Voorwoord.

 

Dit is reeds de derde nieuwsbrief welke Gemeentebelangen Tynaarlo uitbrengt.

In februari hebben er 2 gemeenteraadsvergaderingen plaatsgevonden, verder nog een aantal informatie avonden. Wij doen in deze nieuwsbrief verslag van de behandelde punten in de raadsvergaderingen en het standpunt dat onze partij in deze ingenomen heeft.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door een mailtje te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van nieuwsbrief nummer 3.

Met vriendelijke groet,

De Redactie van Gemeentebelangen Tynaarlo.

Inhoud.

In editie nummer 3 van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo willen wij u informeren over onderstaande onderwerpen.

Voorwoord.2

Inhoud.2

Voortgang verkoop garage Koops in Eelde.3

Groningen Airport Eelde.3

De tarra grond in Tynaarlo.4

De Zuidlaardermarkt geëvalueerd.5

Rekenkamer commissie Tynaarlo.6

Inloopavond Groote Veen.7

Meert moand dialect moand.8

Lid worden.8

AFMELDEN.9

Contactgegevens.9

 

Voortgang verkoop garage Koops in Eelde.

2 februari. Tijdens de Gemeenteraadsvergadering prijkte het punt betreffende de voortgang van de verkoop van garage Koops in het centrum van Eelde op de agenda.

Op 30 juni 2015 heeft de Gemeenteraad besloten de garage in z’n geheel aan 2 partijen te verkopen, daarbij werd de garage in 2 delen verdeeld, het zogenoemde “voorste gedeelte”, wat de showroom is, en het zogenoemde “achterste gedeelte”, wat de voormalige werkplaats is.

De gemeenteraad heeft in meerderheid besloten dat de verkoop van beide gedeeltes met elkaar verbonden diende te zijn. Deze koppeling heeft de uiteindelijke verkoop van de garage in de weg gestaan. Met andere woorden, in ongeveer 8 maanden is de verkoop van het pand nog steeds geen feit.

Nu stelt het college voor om beide gedeeltes los te koppelen van elkaar. Gemeentebelangen vindt dit een zeer goed idee. Wij waren op voorhand eigenlijk ook geen voorstander van de betreffende koppeling, welke er in juni opgelegd was.

Het achterste gedeelte is in principe reeds verkocht aan Jumbo. Over het voorste gedeelte is momenteel minder duidelijkheid, de verkoop hiervan loopt iets minder voorspoedig.

Wat wij een slecht idee vinden is het voorstel van het College om het pand in z’n geheel af te breken. Hiermee lopen we het risico dat het voorste gedeelte na afbraak open blijft liggen. Daarmee zou er in het centrum van Eelde een tweede open plek ontstaan, want naast café Boelens is dit immers ook al jaren een feit en ons een doorn in het oog. Gemeentebelangen heeft daarom aangegeven dat het voorste gedeelte pas dan gesloopt mag worden, als er duidelijk zicht is op verkoop van dat gedeelte.

Het College reageerde hierop, zij gaf aan dat een dergelijke uitstel van het afbreken van het voorste gedeelte van de garage en belemmerende uitwerking heeft voor de realisatie van het achterste gedeelte, de uitbreiding van de supermarkt.

Gemeentebelangen vond deze uitleg plausibel, en heeft zich hier uiteindelijk dan ook bij neergelegd, aangezien wij het plan niet belemmeren wilden, De inwoners van Eelde wachten immers al zo lang op een verbetering van het centrum.

Buiten de verkoop van garage Koops zal ook een deel van de infrastructuur van het centrum aangepakt worden. Er wordt een voetpad aangelegd tussen de Kerkhoflaan en de begraafplaats voor een grotere veiligheid van de voetgangers. Dit was in juni overigens een voorstel van Gemeentebelangen.

Groningen Airport Eelde.

2 februari. Groningen Airport Eelde lijdt enigszins verlies, dit wordt geraamd op ongeveer 1,2 miljoen. Naar aanleiding van met name dit verlies hebben de aandeelhouders gemeend een strategisch onderzoek te moeten laten uitvoeren. Al met al worden er meteen een aantal onderzoeken uitgevoerd die haalbaarheid op verschillende fronten moet aantonen of moet aantonen dat deze haalbaarheid er niet is.

De kosten voor deze onderzoeken bedragen voor onze gemeente in totaal 11.000 euro.

Hierover heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo een brief ontvangen op 5 januari.

GroenLinks was op dinsdag 19 januari van mening dat hierover een discussie gevoerd diende te worden.

De discussie is uiteindelijk verder getrokken dan de onderzoeken, bepaalde partijen trokken er allerlei zaken bij, het leek er zelfs op dat een enkele partij onze luchthaven liever zouden sluiten.

Gemeentebelangen is van mening dat we naar onze burgers dienen te luisteren. Er is een onderzoek uitgevoerd, hieruit kwam naar voren dat ongeveer 80% voor het in stand houden van ons vliegveld was. Wij delen deze mening.

Wij ondersteunen het uitvoeren van de onderzoeken zoals door het College van B&W is voorgesteld.

GroenLinks heeft een motie ingediend om te onderzoeken of onze gemeente haar aandelen van de hand kan doen en wat hiervan de gevolgen zouden zijn.

Wethouder Wijbenga heeft in zijn bijdrage aangegeven dat de motie gevat is in het strategisch onderzoek.

Gemeentebelangen heeft tegen deze motie gestemd, wij vinden de motie te prematuur, we willen het strategisch onderzoek afwachten en hebben het vertrouwen in het vliegveld. De motie heeft het echter wel gehaald. De partijen GroenLinks, Leefbaar Tynaarlo, D66 en 3 leden van VVD hebben de motie ondersteund.

De tarra grond in Tynaarlo.

2 februari. Een aantal jaar geleden is het terrein van Wijk en Boerma in Tynaarlo gesaneerd. Dit terrein was namelijk vervuild. Na de sanering van de grond heeft het College van Burgemeester en Wethouders in al haar wijsheid besloten het terrein op te hogen door middel van tarragrond.

Het dorp Tynaarlo heeft dit geweten, zij vergingen van de stank.

De toenmalige wethouder Assies was overigens van mening dat tarragrond niet stonk, het rook volgens hem gewoon naar kuilgras.

Enige tijd na het storten van de tarragrond bleek dat de bomen die op het terrein geplant waren, dood gingen. Na onderzoek bleek dat door de tarragrond de waarden in de bodem verhoogd waren.

Het College van B&W gaf daarom in 2015 aan dat de laag tarragrond afgegraven zou gaan worden. Echter zit in dit afgraven totaal geen voortgang, want op 2 februari 2016 is hier nog steeds geen begin mee gemaakt.

Er wordt een Raadswerkgroep in het leven geroepen die zich met de verdere afhandeling bezig gaat houden.

De Zuidlaardermarkt geëvalueerd.

16 februari. In oktober 2015 heeft de jaarlijkse Zuidlaardermarkt plaatsgevonden, dit werd vorig jaar voor de 815de maal gehouden. We kunnen wel stellen dat de markt een redelijke geschiedenis heeft.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in 2015 aangegeven de Zuidlaardermarkt jaarlijks te willen evalueren, om te kijken wat er dat jaar goed gegaan was en waar nog verbeterpunten mogelijk zijn voor de markt in de komende jaren. Hier kon Gemeentebelangen Tynaarlo zich wel in vinden.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 februari jl. stond de evaluatie van de markt op de agenda. Er heeft een evaluatie vanuit het ambtelijk orgaan plaatsgevonden. In de totale evaluatie is ook de bevindingen van eyes on animals opgenomen en een tweetal brieven van betrokken inwoners van Zuidlaren.

De markt heeft ten opzichte van voorgaande jaren een sterke verbetering doorgemaakt waar het gaat om het welzijn van de dieren op de markt. Zo zijn de decibels van de kermis omlaag gegaan, er was meer voer en water beschikbaar en meer van dergelijke dingen. Ook voor de veiligheid zijn er monsterbanen aangelegd, maar hier moeten de handelaren nog meer gebruik van gaan maken.

Als je het verslag van Eyes on animals leest, zijn er niet veel dingen goed gegaan, Gemeentebelangen heeft het gevoel dat deze organisatie er meer op gespitst is om de paardenmarkten in Nederland af te schaffen. Zo kun je natuurlijk op iedere slak zout leggen en sterk uitvergroten.

Tijdens de raadsvergadering zijn er 2 moties mede door Gemeentebelangen ingediend.

Motie 1 hield in dat de Gemeenteraad van Tynaarlo het College opdracht geeft aan de Staatssecretaris van Dam aan te geven dat onze gemeente de Zuidlaarder paardenmarkt in stand wil houden voor de export.

De Staatssecretaris is bezig de paardenmarkten dusdanig in te perken dat er geen paarden en dergelijke meer verhandeld mogen worden voor de export. Dit hebben we geprobeerd te voorkomen.

Deze motie is met een meerderheid van de Raad aangenomen.

In een Gemeenteraadsvergadering in september 2015 is besloten met een geringe meerderheid van de Gemeenteraad dat handelaren zich minimaal 24 uur voor het aanbieden van de dieren op de paardenmarkt moeten inschrijven.

In motie 2 wilden we het 24 uur van tevoren inschrijven loslaten, dit belemmert de handelaren te veel in hun vrijheid.

De motie is met een meerderheid van de Gemeenteraad aangenomen.

Bij de stemming over de uiteindelijke evaluatie van de Zuidlaardermarkt staakten de stemmen, er waren 11 raadsleden voor en 11 tegen. Deze stemming komt daardoor terug tijdens de volgende Gemeenteraadsvergadering.

Rekenkamer commissie Tynaarlo.

16 februari. De Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo (RKT) heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Haar doel is de gemeenteraad een extra handvat te bieden om zijn controlerende taak uit te voeren.

In januari 2016 heeft de Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo haar onderzoeksrapport “Toezicht en Handhaving” afgerond en ter bespreking aan de raad aangeboden.

In het onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: “In hoeverre is het toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente Tynaarlo vastgelegd, is dit beleid en de uitvoering ervan rechtmatig, doeltreffend en doelmatig en in hoeverre vinden sturing en verantwoording plaats.

Op 16 februari heeft de Raad het rapport besproken. Er worden door de rekenkamer een aantal aanbevelingen gedaan die door het College worden overgenomen.

Via de website https://raad.tynaarlo.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/16-februari  kunt u kennisnemen van het Volledige rapport; hieronder staan de belangrijkste conclusies en aanbevelingen

De belangrijkste conclusies:

Kwalificatie beleid

Er kan worden geconcludeerd dat het handhavingsbeleid rechtmatig is. Het beleid is echter niet meer actueel.

Noch uit het beleid of anderszins blijkt dat het bepalen van de handhavingdoelstellingen is gebaseerd op een probleemanalyse. Er is geen sprake van een op schrift gestelde analyse van de omvang van het handhavingtekort (probleemverkenning).

Het handhavingsbeleid is adequaat uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma dat jaarlijks wordt vastgesteld en bekendgemaakt. Hierbij is een duidelijke koppeling gemaakt tussen de doelstellingen van handhaving en het inhoudelijke beleid van de gemeente.

Er is een zeer gedetailleerde handhavingstrategie vastgesteld, welke bestaat uit vijf varianten. De doelstellingen van het beleid zijn niet SMART geformuleerd.

In het handhavingsbeleid zijn prioriteiten gestelddie zijn gebaseerd op een risicoanalyse die jaarlijks wordt vastgesteld tezamen met het uitvoeringsprogramma. Ook de wijze van handhaving is bepaald in de handhavingstrategie. Hiermee is een duidelijke vertaalslag gemaakt van het strategisch handhavingsbeleid naar het operationele en tactische beleid.

Kwalificatie uitvoering

De daadwerkelijke toezicht en handhaving is in overeenstemming met wet- en regelgeving. De juridische kwaliteit van de dossiers is op orde.

Als het gaat om de doeltreffendheid en effectiviteit van de uitvoering moet gekeken worden of de handhavingacties van de gemeente het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Gemeten naar de uitkomsten van de handhavingtrajecten zijn die behoorlijk succesvol.

Op het vlak van de doelmatigheid kunnen nog stappen worden gezet.

Kwalificatie sturing en beheersing

De monitoring van gegevens en resultaten vindt systematisch en structureel plaats in de gemeente Tynaarlo. Evaluatie vindt regelmatig en integraal plaats.

De gemeenteraad speelt in dit proces nog onvoldoende een rol. Gegevens en resultaten over de praktijk van toezicht en handhaving worden wel ter informatie aan de gemeenteraad toegezonden, maar de raad geeft vervolgens weinig invulling aan haar controlerende en kaderstellende rol.

Belangrijkste aanbevelingen:

 • De gemeente dient door te gaan met integrale beleidsvoering en het jaarlijks vaststellen van een uitvoeringsprogramma;

 • Zoals de gemeente zich al heeft voorgenomen, dient het toezichts- en handhavingsbeleid geactualiseerd te worden.

 • De doelstellingen van het toezicht- en handhavingsbeleid zijn (te) algemeen gesteld; in het nieuwe beleid dienen de doelen SMART (wenselijk nalevingniveau; benodigd budget voor toezicht en handhaving; acceptatie gedoogbeschikkingen etc) geformuleerd te worden;

 • Bij actualisatie van het handhavingsbeleid meer aandacht schenken aan de inzet van preventie zodat inzet achteraf van repressieve instrumenten kan worden voorkomen;

 • Al langere tijd bestaat onvrede over het gemeentebrede registratie- en informatiesysteem; er zijn signalen dat de gemeente zoekt naar verbeteringen; de commissie ondersteunt dat en adviseert hierin met spoed investeringen te plegen;

 • Het handhavingproces kan worden verbeterd door sneller te reageren op handhavingverzoeken en meldingen en op inspectierapporten waarin overtredingen worden geconstateerd, ook de communicatie intern en extern kan worden verbeterd;

 • De kwaliteit van de handhavingdossiers is nog verder te verbeteren door daarin standaard foto’s van de situatie ter plaatse op te nemen, een verslag van een inspectiebezoek, een juridisch advies en een intern opdrachtformulier;

 • De gemeenteraad moet zich concentreren op zijn kaderstellende rol bij toezicht en handhaving, door het beleid vast te stellen op basis van een weging van prioriteiten en op zijn controlerende rol, door na te gaan hoe het college het beleid uitvoert. De raad doet er verstandig aan de uitvoering van toezicht en handhaving door het college in concrete gevallen, zo nodig, op enige afstand te volgen en zich daarbij te onthouden van directe interventies.

Inloopavond Groote Veen.

18 februari. De bestemmingsplan van de relatief nieuwe wijk in Eelde, Groote Veen wordt gewijzigd. De nokhoogte van bepaalde nog te bouwen woningen mag 9,5 meter worden in plaats van de nu geldende maximumhoogte van 8 meter. Ook de rooilijn, of anders gezegd de lijn waarop de woningen gebouwd dienen te worden is iets verlegd, hierdoor verspringen woningen enigszins.

De inwoners van de wijk, omwonenden en andere geïnteresseerden kregen op 18 februari de mogelijkheid vragen te stellen en hun mening te uiten over het gewijzigd bestemmingplan. Ook kon men een zienswijze indienen.

Al met al zijn er ongeveer 60 personen langs geweest in de Mariaschool, welke opengesteld was voor de inloopavond. Er zijn in totaal 6 zienswijzen ingediend.

Gemeentebelangen was ook aanwezig tijdens deze inloopavond om te luisteren wat er zoal speelde onder de geïnteresseerden.

Meert moand dialect moand.

11 maart. Sinds een aantal jaren is de maand maart uitgeroepen tot dialectmaand. Of zoals het in Drenthe genoemd wordt, Meert moand dialect moand.

In dit kader organiseert het huus van de toal op 11 maart de streektoal stried, een soort pub quiz waarin in 8 onderwerpen 8 vragen gesteld worden. Deze quiz ga je aan als team van 3 tot 5 personen.

Gemeentebelangen heeft zich ook opgegeven voor deze avond. We gaan in ieder geval deelnemen met 3 personen. In onze volgende nieuwsbrief geven we een verslag van deze avond.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

 • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

 • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

 • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

 • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

AFMELDEN.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp ‘opzeggen nieuwsbrief’.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering:                                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.