Eelde, oktober 2018.

Uitgave: 29, jaargang 2018.

Woord van de fractievoorzitter Peter van Es.

Raad gaat zaterdag 17 november Ontwikkelplan Raad Tynaarlo bespreken.

Sommige dingen zie je met zekere regelmaat steeds weer de revue passeren. De wijze waarop wij in Tynaarlo onze vergaderingen hebben ingeregeld is daar één van. Telkens als er weer verkiezingen zijn geweest, en er een nieuwe Raad en een nieuw College van B&W zijn geïnstalleerd komt het onderwerp weer boven drijven. Zo ook nu weer.

Daar komt nu nog bij dat we sinds kort een nieuwe Griffier hebben, die zo zijn eigen ideeën en ervaringen meeneemt.

Na de verkiezingen van 2014 heeft een raadswerkgroep zich over de vergadercultuur gebogen en is in 2016 de huidige vergaderwijze ingevoerd.

De huidige manier van vergaderen is in grote lijnen dat een onderwerp (in de meeste gevallen) eerst opiniërend in de Raad wordt besproken om vervolgens in de raadsvergadering daaropvolgend ter besluitvorming te worden voorgelegd. De Raadsvergadering bestaat grofweg uit 3 blokken:

 • eerst een algemeen gedeelte (Opening, Vaststellen agenda & besluitenlijst, Vragenrecht raadsleden, mededelingen van en Informatie uit het college;

 • dan het besluitblok over de onderwerpen waarover de vorige vergadering opiniërend is gesproken;

 • en dan het Bespreekblok met de nieuwe onderwerpen.

  Er bestaat voor inwoners/belanghebbenden de gelegenheid om op de raadsonderwerpen in te spreken. Daarnaast worden er geregeld openbare informatieavonden gehouden waarin dieper op een onderwerp wordt ingegaan voordat het in de raad zelf besproken is.

  Zoals gezegd gaat de Raad e.e.a. op 17 november weer over het vergader model in overleg.

  Doel hiervan is in grote lijnen om te kijken of we de Raadsvergaderingen efficiënter kunnen laten verlopen, de besluitvorming efficiënter en transparanter kunnen maken, hoe we het beeld wat onze inwoners van de Tynaarlose politiek hebben positiever kunnen maken en op welke wijze we de burgerparticipatie kunnen verbeteren.

Starterslening, blijverslening en verzilverlening verordend.

Vries, 11 september 2018.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 september 2018 werd een verordening aan de Raad voorgelegd met betrekking tot de startersleningen, blijversleningen en verzilverleningen.

Zowel startersleningen, als blijvers en verzilverleningen dragen in belangrijke mate bij aan de realisatie van het gemeentelijke woon- en volkshuisvestingsbeleid.

Lees verder.

Brandweerkazerne Groningen Airport Eelde.

Vries, 11 september 2018.

Op de agenda voor de Raadsvergadering van dinsdag 11 september 2018 stond het punt met betrekking tot het bestemmingsplan voor het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne bij Groningen Airport Eelde. Dit punt stond op het akkoordgedeelte van de agenda.

Door het vaststellen van dit bestemmingsplan kan er een omgevingsvergunning worden verleend voor het oprichten van een nieuwe brandweerkazerne op het terrein van Groningen Airport Eelde.

Lees verder.

Bestemmingsplan Rietwijk noord in Ter borch.

Vries, 11 september 2018.

Op het akkoordgedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering stond opnieuw het bestemmingsplan voor de deelwijk Rietwijk noord in de wijk Ter borch in Eelderwolde.

passing van het geldende bestemmingsplan “Rietwijk-Noord” is nodig omdat bij het tekenen van de verbeelding iets fout is gegaan met de begrenzing van de bestemmingen “Natuur” en “Woongebied”.

Lees verder.

Vaststelling bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Peizerweg 8a Bunne.

Vries, 11 september 2018.

Op dinsdag 11 september 2018 stond op het akkoordgedeelte van de agenda voor de Raadsvergadering het punt met betrekking tot de definitieve vaststelling van de ruimte voor ruimte regeling voor het perceel Peizerweg 8a in Bunne.

Door de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling wordt er een mogelijkheid geboden om de landschappelijke en ruimtelijke situatie terplekke van het perceel Peizerweg 8a in Bunne te verbeteren.

Lees verder.

Ontwerp bestemmingsplan natuurwonen Schelfhorst.

Vries, 11 september 2018.

Tijdens de raadsvergadering stond het punt 'Schelfhorst Natuurwonen' op de agenda.

De zienswijzen, welke ingediend werden naar aanleiding van het

Voorontwerpbestemmingsplan werden besproken.

Gemeentebelangen had naar aanleiding van deze zienswijzen nog een aantal vragen aan de

wethouder.

Lees verder.

Motie herdenkingspad.

Vries, 11 september 2018.

De Partij van de Arbeid diende tijdens de Raadsvergadering een motie vreemd aan de agenda in met betrekking tot het verzoek te onderzoeken of het mogelijk is een bepaalt wandelpad in de gemeente om te turnen tot een nagedachtenispad.

Raadslid Dijkstra deed namens de PvdA uit de doeken wat de bedoeling is van het herdenkingspad.

Lees verder.

Natuurwonen Schelfhorst besluit ontwerp bestemmingsplan.

Vries, 25 september 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 11 september 2018 werd het voorstel tot het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan voor het natuurwonen op het voormalig campingterrein Schelfhorst in 2 termijnen in de Gemeenteraad besproken.

Voor deze Raadsvergadering dient de Gemeenteraad een besluit te nemen over het wijzigen van het bestemmingsplan.

Lees verder.

Uitvoeringsprogramma “Leef de ruimte die je krijgt” werd besproken.

Vries, 25 september 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er gesproken over het uitvoeringsprogramma “Leef de ruimte die je krijgt” van het college.

Gemeentebelangen had naar aanleiding van dit programma nog een aantal vragen aan het college. Spijtig genoeg bleef het grotendeels bij vragen, want op de antwoorden zal nog even gewacht moeten worden.

Lees verder.

De situatie bij de RUD.

Vries, 25 september 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er gesproken over de huidige situatie en de toekomst bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

De RUD is een samenwerkingsverband van de 13 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe.

Er werd gesproken over de oorzaken waardoor de huidige situatie is ontstaan en wat er zou moeten veranderen binnen deze organisatie.

Lees verder.

Gemeentebelangen nam niet deel aan de beraadslagingen.

Vries, 9 oktober 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er gesproken over centrumontwikkeling Zuidlaren, terwijl de gemeente in een juridische procedure zit omtrent het wel of niet ontwikkelen van een tijdelijke supermarkt van Albert Heijn op het terrein van de Prins Bernardhoeve.

Lees verder.

Verdwijnen er bushaltes in Eelde-Paterswolde?

Eelde, 10 oktober 2018.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 september 2018 heeft Hilde Kamminga namens Gemeentebelangen het opheffen van bushaltes in Eelde-Paterswolde aan de orde gesteld.

Er is veel onduidelijkheid omtrent het opheffen van de bushaltes, gelukkig geldt dit nog niet voor de dienstregeling van 2019, maar zal er in 2020 iets gaan veranderen.

Lees verder.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

 • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

 • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

 • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

 • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres penningmeester Gemeentebelangen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres secretaris Gemeentebelangen:                                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter Peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Hilde Kamminga:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Dennis Franke:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Jarko Weering:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.