Inhoud.

In deze 2E editie van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo stellen wij de volgende onderwerpen voor u aan de orde.

Voorwoord.2

Inhoud.3

Duurzaamheid sportverenigingen en -stichtingen.4

Nieuwjaarsspeech Commissaris der Koning.6

Traumaheli op Groningen Airport Eelde.7

Socialere bijstand.8

Inloopavond herziening bestemmingsplan Ter Borch.8

Crematorium bij Ter Borch.9

Rotonde Dorpsstraat Tynaarlo.9

Lid worden.10

AFMELDEN.11

Contactgegevens.11


Duurzaamheid sportverenigingen en -stichtingen.

28december 2015. Gemeentebelangen heeft op 1 oktober een brief geschreven aan het College van Burgemeester en Wethouders over de financiering van duurzaamheidinvesteringen voor sportverenigingen en –stichtingen. In deze brief hebben

Op 1 januari 2016 is het zover. Op deze datum verdwijnt de zogenaamde Ecotaks voor sportverenigingen en komt er een nieuwe duurzaamheidregeling. Het belangrijkste doel van de nieuwe regeling is stimulering van duurzaam energiebeleid bij sportverenigingen.

Wat verandert er concreet?

Onder de Ecotaks regeling konden verenigingen jaarlijks een deel van de belasting op energie terugvragen. Voor sportverenigingen betekende dit een teruggave van 50% van de energiebelasting. Het ging dus om substantiële bedragen op jaarbasis. Het ministerie van VWS ondervangt dit nadeel door met een subsidieregeling te komen, die vooral gunstig is voor verenigingen, die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Te denken valt aan zonnepanelen, zonneboilers, LED verlichting en dergelijke.

Hiermee zijn behoorlijke besparingen te realiseren.

De tekst van de regeling.

De subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming   sportaccommodaties richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Een   aanvraag voor subsidie kan ingediend worden vanaf 4 januari 2016 vanaf 09.00   uur. De subsidieregeling is op 1 september 2015 gepubliceerd in de   Staatscourant en in werking getreden.

Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Voor wie geldt deze subsidieregeling?

Sportverenigingen en sportstichtingen, aangesloten bij NOC-NSF, met een sportaccommodatie kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling.Het is mogelijk dat een subsidieaanvraag door een intermediair namens een sportvereniging of sportstichting wordt ingediend. De subsidie komt echter direct terecht bij de sportvereniging. De subsidie is namelijk gekoppeld aan specifieke investeringen voor specifieke sportaccommodaties.

De subsidie.

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met de B.T.W.-plicht.Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

De financiering.

Voor sportverenigingen en sportstichtingen is het moeilijk een financiering bij banken te verkrijgen. Banken vragen onderpanden, zekerheidstellingen dan wel gemeentegaranties. Aangezien de gemeente goedkoop kan lenen bij de BNG of NWB, kan hier een win-win situatie ontstaan.

wij hebben naar aanleiding hiervan de volgende vraag gesteld.

Is uw college   bereid de financiering van   investeringen in duurzaamheid voor sportverenigingen en sportstichtingen te   faciliteren en daarbij rente percentages te hanteren die voor de   verenigingen aantrekkelijk zijn en voor   de gemeente minimaal budgettair neutraal?

Op 15 oktober ontvingen we van het College van B&W onderstaand antwoord.

Wij hebben in onze vergadering van 15 december besloten geen leningen   te verstrekken aan sportverenigingen en sportstichtingen, die investeringen doen,   gericht op energiebesparing en verduurzaming van sportaccommodaties.

De reden hiervoor is dat het gemeentelijke feningenbeleid uitgaat van   terughoudendheid in het verstrekken van leningen. Daarnaast zijn   er andere instellingen die de mogelijkheden bieden om te lenen tegen gunstige   voorwaarden.

Wij hebben overleg gehad met instellingen die een rol spelen in duurzaamheid   en energiebesparing; onder andere met : de Drentse Energie Organisatie,   B.V. Sportstroom. Deze instellingen verstrekken leningen aan sportverenigingen en   sportstichtingen tegen gunstige voorwaarden.

Wij organiseren in begin 2016 samen met instellingen een bijeenkomst   over de invoering van duurzaamheidmaatregelen (en de financiering   ervan). De sportverenigingen en sportstichtingen zullen daarvoor een uitnodiging   ontvangen.

Gemeentebelangen was het inhoudelijk niet eens met het verstrekte antwoord van het College, daarom hebben wij op 25 december onderstaande brief naar het college verzonden.

U reageerde in uw brief op   vragen van Gemeentebelangen Tynaarlo. Tot onze spijt hebben wij moeten   constateren dat het 10 weken geduurd heeft, alvorens onze vragen beantwoord   werden, terwijl er afspraken zijn dat beantwoording binnen 4 weken dienen te   geschieden.

In het geval van dit   onderwerp spijt het ons extra, aangezien subsidie aanvragen voor   investeringen met betrekking tot duurzame installaties vanaf 4 januari kunnen   worden ingediend.

Het door het Ministerie   beschikbaar gestelde bedrag is van een dergelijke geringe omvang, waardoor   Gemeentebelangen er van uit gaat dat binnen no time de bodem van de   subsidiepot in zicht zal zijn.

Voor een dergelijke   investering is zowel de subsidie als de financiering ervan een essentieel   element.

In het College manifest   Gemeente Tynaarlo 2014 – 2018 “Samenwerken met vertrouwen” vermeldt u bij   “gezonde leefomgeving”, het volgende.

Met het oog op de duurzaamheid   willen wij initiatieven die daaraan bijdragen ondersteunen.

In dit zelfde manifest   geeft u aan dat u het zuiniger omgaan met fossiele brandstoffen wilt   stimuleren.

Gemeentebelangen Tynaarlo   had daarom van het College van B&W dan ook een andere houding in deze   verwacht.

Door het afschaffen van de   Ecotax is er een gat in de begroting van de sportverenigingen ontstaan, het   is dan ook niet voor niets dat het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en   Sport met een subsidieregeling komt om investeringen in energiebesparende   maatregelen en duurzame energie te bevorderen. Het ministerie verwacht dat   sportverenigingen hierdoor besparingen kunnen realiseren, waardoor de   tegenvaller, ontstaan door de afschaffing van de Ecotax, opgevangen kan   worden.

In de gemeenteraadsvergadering   van 4 maart 2014 is het beleid ten aanzien van leningen en garanties   besproken. Dit geschiedde met name naar aanleiding van het verstrekken van   leningen aan de voetbalverenigingen Tynaarlo en VAKO, hierbij heeft de   Gemeenteraad aangedrongen wel te willen kijken naar het rentepercentage.

Hoe lager het   rentepercentage is, des te eenvoudiger kunnen verenigingen aan hun   verplichtingen voldoen.

De rente is thans dermate   laag en met een adequaat treasurybeleid behoeft de gemeente geen risico te lopen.   Voorts is het verstrekken van leningen, dan wel het vaststellen van regels   met betrekking tot garantie een bevoegdheid van de Gemeenteraad.

U geeft in uw beantwoordingbrief   aan overleg te hebben gehad met instellingen als de Drentse Energie   Organisatie en bijvoorbeeld Sportstroom, in voornoemde brief vermeld u echter   niet wat de uitkomsten van de gesprekken is. Feit is overigens wel dat deze   instellingen slechts voor 50% financiering kunnen verstrekken.

Gemeentebelangen wil tot   slot opmerken dat de sportverenigingen niet geholpen zijn met de opstelling   van uw college in deze.

Nieuwjaarsspeech Commissaris der Koning.

5 januari. Er werd een nieuwjaarsreceptie georganiseerd op het provinciehuis, maar door het slechte weer op 5 januari heeft dit geen doorgang gevonden. Wel heeft de Commissaris der Koning, Jacque Tichelaar, zijn speech rondgestuurd, welke hij wilde voordragen tijdens de receptie.

In de verzonden speech geeft Tichelaar aan dat Drenthe van alle provincies het zwaarst getroffen is, het aantal banen is met 8.500 afgenomen. Toch zijn volgens hem de magerste jaren voorbij. Tichelaar geeft aan dat er geïnvesteerd moet worden in innovatie, aangezien iedere euro die daar ingestoken wordt, in veelvoud oplevert in economische groei.

De CdK vindt echter dat er in ondernemerskringen erg conservatief gereageerd wordt over de Factory Outlet Center (FOC), een plan van ongeveer 200 winkels en horecagelegenheden nabij het TT circuit in Assen. Eigenlijk zegt tichelaar dus dat hij vindt dat de ondernemers in Assen, maar ook ver darbuiten erg angstig reageerden en geen onderscheidend vermogen hebben. Hij noemde dit de Pavlov reactie, het mag niet en het kan niet. Terwijl hij van mening is dat er een win-win situatie uitgehaald kan worden.

Tichelaar noemde een aantal winkeliers in de omgeving, hierbij kregen geen winkeliers uit onze gemeente een veeg uit de pan. Blijkbaar hebben onze ondernemers toch meer lef.

Wel kon de CDK rekenen op een aardig portie kritiek uit de pers over deze uitspraak.

Tichelaar geeft aan dat de Drenten het meest tevreden volk is van alle Nederlanders, 87% van de Drenten is tevreden.

Verder geeft hij aan dat we Drenthe vaker positief op de kaart moeten zetten.

Zijn eindconclusie is dat Drenthe er eigenlijk helemaal niet zo slecht voor staat.

Traumaheli op Groningen Airport Eelde.

6 januari. Eind december ontving de fractievoorzitter van Gemeentebelangen Tynaarlo een tweetal brieven, waarin Gemeentebelangen werd uitgenodigd om een relatie bijeenkomst bij te wonen als volksvertegenwoordiger. De bijeenkomst zou plaatsvinden op het luchthaventerrein.

De opstelling van de brieven, het uiterlijk van de enveloppen alsmede de inhoud van de brieven deed vermoeden dat de uitnodiging niet afkomstig was van Groningen Airport Eelde, waarnaar in de brieven onder andere werd gerefereerd.

Op maandag 4 januari ontvingen alle fractievoorzitters een mail van GAE, in deze mail werd duidelijk dat de uitnodiging niet verzonden was door hen en dat het ging om een besloten bijeenkomst. Het was dus niet de bedoeling dat anderen dan de gebruikers van de luchthaven aanwezig waren tijdens het overleg.

Gemeentebelangen heeft er daarom dus maar vanaf gezien om naar deze bijeenkomst te gaan.

We vinden het wel kwalijk dat iemand, waarvan de identiteit onbekend is, dergelijke praktijken bezigt om maar te proberen te voorkomen dat ontwikkelingen omtrent GAE zullen plaatsvinden. Hoe creatief deze wijze ook is.

Socialere bijstand.

6 januari 2016. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 24 november 2015 heeft de fractie van GroenLinks een motie ingediend om een proef op te zetten voor het creëren van een socialere bijstand. Onder de naam “Experiment participatiewet”. Gemeentebelangen heeft deze motie ondersteund.

In de motie werd het college van burgemeester en Wethouders opgedragen:

  • Voor 1 juni 2016 met een voorstel te komen voor een experiment in de participatiewet, waarin op zoek wordt gegaan naar de mogelijkheden om verplichtingen te verminderen voor bijstandsgerechtigden;
  • mogelijkheden te onderzoeken voor het verdienen in de bijstand voor bijstandsgerechtigden;
  • dit in een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

Het College van Burgemeester en Wethouders geeft in een brief van 21 december 2015 aan dat zij deze motie niet zullen uitvoeren, aangezien zij geen lokale bevoegdheid heeft om experimenten uit te voeren. Dit zou pas na expliciete toestemming van het Ministerie kunnen. Verder geeft het College aan dat zij vindt dat het niet binnen de politieke kaders (manifest) valt.

Gemeentebelangen denkt dat dit laatste het zwaarst weegt, het College wil dit niet uitvoeren en heeft daar de argumenten bij gevonden.

Gemeentebelangen Tynaarlo heeft samen met Leefbar, GroenLinks en D66 aangegeven dat zij wil dat het College er meer energie in steekt, waardoor Tynaarlo van het Ministerie toestemming krijgt dit experiment uit te voeren.

Inloopavond herziening bestemmingsplan Ter Borch.

18 januari 2016. Deze avond werd er een inloopavond georganiseerd in de blauwe bouwkeet in de wijk Ter Borch. Tijdens deze inloopavond konden bewoners van de wijk de tekeningen en stukken bekijken, aan de hand waarvan het bestemmingsplan opnieuw vastgesteld wordt. Dit is de eerste opzet van de herziening van het bestemmingsplan, en wordt daarom het voorontwerp genoemd.

Tijdens deze inloopavond was Gemeentebelangen vertegenwoordigd in de persoon van Raadslid Jarko weering.

Een redelijk aantal inwoners van de wijk Ter Borch kwamen af op deze inloopavond.

Niet iedereen had oog voor het bestemmingsplan, een groot deel van de bezoekers wilde graag hun zorg uiten voor de toename van het aantal verkeersbewegingen over de ontsluitingsweg van de wijk (Ter Borchsingel), welke hoe langer hoe meer op een doorgaande weg begint te lijken. Zeker als men kijkt naar de toekomst is men hier niet gerust op.

De bouw van de crematorium, de mogelijke vestiging van supermarkten en de aanpak van de zuidelijke ringweg rond de stad Groningen.

Jarko heeft met de aanwezige ambtenaren kennis genomen van deze zorg, terwijl we de zorg niet hebben kunnen wegnemen. Wel wil Gemeentebelangen Tynaarlo er op toezien dat er voldoende en correct gecommuniceerd wordt over de ontwikkelingen in en rond de wijk, wat er de oorzaak van kan zijn dat het verkeer terplekke toeneemt. Dit heeft hopelijk een aantal bewoners ietwat gerustgesteld.

Crematorium bij Ter Borch.

19 januari 2016. Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond de vaststelling van de bestemmingsplan voor het vestigen van een crematorium nabij de wijk Ter Borch op de agenda. Namens de bewonersvereniging maakte mevrouw Miedema gebruik van de mogelijkheid in te spreken. Mevrouw Miedema sprak haar zorgen uit over de toename van het aantal verkeersbewegingen. Daarbij gaf ze aan dat er zeer onzorgvuldig en onvoldoende met de inwoners en de bewonersvereniging van de wijk gesproken is door het College van Burgemeester en Wethouders.

Gemeentebelangen voelde erg mee met de inspreekster, de bewonersvereniging en bewoners van de wijk.

Onze fractie heeft dan ook om een harde belofte gevraagd, dat er in de toekomst, waarin er nog meer wijzigingen in de wijk zullen plaatsvinden, beter gecommuniceerd wordt met meer transparantie.

De 2 Wethouders, Engels (D66) en Wijbenga (CDA), die woordvoering hadden, hebben deze belofte gedaan. Gemeentebelangen heeft naar aanleiding van deze belofte gemeend voor het vaststellen van het bestemmingsplan te moeten stemmen.

Wel hebben wij aangegeven de communicatie omtrent de wijzigingen in de wijk Ter Borch goed in de gaten te zullen houden en een dergelijk slechte communicatie niet nogmaals te tolereren.

Rotonde Dorpsstraat Tynaarlo.

19 januari 2016. Reeds een groot aantal maal heeft de Gemeenteraad gesproken over de aanleg van een rotonde in Tynaarlo waar de Dorpsstraat en de Berkenlaan bij de doorgaande provinciale weg komen.

Deze keer stond het vaststellen van het bestemmingsplan voor de aanleg van deze rotonde op de agenda van de Gemeenteraadsvergadering.

Een aantal partijen, waaronder D66 en Leefbaar Tynaarlo kwamen nu tot de conclusie dat verkeerslichten toch mogelijk een betere oplossing zou zijn voor een veiligere oversteek. Gemeentebelangen was deze mening vanaf het begin toegedaan, maar toen kregen wij niet de meerderheid met dit standpunt mee. De vraag of een rotonde of verkeerslichten de beste oplossing is, is reeds geruime tijd geleden genomen en nu niet meer aan de orde.

Aangezien er toentertijd voor een rotonde gekozen is, en de positie zoals deze in het bestemmingsplan gekozen is, eigenlijk de enige positie die technisch mogelijk is, heeft Gemeentebelangen met dit bestemmingsplan ingestemd.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

ü  Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

ü  Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

ü  U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

ü  U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.


AFMELDEN.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp ‘opzeggen nieuwsbrief’.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

e-mail adres nieuwsbriefredactie:                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mail adres raadslid Jarko Weering:                                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.