yde de Punt afdeling voetbal.

Vries, 19 december 2017.

Op het bespreekgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot het privatiseren van de opstallen van sportvereniging Yde de Punt van de afdeling voetbal.

In het Beleidsplan Sport 2010 van Tynaarlo is bepaald dat alle opstallen op de buitensportcomplexen worden geprivatiseerd.

Lees verder. Wijziging verordeningen door verandering Participatiewet.

Wijziging verordeningen door verandering Participatiewet.

Vries, 19 december 2017.

Op de agenda stond het punt met betrekking tot het gewijzigd vaststellen van de verordeningen, welke dienden plaats te vinden door wijzigingen die hebben plaatsgevonden binnen de participatiewet.

Dit punt stond op het bespreekgedeelte van de agenda.

Lees verder.

Vraag over aansprakelijkheid van gemeente Tynaarlo bij schade of letsel.

Eelde, 27 december 2017.

Een bewoner van Eelde heeft een vraag gesteld aan Gemeentebelangen.

Deze vraag hield in dat hij graag wilde weten wanneer gemeente Tynaarlo aansprakelijk is wanneer iemand valt terwijl hij op het voetpad van de gemeente loopt.

Aangezien Gemeentebelangen geen klip en klaar antwoord kon geven op deze vraag, zijn we achter de computer gaan zitten en hebben de vraag schriftelijk opgesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Hieronder leest u de formulering van de vraag die Gemeentebelangen heeft gesteld.

Lees verder.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.