Eelde, juli 2018.

Uitgave: 28, jaargang 2018.

Nieuwsbrief ontvangen.

Vorige maand heeft de redactie van deze nieuwsbrief u op de hoogte gebracht van het feit dat zij graag van u een accordering per mail willen ontvangen, zodat wij u deze nieuwsbrief kunnen blijven toezenden.

Gelukkig hebben we van een groot deel van de personen toestemming ontvangen voor het blijven toezenden van de nieuwsbrief.

Het kan natuurlijk zo zijn dat de mail aan uw aandacht ontsnapt is, waardoor u onze redactie nog geen toestemming heeft verleend. We zenden u dan binnenkort nog een herinneringsmail toe.

Maar u kunt nu ook reeds een toestemmingsmailtje zenden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We willen uiteraard zoveel mogelijk mensen blijven informeren omtrent onze partij en onze standpunten.

Woord van de fractievoorzitter.

Heeft de gemeente nog Perspectief?

Het is alweer ruim 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart en het nieuwe College van Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, D66, CDA en CU is nadat zij haar Coalitieakkoord heeft gepresenteerd inmiddels ook al weer bijna 3 maanden actief. Je zou zo denken dat alles in Tynaarlo weer zijn gangetje gaat.

!0 juli is alweer de laatste vergadering voor het zomerreces (een duur woord voor vakantie).

In deze vergadering staan traditiegetrouw de behandeling van de jaarrekening van het afgelopen jaar, de voorjaarsnota (de tussenstand van de activiteiten in 2018) op de rol. Ook wordt dan gebruikelijk de perspectievennota ( de voorbereiding op de begroting van het komende jaar) behandeld.

Op grond van de Financiële verordening gemeente Tynaarlo biedt het college jaarlijks de perspectieven nota aan waarin de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren zijn opgenomen. Deze perspectievennota dient dan door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Het is gebruikelijk dat dit gebeurt in de laatste vergadering voor het zomerreces. (rond 1 juli).

Op 19 juni kwamen de Collegepartijen met een akkoordstuk als Raadsvoorstel om dit jaar af te zien van de behandeling van de perspectievennota. In het voorstel staat date de coalitie nog een coalitieakkoord aan het voorbereiden is en dat het College nog aan een uitvoeringsprogramma werkt.

Het zal u niet verbazen dat Gemeentebelangen net als de andere oppositiepartijen het raadsvoorstel naar de bespreekagenda hebben verplaatst, want om hier zo maar mee akkoord te gaan ging ons te ver.

Peter van Es

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Tynaarlo

Alescon wordt ontvlochten.

Vries, 19 juni 2018.

Op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond het punt met betrekking tot het ontvlechten van Alescon.

De invoering van de Participatiewet en de daarmee samenhangende terugloop (5% per jaar) van het aantal Wsw’ers en de verlaging van de rijksbijdrage zorgen ervoor dat er geen toekomstperspectief is voor het huidige Alescon.

Lees verder.

Baasis krijgt nieuwe leden RvT.

Vries, 19 juni 2018.

In de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht van stichting Baasis voor het openbaar onderwijs op het akkoordgedeelte van de agenda.

Het ene lid werd voorgedragen door de Raad van Toezicht zelf, terwijl het andere lid werd voorgedragen door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Lees verder.

Begroting Meerschap Paterswolde 2019.

Vries, 19 juni 2018.

De begroting voor 2019 van het Meerschap Paterswolde stond op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo.

Meerschap Paterswolde is een Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Groningen, haren en Tynaarlo.

Als gemeenteraad is het goed kaders mee te geven voor de uitvoering van gemeentelijke taken door een gemeenschappelijke regeling, zoals het Meerschap Paterswolde.

Lees verder.

Beheersverordening Eelde Paterswolde opnieuw in de Raad.

Vries, 19 juni 2018.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd opnieuw de beheersverordening voor Eelde en Paterswolde ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd.

Deze beheersverordening werd ook reeds tijdens de Raadsvergadering van 20 februari 2018 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd, echter toen heeft de gemeenteraad besloten de beheersverordening aan het college van B en W terug te geven, aangezien er op dat moment afwijkingen in waren opgenomen ten opzichte van het bestemmingsplan. Dit is niet toegestaan.

Lees verder.

Gemeentebelangen tegen afzien van perspectievennota 2018.

Vries, 10 juli 2018.

Tijdens de Raadsvergadering stond het onderwerp Afzien van behandeling perspectievennota 2018 ter bespreking geagendeerd. Het voorstel had al op de akkoordagenda van 19 juni gestaan maar was op verzoek van Gemeentebelangen, de VVD en PvdA ter bespreking verplaatst naar de eerstvolgende Raadsvergadering, dus de vergadering van 10 juli.

Het verzoek om in 2018 af te zien van een perspectievennota was door De Coalitiepartijen Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie op verzoek van het College van B en W ingediend.

Lees verder.

Jaarstukken Tynaarlo 2017 werden behandeld.

Vries, 10 juli 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werden de jaarstukken van 2017 behandeld.

De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, worden jaarlijks ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In deze stukken legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2017.

Lees verder.

Voorjaarsbrief 2018 werd behandeld.

Vries, 10 juli 2018.

De voorjaarsbrief is de eerste bijstelling op de begroting van 2018 naar de stand van zaken per 1 mei 2018. De begroting 2018 is nog opgesteld onder verantwoordelijkheid van het vorige college en betrof, in verband met de verkiezingen een “Beleidsluwe” begroting. Het nieuwe College is nog bezig met het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor de komende periode. Daarom heeft men zich in de voorjaarsbrief beperkt tot het doen van slechts de noodzakelijke…

Lees verder.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuur.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres penningmeester Gemeentebelangen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres secretaris Gemeentebelangen:                                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fractie.

E-mail adres fractievoorzitter Peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Hilde Kamminga:                                  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Dennis Franke:                                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Jarko Weering:                                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.