Raadsvergadering 8 maart.

8 maart. Deze avond heeft er een gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden. Er stonden slechts een paar punten op de agenda, geen van deze punten waren dusdanig spraakmakend om een artikel aan te weiden, daarom hebben we er voor gekozen om de gehele raadsvergadering in een artikel samen te vatten.

Tijdens de raadsvergadering van 16 februari stond het agendapunt over de evaluatie van de Zuidlaardermarkt van 2015 op de agenda. Nadat er 2 moties waren aangenomen, werd er gestemd. De stemmen staakten doordat er 11 voor en 11 tegen het agendapunt stemden. Op 8 maart vond de stemming over het agendapunt opnieuw plaats, nu stemden er 9 voor en 12 tegen, 2 raadsleden waren afwezig. De evaluatie van de Zuidlaardermarkt werd daarmee verworpen.

Het College komt voor het zomer reces met een nieuw plan over de Zuidlaardermarkt.

Eens per 10 jaar dient een bestemmingsplan opnieuw tegen het licht gehouden te worden, aangepast te worden naar de huidige situatie en als zodanig vastgesteld te worden. Op 8 maart werden de bestemmingsplannen van de wijk Ter Borch in Eelderwolde en het centrum van Zuidlaren aan de raad voorgelegd. De raad is met beide bestemmingsplannen akkoord gegaan, waardoor deze ter inzage gelegd kunnen worden voor de inwoners, zodat zij er hun mening op los kunnen laten en eventueel zienswijzen over kunnen indienen.

Ook stond het Leefbaarheidsfonds op de bespreekagenda. Door middel van het leefbaarheidsfonds kunnen verenigingen en groepjes mensen een subsidie aanvragen, waarmee ze iets verrichten voor het algemeen belang van de straat, wijk of dorp. In 2015 hebben we voor dit fonds een budget beschikbaar gesteld van € 50.000.

Er zijn een aantal aanvragen ingediend, maar een deel van deze aanvragen zijn afgewezen. In totaal is er bijna € 10.000 uitgekeerd aan subsidie middels dit fonds, een aantal andere aanvragen zijn doorverwezen naar andere subsidiepotjes. Gemeentebelangen is van mening dat er nog niet genoeg bekendheid is gegeven aan het Leefbaarheidsfonds, want niemand die door ons bevraagd is, kende dit fonds. We hebben daarom aangegeven dat hier meer werk van gemaakt moet worden.

Het College stelde voor om het resterende budget van iets meer dan € 40.000 beschikbaar te stellen voor 2016. Met de toezegging van Wethouder Hofstra dat de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld wordt om het budget bij te stellen, wanneer het potje van het fonds leeg dreigt te raken, is Gemeentebelangen akkoord gegaan met dit agendapunt.

De streektoalstried.

11 maart. In onze vorige nieuwsbrief kondigden we reeds aan dat we op deze dag zouden gaan deelnemen aan de streektoalstried, een soort pub quiz in het Drents dat georganiseerd werd door Het huus van de toal. Er vonden in totaal 8 rondes plaats over 8 verschillende onderwerpen, iedere ronde had 8 vragen, waarmee er dus al met al 64 vragen op ons afgevuurd werden.

Je ging de stried aan met groepjes van 3 tot 5 personen, er deden in totaal 21 groepjes mee. Gemeentebelangen Tynaarlo was de enige politieke partij die zelfstandig deelnam aan de quiz. Er was nog wel een groepje met politici, maar deze waren afkomstig van verschillende partijen.

In eerste instantie zouden we met 4 personen een groepje vormen, maar door ziekte en andere omstandigheden veranderde de samenstelling. Uiteindelijk zaten in ons groepje Tineke Terwal, Jan Brink en Jarko Weering.

Er waren toch wel een aantal vragen waar Jarko niet aan kon deelnemen door zijn visuele beperking, aangezien dit plaatjes of afbeeldingen op papier betrof. Tijdens deze rondes moesten Jan en Tineke het dus met z’n tweeën doen.

De onderdelen waren onder andere logo’s, 2 rondes algemeen, ijsbanen, moeilijke Drentse woorden en uitdrukkingen en cryptische omschrijvingen van Drentse plaatsnamen.

In totaal haalden we 26 punten, dit was goed voor een 19de plek. Het was een geslaagde avond, erg gezellig en wat ons betreft voor herhaling vatbaar.

Het huus van de toal gaf na afloop aan dat de streektoalstried ook volgend jaar weer in maart in onze gemeente wordt georganiseerd.

Tussenopvang statushouders.

17 maart. Er heeft een besloten gemeenteraadsvergadering plaatsgevonden op 15 december 2015, hierin zijn de aanwezige raadsleden en steunfractieleden op de hoogte gebracht van een volledig nieuwe manier van opvangen van statushouders. Statushouders zijn die asielzoekers die inmiddels een verblijfsvergunning hebben en gehuisvest dienen te worden. Iedere gemeente heeft de taak om minimaal een X aantal statushouders te huisvesten. Zo heeft onze gemeente momenteel de taak om jaarlijks 80 statushouders te huisvesten.

De gemeenteraad werd verzocht geen informatie naar buiten te brengen over dit onderwerp tot nader orde. De reden hiervan was de toen nog aanwezige onzekerheid of het project door zou gaan, daarbij wilde het college ook eerst de inwoners informeren en peilen hoe groot de draagkracht voor dit project is.

Of het project wel of niet door zou gaan, hing af van het besluit van Centraal Opvang Asielzoekers (COA), zij dienden het besluit te nemen of ze het project zagen zitten of niet.

De omwonenden, die binnen een straal van 1,1 kilometer van de locaties waar de statushouders gehuisvest zullen gaan worden, zijn uitgenodigd voor de inloopavond op dinsdag 17 maart. De locaties zijn het voormalig Flight academy nabij de Bloemenveiling en het oude gebouw van Hooghullen.

Uiteraard konden andere inwoners van onze gemeente zich ook aanmelden voor de inloopavond.

Gemeentebelangen Tynaarlo was uiteraard ook aanwezig op de inloopavond. Het algemene geluid dat gehoord werd die avond was positief, een enkeling liet kritische woorden horen.

Burgemeester thijssen gaf aan dat hij met een aantal omwonenden nog een vervolgafspraak had om te proberen nader tot elkaar te komen.

Op donderdag 19 maart vond er een informatieavond plaats voor (sport)verenigingen en organisaties. Tijdens deze avond werd er gepolst hoe de verenigingen hun bijdrage kunnen leveren voor een versterking van de integratie van de statushouders.

De informatieavond werd redelijk goed bezocht. Er is een vervolgafspraak gemaakt om duidelijk te krijgen welke vereniging precies wat wil en kan doen.

Structuurvisie wonen.

22 maart. Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond het agendapunt met betrekking tot de woonvisie op de agenda. Deze woonvisie is in principe opgesteld voor de gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld, Haren en natuurlijk Tynaarlo.

De structuurvisie wonen wordt voor meerdere jaren opgesteld, aan de hand van deze visie wordt een doorkijk gegeven van de benodigde bouw en veranderingen op de woningmarkt in de komende jaren.

Ten grondslag aan de visie op de sociale woningbouw lag een onderzoek, dit onderzoek maakte onder andere gebruik van verouderde gegevens in. Ook in de structuurvisie stonden aannames die niet klopten.

Gemeentebelangen en een groot deel van de gemeenteraad was van mening dat een dergelijke structuurvisie niet in de openbaarheid gebracht kon worden. Wethouder Berends heeft er uiteindelijk voor gekozen om de structuurvisie wonen terug te nemen en zo spoedig mogelijk in herziene vorm opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen.

Algemene Ledenvergadering (ALV).

Eens per jaar houdt de kiesvereniging van Gemeentebelangen Tynaarlo een Algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens deze ALV komen zaken zoals bestuursverkiezingen, jaarverslag van de penningmeester, verslag van de kascommissie en dergelijke aan de orde.

Dit jaar vindt de ALV plaats op donderdag19 mei . Alle leden en mensen die lid willen worden van onze kiesvereniging, zijn van harte uitgenodigd voor deze avond. De ALV vindt plaats bij café G. en A. Boelens Hoofdweg 83 in het centrum van Eelde.

In de volgende nieuwsbrief zullen we een overzicht weergeven van de agendapunten voor de ALV.