Inhoudsopgave.

Inleiding.2

Inhoudsopgave.3

De begroting en najaarsnota.4

Rekenkamercommissie.6

Het bibliotheekwerk.7

Armoedebeleid.7

Voorterrein Prins bernhardhoeve.8

Gesprek met sportfederatie EPE.8

Ledenvergadering.8

Referendumverordening.9

Bestuurlijke samenwerking met Haren.9

Kerstreces.9


De begroting en najaarsnota.

10 November. De begroting en de najaarsnota werden in de raadsvergadering behandeld. Hieronder treft u de Algemene Beschouwingen aan van Gemeentebelangen Tynaarlo.

Volgens het   procedurevoorstel, hebben we slechts 5 minuten tot onze beschikking voor de   behandeling van de najaarsbrief en de begroting. Wij beperken ons in onze   bijdrage daarom tot de hoofdlijnen.

Gemeentebelangen   wil iedereen bedanken die heeft   bijgedragen aan de totstandkoming van   de aangeleverde stukken.

Met betrekking tot   de najaarsbrief willen we eerst   opmerken dat we content zijn met de wijziging om niet meer alle aanpassingen   in de exploitatie toe te lichten. Dit vergroot inderdaad de leesbaarheid van   het document.

Gemeentebelangen heeft   kennis genomen van de voortgang van de activiteiten, de doelen en   ontwikkelingen binnen de clusters en van de financiële bijstellingen die   hebben plaatsgevonden en het resultaat wat daaruit voortkomt. Echt schokkende   zaken zijn we daarbij overigens niet tegengekomen.

In zijn   algemeenheid hebben we kunnen constateren dat wat de voortgang van de   geplande activiteiten binnen de clusters betreft men grotendeels op schema   ligt, en dat waar er zich afwijkingen voordoen deze naar onze mening in   voldoende mate verklaard worden. Als samenvattend oordeel kunnen we stellen   dat we tevreden zijn.

Ten aanzien van   een van onze vorige zorgpunten, de Decentralisaties, hebben we geconstateerd   dat het te verwachten tekort aan het afnemen is en dat we redelijk op schema   lopen. De herindicaties worden zo lijkt het dit jaar afgerond, en er zijn   geen signalen ontvangen dat er inwoners tussen wal en schip zijn geraakt.

Op een aantal   punten hadden we gehoopt dat er meer voortgang zou zijn geweest namelijk de   Centrumplannen Eelde en Vries, het voorterrein PBH en natuurlijk de   kerntakendiscussie. Dat laatste duurt al met al zo lang dat er na alle   bezuinigingen straks geen of zoals u wilt alleen maar kerntaken zijn   overgebleven.

Gemeentebelangen   heeft gezien dat de maatregelen die zijn genomen om de taakstellende   bezuiniging van 1 miljoen in de bedrijfsvoering over de periode 2015-2018 te   realiseren lijken te werken en dat de taakstelling voor 2015 wordt gehaald.

Over naar de begroting.

Wat de begroting   2016 aangaat willen we ten eerste opmerken dat het college zich naar onze   mening goed aan de kaders heeft gehouden zoals men die van de raad bij de   perspectievennota heeft meegekregen.

M.b.t. 2016 wordt   er een negatief resultaat verwacht van € 32.000. Voor 2017 slaat dit om naar   een overschot van ongeveer € 945.000 en in 20118 en 2019 naar een overschot   van ongeveer 1,8 miljoen. Dit is zo wordt er aangegeven de financiële ruimte   die we beschikbaar hebben in meerjarig perspectief.

Om dat resultaat   te behalen moet er echter nog wel stevig bezuinigd worden namelijk € 350.000   in 2016, 1,25 miljoen in 2017 en 1,7 miljoen in 2018 en in 2019.

De genoemde   financiële ruimte kan desgewenst aangewend worden voor de thema’s die bij de   perspectievennota genoemd werden. We hebben de themaboekjes 5 november   ontvangen en zullen hier op 8 december nader op ingaan als de behandeling van   de thema’s in de raad plaats vindt.

In grote lijnen   kan Gemeentebelangen zich, zoals we ook al bij de behandeling van de   perspectievennota hebben aangegeven, vinden in de meeste beleidsvoornemens   zoals die in de begroting zijn opgenomen.

Aandacht vragen we   voor de volgende zaken.

Bibliotheken.

We blijven moeite   houden met de bezuinigingen op de bibliotheken. Het overblijven van alleen   een volwaardige bibliotheek in Zuidlaren is voor ons geen optie. Voor ons   zijn met name Zuidlaren en Eelde-Paterswolde gelijkwaardige kernen en die   zouden in onze visie dan ook over gelijke faciliteiten moeten beschikken.

Transferium.

Met betrekking tot   het transferium is Gemeentebelangen van mening dat bedrag van €   650.000 dat in de begroting is opgenomen ten behoeve van het transferium De   Punt wat ons betreft substantieel verlaagd kan worden nu de resultaten van   het onderzoek naar nut en noodzaak bekend zijn. De behandeling van het   rapport staat 25 november op de agenda van de Staten, en we kunnen ons niet   voorstellen dat de plannen in ongewijzigde vorm door de Provinciale Staten   komen.

Snel internet

Ook in onze   gemeente zijn er nog een aantal gebieden waar men nog niet over snel internet   beschikt. Dit speelt met name in de kleine dorpen en in het buitengebied. Om   ons heen zien we dat er diverse initiatieven ontstaan om breedband in de   kleine dorpen te realiseren. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen om mobiel 4G   om te zetten in vast internet aan huis. Gemeentebelangen vindt snel internet   belangrijk. In onze buurgemeente   Noordenveld is een motie aangenomen die het college opdraagt om er voor te   zorgen dat uiterlijk 2017 alle dorpen over snel internet beschikken. Wij   willen graag van de overige fracties en het college weten hoe men aankijkt   tegen de zelfde opdracht aan ons college, dus uiterlijk in 2017 alle dorpen   snel internet.

Indien nodig   kan dit via een motie, maar wellicht pakt het college dit ook zo op.

 

Investeren in duurzaamheid

Op 1 januari 2016   verdwijnt de zogenaamde Ecotaks voor sportverenigingen en komt er een nieuwe duurzaamheidregeling.   Het belangrijkste doel van de nieuwe regeling is stimulering van duurzaam   energiebeleid bij sportverenigingen. De subsidieregeling Energiebesparing en   verduurzaming sportaccommodaties is gericht op investeringen in   energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van   sportverenigingen en sportstichtingen en sportaccommodaties. De   subsidieregeling valt onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling   draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het   Nationaal Energie-Akkoord.

Voor   sportverenigingen en sportstichtingen   is het moeilijk financiering bij banken te krijgen. Banken vragen   onderpanden, zekerheidstellingen dan wel gemeentegaranties. Aangezien de   gemeente goedkoop kan lenen bij de BNG   of NWB. kan hier een win-win situatie ontstaan.

Is uw college   bereid de financiering van   investeringen in duurzaamheid voor sportverenigingen en sportstichtingen te   faciliteren en daarbij rente percentages te hanteren die voor de   verenigingen aantrekkelijk zijn en   voor de gemeente minimaal budgettair neutraal zijn?

Uit een onderzoek   van Nuon blijkt dat isoleren van het huis zelden als optie wordt gezien om   het energieverbruik terug te dringen, terwijl dit juist de meeste besparing   oplevert. De voornaamste reden hiervoor lijken de investeringskosten van vaak   een paar duizend Euro te zijn. Dit is voor veel mensen simpelweg te veel   geld. Wij kennen al de Zonnelening, waarbij men tegen een laagrentetarief   geld voor zonnepanelen bij de gemeente kan lenen. Is het College bereid om te   onderzoeken of een vergelijkbare regeling opgestart kan worden voor isolatie?

Eigen budget kleine kernen

In veel gemeente   zie je dat er deelbudgetten aan kleinere kernen worden toegekend waaruit men   op een vrij eenvoudige wijze en zonder al te veel rompslomp vooraf kan   putten. Een soort van Dorpenfonds zeg maar. Verantwoording over de besteding   wordt achteraf afgelegd. Wellicht is dit ter versterking van allerlei lokale   initiatieven ook iets voor Tynaarlo. Hoe kijkt u als college aan tegen de   invoering van een dergelijke deelbudgetten?

Rekenkamercommissie.

10 November. De gemeenteraad heeft een instrument om onderzoeken te laten uitvoeren door een onafhankelijke instantie, dit instrument heet de Rekenkamercommissie. De Rekenkamercommissie voert met name onderzoeken uit over de gestelde onderwerpen met betrekking tot de financiële situatie.

de gemeenteraad heeft 3 commissieleden herbenoemd.

De commissieleden die herbenoemd zijn, zijn:

  • Mevrouw M.Y. van der Veen uit Eelde;
  • De heer C. Jongsma uit Eelde;
  • De heer H. Oostmeijer uit Groningen.
  • Mevrouw B. Slofstra (Griffie medewerkster);
  • De heer J.L. de Jong (Griffier);
  • Mevrouw N. Uilkema (plaatsvervangend Griffier).


Eveneens heeft de gemeenteraad een ambtelijk secretaris en een plaatsvervanger daarvan

voor de Rekenkamercommissie herbenoemd, de ambtelijk secretaris en de vervangers daarvan zijn:

Deze herbenoeming gaat in op 1 januari 2016.

Gemeentebelangen vindt de Rekenkamercommissie een belangrijk en nuttig instrument, daarom heeft zij ingestemd met de herbenoeming van deze in totaal 6 personen voor de commissie.

Het bibliotheekwerk.

24 November. Tijdens de begrotingsbehandeling in 2014 heeft het college van B & W voorgesteld een bezuinigingsslag door te voeren op de subsidie die verstrekt wordt ten aanzien van het Bibliotheekwerk in onze gemeente. Het subsidiebedrag voor de bibliotheken wordt gehalveerd.

Het College van B&W heeft een voorstel gepresenteerd aan de Gemeenteraad, in dit voorstel staat onder andere dat er slechts 1 volwaardige bibliotheek blijft in de gemeente, deze komt te staan in Zuidlaren. Daarentegen komt er een XS (extra kleine) bibliotheek in Eelde en in Vries te staan.

Gemeentebelangen is van mening dat de kernen Zuidlaren en Eelde-Paterswolde vergelijkbaar van omvang is. Daarom zijn wij van mening dat er in ieder geval in deze beide kernen een volwaardige toegankelijke bibliotheek moet blijven, het liefst in Vries ook. Deze bibliotheken worden dan uiteraard wel kleiner van omvang, maar wel duidelijk groter dan de XS bibliotheek zoals het College voorstelt.

De Gemeenteraad werd gevraagd kaders te stellen waaraan het College zich dient te houden. Dit heeft Gemeentebelangen dan ook gedaan.

Armoedebeleid.

24 November. De gemeente heeft een onderzoek uitgevoerd naar de armoede binnen Tynaarlo. Naar aanleiding van dit onderzoek vraagt het College €83.000 beschikbaar te stellen voor de zogenoemde armoedegelden. Deze armoedegelden worden volgens een voorgesteld verdeelmodel besteed.

Uit het onderzoek blijkt dat de armoedeproblematiek in de gemeente Tynaarlo kleiner is dan het provinciaal en landelijk gemiddelde. Wel blijkt dat het aantal personen dat in armoede leeft de afgelopen jaren flink is toegenomen. Daarbij bestaat er nog een groep mensen die in armoede leven, maar geen gebruik maken van de ondersteuningsmogelijkheden.

Gemeentebelangen heeft uiteraard ingestemd met het beschikbaar stellen van het gevraagde geld voor armoedebeleid.


Voorterrein Prins Bernhardhoeve.

24 November. Op 13 januari van dit jaar heeft de Gemeenteraad een unaniem besluit genomen over de invulling van het voorterrein van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren.

De firma Leiten, het bedrijf dat grotendeels eigenaar is van het pand van de Prins Bernhardhoeve, heeft een verzoek ingediend bij de Gemeenteraad om het besluit van 13 januari terug te nemen en hierover een ander besluit te nemen, aangezien de firma Leiten van mening is dat zij met het huidig vastgesteld besluit niet uit de voeten kan.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering werd de Gemeenteraad gevraagd of de Raad bereid was om over dit onderwerp te spreken tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 8 december.

Gemeentebelangen is van mening dat je een genomen besluit niet moet openbreken, behalve dan wanneer er volledige nieuwe feiten boven tafel komen. Hier was in dit geval geen sprake van.

De meerderheid van de Gemeenteraad, waaronder Gemeentebelangen Tynaarlo heeft tegen dit voorstel gestemd.

Gesprek met sportfederatie EPE.

25 November. De fractie en steunfractie van Gemeentebelangen is in gesprek gegaan met de sportfederatie Eelde-paterswolde-Eelderwolde (EPE) over het voorgestelde sport accommodatie beleid dat door het College van B&W is voorgesteld en waarover een besluit genomen diende te worden tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 december.

Het is een goed gesprek geweest en werd als waardevol gezien door beide partijen.

Er is met name gesproken over de voor- en nadelen van het voorgestelde beleid, renovatie van sporthal de Marsch versus een nieuwe sporthal in Groote veen, het bruto vloeroppervlak voor de sport en de mogelijkheden voor het halen van topsport naar de nieuwe sporthallen in Groote veen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 december heeft Gemeentebelangen Tynaarlo een groot deel van de input uit het gesprek met de sportfederatie meegenomen in haar bijdrage en uiteindelijk besluit.

Ledenvergadering.

2 December. Gemeentebelangen houdt 2 maal per jaar een ledenvergadering, in het 2e kwartaal en in het 4e kwartaal. In het 4e kwartaal is een normale ledenvergadering.

In januari is Richard Heijkens overleden, hij was binnen Gemeentebelangen steunfractielid en tevens secretaris van de Kiesvereniging. Door zijn overlijden viel de post van secretaris open. Jarko Weering heeft deze functie tijdelijk voor zijn rekening genomen.


De bestuursleden hebben Jan Brink bereid gevonden plaats te nemen in het bestuur van de Kiesvereniging en neemt de functie van secretaris voor zijn rekening. De ledenvergadering heeft hem hartelijk verwelkomd.

Verder zijn er een aantal algemene zaken besproken. Ook werd er gesproken over de voortgang van het centrum van Eelde.

Referendumverordening.

8 December. Leefbaar Tynaarlo heeft een initiatiefvoorstel ingediend met betrekking tot een referendumverordening. Gemeentebelangen Tynaarlo is in principe voor de mogelijkheid tot het kunnen houden van een referendum. De verordening, welke door LT werd voorgesteld, was gebaseerd op de modelverordening van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG), echter zijn er wijzigingen op deze modelverordening doorgevoerd, waardoor de verordening naar de mening van Gemeentebelangen niet meer uitvoerbaar is.

Dit is dan ook de reden dat Gemeentebelangen tegen deze verordening zou gaan stemmen, Leefbaar Tynaarlo heeft de verordening echter aangehouden en dus niet in stemming gebracht.

Bestuurlijke samenwerking met Haren.

8 December. Er is een motie vreemd van de agenda ingediend door Leefbaar Tynaarlo, in deze motie vraagt Leefbaar het college te laten onderzoeken waar nauwere samenwerking op bestuurlijk en/of ambtelijke samenwerking mogelijk is.

Gemeentebelangen is van mening dat een motie waarin wordt aangegeven iets mogelijk te maken wat reeds mogelijk is, niet veel zin heeft. Daarbij komt dat Gemeentebelangen Tynaarlo van mening is dat Tynaarlo zich niet uitsluitend dient te richten op Haren, maar indien nodig, de samenwerking kan insteken met meerdere omliggende gemeenten.

Gemeentebelangen heeft daarom ook tegen de ingediende motie gestemd.

Kerstreces.

8 december was de laatste gemeenteraadsvergadering van 2015, de gemeenteraad heeft hierna ongeveer 6 weken kerstreces. De eerste raadsvergadering van 2016 vindt plaats op dinsdag 19 januari.

Gemeentebelangen Tynaarlo wenst een ieder prettige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2016 toe.