Uitgave:              5

Mei 2016


Voorwoord.

Goedendag lezer, voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo.

Ook de afgelopen maand zijn er weer een aantal onderwerpen die de revue gepasseerd hebben. In onderstaand overzicht doen wij verslag van deze onderwerpen en laten we weten wat de standpunten of bijdrage hierin van onze partij geweest is.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door een mailtje te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.

Inhoud.

In deze editie van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo willen wij u graag informeren over onderstaande onderwerpen.

Voorwoord.2

Inhoud.2

Onze website.3

Roelfsema terrein Zuidlaren.3

Integriteit Raadsleden.4

Hei middag in Zeegse.4

Algemene Ledenvergadering.5

Lid worden.5

AFMELDEN.7

Contactgegevens.7


Onze website.

1 april 2016. Er waren een serie fouten geslopen in onze website, de stabiliteit liet te wensen over. Daarom waren wij genoodzaakt om de site volledig opnieuw te bouwen. Hier zijn wij de afgelopen tijd erg druk mee geweest.

Wij zijn blij nu te kunnen melden dat de site helemaal gereed en stabiel is en ook volledig geschikt is voor de mobiele apparaten zoals tablets en smartphones.

Het is mogelijk om onze site via 3 webadressen te bereiken, het maakt niet uit welk adres u kiest, u komt altijd op onze site terecht. De verschillende adressen zijn:

www.gemeentebelangentynaarlo.nl

www.gemeentebelangen-tynaarlo.nl

www.gbtynaarlo.nl

Wij nodigen u van harte uit om ook eens een kijkje te komen nemen op onze site.

Wij zijn er mee bezig om de nieuwsbrief vanaf de website te verzenden, hier moet echter nog wel enig onderzoek naar verricht worden voordat we dit gaan lanceren.

Roelfsema terrein Zuidlaren.

5 april 2016. In het verleden prijkte er in het entreegebied van Zuidlaren een taxibedrijf, Roelfsema genaamd. Dit taxibedrijf is helaas failliet gegaan, waarna dit terrein de gemeente en de inwoners van Zuidlaren een doorn in het oog werd. Het ging er steeds havelozer uitzien.

Maar nu ligt er een plan om het Roelfsema terrein een geheel nieuw leven te geven. Er komen winkels met woningen er boven. Het gebouw krijgt een uiterlijk van een soort boerderij waar er meer van staan in Zuidlaren.

Er is een inloopavond georganiseerd waar de omwonenden en andere geïnteresseerden de bouwtekeningen konden bekijken en overige informatie konden inwinnen over deze nieuwe invulling van het Roelfsema terrein.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering is de eerste fase voor het bestemmingsplan aan de raad voorgelegd. Gemeentebelangen heeft hierin nog wel een vraag gesteld.

Een wijziging van een bestemmingsplan vindt plaats in 3 fasen, eerst het voorontwerp, daarna het ontwerp en tot slot de bestemmingsplan.

Voor iedere fase heeft iedere inwoner of organisatie de mogelijkheid een zienswijze op het bestemmingsplan in te dienen, de zogeheten inspraak procedure.

Deze zienswijzen worden vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd, waardoor zij dit mee kunnen nemen en over kunnen gaan naar de volgende fase.

Het college heeft gemeend de eerste inspraakprocedure niet aan de raad voor te leggen, maar het college hiervoor te mandateren.

De gemeenteraad krijgt daardoor uitsluitend bij de finaleversie van het bestemmingsplan nog de mogelijkheid om van de zienswijzen iets te vinden, wat eventueel tot vertraging kan leiden, wanneer er zienswijzen ingediend worden die er toe doen, waar niet voldoende naar geluisterd is.

Het college verzekerde hier zorgvuldig mee om te gaan.

Onze fractie is erg enthousiast over de nieuwe invulling van het Roelfsema terrein en heeft daarom ook ingestemd met de eerste fase van het bestemmingsplan.

 

Integriteit Raadsleden.

5 april 2016. Er is een beleidsnota opgesteld waarin staat voorgeschreven waaraan leden van de Gemeenteraad zich dienen te houden waar het gaat om integriteit.

Een van de punten die in de nota is opgenomen is het fenomeen spookraadsleden.

In onze gemeente hebben wij totaal geen last van dit fenomeen.

Het is waarschijnlijk wel een goed idee om een dergelijke nota te hebben, al is Gemeentebelangen van mening dat haar Raadsleden zich altijd erg integer gedragen.

De raadsleden van Gemeentebelangen heeft dan ook zonder op- of aanmerkingen ingestemd met dit agendapunt.

Hei middag in Zeegse.

8 april 2016. Deze dag vond de 3de hei-dag van deze raadsperiode plaats. Deze dag wordt met name gebruikt om als leden van de gemeenteraad nader tot elkaar te komen.

Er waren een aantal partijen die een kwestie aan de organisatie en daarmee ook aan de overige raadsleden voor hadden gelegd. Een van de kwesties was het moment waarop de naturalisatie van de nieuwe Nederlanders plaatsvond. Hier werd een redelijke discussie over opgezet, maar de uiteindelijke conclusie was dat het gewoon zo bleef als het nu plaatsvindt, eens per kwartaal in het bijzijn van de gemeenteraad, voorafgaand aan de raadsvergadering.

Verder deed de werkgroep die zich bezig heeft gehouden met de vergaderstructuur verslag van haar bevindingen en poneerde een voorstel voor het wijzigen van de wijze waarop vergaderd zal worden.

De wijziging is gering.

In het kort komt het hierop neer.

Na een eventuele naturalisatie worden eerst de hamerstukken afgehandeld.

Mocht een fractie toch langer over een hamerstuk willen spreken, dan wordt deze verplaatst naar de bespreekagenda, dit geldt ook voor die agendapunten waar zich een inspreker voor gemeld heeft.

Over de agendapunten op de bespreekagenda wordt diezelfde avond geen besluit genomen, dit geschiedt de volgende raadsvergadering.

De punten van de bespreekagenda komen automatisch op de hameragenda te staan.

Met deze wijziging wil de werkgroep er proberen voor te zorgen dat de mensen of organisaties die de moeite nemen tijdens een raadsvergadering in te spreken, serieuzer genomen worden. De leden van de Gemeenteraad kunnen de beraadslagingen en de bijdrage van de inspreker meenemen naar hun fractievergadering en hier nog eens over praten.

De aanwezige raadsleden konden zich wel vinden in deze voorgestelde wijziging.

Deze wijziging wordt na het zomerreces van kracht en wordt na een half jaar geëvalueerd.

Algemene Ledenvergadering.

19 mei 2016. In onze vorige nieuwsbrief hebben we reeds aangekondigd dat onze Kiesvereniging op 19 mei haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) zal houden. Deze ALV zal plaatsvinden bij café G. en A. Boelens, hoofdweg 83 in het centrum van Eelde. De vergadering begint om 20.00 uur. Al onze leden en inwoners die van plan zijn om lid te worden van onze partij zijn van harte uitgenodigd bij deze ALV aanwezig te zijn.

Hieronder de punten die tijdens de ALV op de agenda staan.

 1. Opening.

 2. Mededelingen.

 3. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering.

 4. Bestuursverkiezing. Wil Paré is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot een kwartier voor aanvang van de ALV aanmelden bij een van de bestuursleden.

 5. Verslag kascommissie.

 6. Verslag Penningmeester.

 7. Aanstelling nieuw reserve-lid kascommissie.

 8. Terugblik op de afgelopen 2 jaar van deze Raadsperiode.

 9. Vooruitblik naar de verkiezingen.

 10. Rondvraag.

 11. Sluiting.

Wij hopen u als lid of aspirant lid te mogen verwelkomen op donderdag 19 mei.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

 • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

 • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

 • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

 • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.


AFMELDEN.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp ‘opzeggen nieuwsbrief’.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                           Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter peter van Es:                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Jarko Weering: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.