Eelde, maart 2019.

Uitgave: 32, jaargang 2019.

Voorwoord.

Voor u ligt de nieuwsbrief van maart, dit is al weer uitgave nummer 32.

De provinciale verkiezingen zijn inmiddels geweest en het mooie weer staat hopelijk voor de deur.

Het heeft deze keer een beetje langer geduurd voordat we deze nieuwsbrief uit hebben gebracht, daarom tonen we in deze nieuwsbrief de artikelen van in totaal 5 Raadsvergaderingen.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door middel van een mailtje te sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze tweeëndertigste nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.


Inhoud.

In editie nummer 32 van de nieuwsbrief van Gemeentebelangen Tynaarlo willen wij u graag informeren over onderstaande onderwerpen.

 

Voorwoord.2

Inhoud.3

Woord van de Fractievoorzitter.5

Rioleringsplan gemeente Tynaarlo, looptijd verlengd.6

Controleprotocol 2018.6

Grens bebouwde kom Eelde verlegd.6

Centrum Zuidlaren participatieplan besproken.7

Waarom wordt de storing aan de openbare verlichting in Eelde niet verholpen?. 7

Is het College bereid de vluchtheuvel en busbaan op de Hoofdweg in Eelde te verwijderen?. 7

Kan Tynaarlo de gemaakte kosten van zuidlaarderhout verhalen?. 8

Vluchtheuvel bij Bushalte kosterijweg wordt verwijderd. 8

Voorstel Gemeentebelangen voor zebrapaden in Eelde geen steun van Raad. 8

Motie Scholen. 8

Oprechte participatie centrumontwikkeling Zuidlaren. 9

Omgevingsveiligheid Tynaarlo. 9

Rekenkamer rapporteconomisch beleid.9

Raadswerkgroepen Tynaarlo bemensd.9

bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Natuurwonen Schelfhorst besproken. 10

Bestemmingsplan Schelfhorst natuurwonen vaststellen. 10

Benoeming lid Rekenkamercommissie Tynaarlo. 10

Inkoopbeleid Jeugdzorg in Tynaarlo. 10

Meedoen banen Tynaarlo. 11

Kaderbrieven Verbonden partijen en Gemeenschappelijke Regelingen. 11

Wethouder bevraagd over koerswijziging AH Zuidlaren. 11

Bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen gewijzigd vastgesteld. 11

Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid. 12

Meer Drents in Tynaarlo. 12

Lid worden.12

Afmelden.13

Contactgegevens.13


Woord van de Fractievoorzitter.

Tijd voor de eerste nieuwsbrief van 2019

Er is na het verschijnen van de laatste nieuws brief van 17 december weer veel gebeurd. Naast de reguliere Presidium- en Raadsvergaderingen en wat andere kleine overleggen, waren er diverse informatiebijeenkomsten o.a. over:

 • Rekenkamerrapport inzake Economisch Beleid Tynaarlo;

 • Participatieproces centrumontwikkeling Zuidlaren

 • Mijnbuurtje.nl /Buurtbrink.nl Neem eens een kijkje op www.buurtbrink.nl zou ik zeggen.

 • Fietssnelweg

  Het Centrum van Eelde stond i.p.v. volop in het licht volop in de belangstelling, omdat de staartverlichting er het grootste deel van januari niet deed. Ook over de Vluchtheuvel daar en het ontbreken van veilige oversteekplaatsen was veel te doen. Op initiatief van Gemeentebelangen is de vluchtheuvel in de Raad besproken en is hij inmiddels verwijderd. Een motie van Gemeentebelangen om voetgangersoversteekplaatsen te realiseren werd door niemand gesteund.

  Ook het participatieproces over de inrichting en ontwikkeling van het Centrum van Zuidlaren trok de nodige aandacht. Gemeentebelangen diende een amendement en 2 moties in die geen meerderheid kregen.

  Het meest spraakmakend waren natuurlijk de perikelen rond de vestiging van een tijdelijke AH-supermarkt in Zuidlaren, de uitkomst van de rechtszaak daarover en de reacties van het College daarop.

  De rechter heeft 7 februari uitspraak gedaan in het kort geding wat de AH had aangespannen tegen het besluit van de gemeente om hen geen huurcontract aan te beiden voor de vestiging van een tijdelijke Supermarkt. Een duidelijke uitspraak waarin de AH in het gelijk is gesteld. De gemeente moet de tijdelijke supermarkt toestaan en de AH een huurcontract aanbieden.

  Op 18 februari liet het College bij monde van Wethouder Kraaijenbrink weten de AH een huurcontract aan te bieden, maar gaf tevens aan tegen de uitspraak in beroep te gaan. Het hoger beroep zo melde de wethouder kan betekenen dat Albert Heijn de tijdelijke winkel weer moet afbreken ,,Albert Heijn neemt dus wel een risico als ze gaan bouwen’’ Als de gemeente het hoger beroep wint, zou dit kunnen betekenen dat AH de tijdelijke winkel op het terrein van de Prins Bernhardhoeve (PBH) voortijdig moet slopen. De motivatie voor het hoger beroep is dat een tijdelijke supermarkt de centrumontwikkeling in de weg staat en het tempo uit de plannen haalt. Ook verwachten B&W dat de tijdelijke winkel nadelige effecten heeft voor andere ondernemers in het centrum.

  26 februari kwam het College met een nieuw bericht naar buiten. Aangezien het hoger beroep erg lang kan duren en de onduidelijkheid gedurende de periode blijft heeft men aan AH laten weten open te staan voor overleg. Als met tot afspraken kan komen waarbij de bezwaren van de gemeente weggenomen kunnen worden, is het College bereid op het hoger beroep te trekken.

  Al met al is en blijft het een complexe zaak met veel tegenstrijdige belangen. Er zijn meer supermarkten dan alleen AH die zich definitief op het terrein willen vestigen. De VOZ (Ondernemersvereniging Zuidlaren) wil dat de AH zich definitief vestigt op de huidige locatie aan de stationsweg nadat de maximale periode van de tijdelijke super verstreken is. Ook ligt er nog een kadernota.

  Waar dit alles toe leidt en wat dit betekent voor het met met veel enthousiasme gestarte participatieproces; de tijd zal het leren. Het was wellicht beter geweest als het College na de verkiezingen van maart 2018 veel sneller met een voorstel was gekomen over de permanente vestiging van supermarkten op die locatie, of het nu om geen, één, twee of meer gaat al dan niet met ondergronde parkeren. Dat had misschien onnodige vertraging en rechtszaken bespaard.

Rioleringsplan gemeente Tynaarlo, looptijd verlengd.

Vries, 22 januari 2019.

Tijdens de eerste Raadsvergadering van 2019 stond het punt met betrekking tot het verlengen van de looptijd van het rioleringsplan van gemeente Tynaarlo op de agenda.

Het accent verschuift van rioolvervanging naar het voorkomen van schade ten gevolge van klimaatontwikkelingen. De komende jaren worden onderzoeken en plannen afgerond met betrekking tot de gevolgen van de klimaatveranderingen.

Lees verder.

Controleprotocol 2018.

Vries, 22 januari 2019.

Op de agenda van de eerste Raadsvergadering van 2019 van gemeente Tynaarlo stond het punt met betrekking tot het controleprotocol van 2019.

Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole.

Lees verder.

Grens bebouwde kom Eelde verlegd.

Vries, 22 januari 2019.

Door de bouw van de wijk Groote Veen en de nieuwe school en sporthal, is er een nieuwe aansluiting gekomen aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde.

Dit is de aanleiding voor het voorstel om de grens van de bebouwde kom aldaar te verleggen. De grenzen van de bebouwde kom en dus ook het verplaatsen daarvan, worden vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad.

Lees verder.

Centrum Zuidlaren participatieplan besproken.

Vries 22 januari 2019

De eerste raadsvergadering van 2019 vond op dinsdag 22 januari plaats. Tijdens de vergadering werd er gesproken over het participatieplan voor Zuidlaren.

Het college is voornemens om samen met de inwoners, ondernemers, belanghebbenden en experts om tafel te gaan om samen tot een integraal plan te komen wat past bij de wensen van de Zuidlaarders.

Waarom wordt de storing aan de openbare verlichting in Eelde niet verholpen?

 

Vries, 22 januari 2019.

Reeds enige tijd komen er bij Gemeentebelangen Tynaarlo meldingen binnen met klachten over de verlichting langs de Hoofdweg en de Hooiweg in Eelde of beter gezegd het ontbreken daarvan.

Tijdens de Raadsvergadering van 22 januari 2019 heeft Gemeentebelangen vragen gesteld tijdens het vragenrecht.

Lees verder.

Is het College bereid de vluchtheuvel en busbaan op de Hoofdweg in Eelde te verwijderen?

 

Vries, 22 januari 2019.

Regelmatig worden de fractieleden van Gemeentebelangen Tynaarlo aangesproken over de huidige verkeersituatie in het centrum van Eelde, het gaat daarbij over de kruising Hoofdweg met de Kosterijweg en de burgemeester Strubenweg.

Tijdens de Raadsvergadering van 22 januari 2019 heeft Gemeentebelangen Tynaarlo daarom vragen gesteld tijdens het vragenrecht over dit onderwerp.

Lees verder.

Kan Tynaarlo de gemaakte kosten van zuidlaarderhout verhalen?

 

Vries, 22 januari 2019.

De buurtzuster is failliet verklaard, aangezien gemeente Tynaarlo kosten heeft gemaakt voor deze instelling. Daarom heeft Gemeentebelangen tijdens de Raadsvergadering van 22 januari 2019 vragen gesteld tijdens het vragenrecht over het verhalen van de gemaakte kosten op De Buurtzuster/Zuidlaarderhout.

Lees verder.

Vluchtheuvel bij Bushalte kosterijweg wordt verwijderd

Vries, 5 februari 2019.

Gemeentebelangen heeft tijdens de raadsvergadering van 22 januari 2019 gevraagd of het College bereid was om de vluchtheuvel nabij de kruising Hoofdweg met de burgemeester Strubenweg en de Kosterijweg te verwijderen, aangezien veel gebruikers van de weg de situatie daar als zeer onveilig ervaren. Wethouder Lammers heeft daarop aangegeven dat er een deskundige naar de situatie ging kijken.

Lees verder.

Voorstel Gemeentebelangen voor zebrapaden in Eelde geen steun van Raad

Vries, 5 februari 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2019 werd de beantwoordingsbrief “Looproutes in het Centrum van Eelde” van het College besproken. Dit gebeurde op verzoek van Gemeentebelangen omdat het College in de brief aangeeft dat men geen aparte oversteekvoorzieningen voor voetgangers gaat creëren in Eelde Centrum.

Lees verder.

Motie Scholen

Vries, 5 februari 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2019 werd er een motie vreemd aan de agenda ingediend. Deze motie is door de VVD tot stand gekomen naar aanleiding van een brief die de kinderen van basisschool ‘De Zeijer Hoogte’ te Zeijen hadden gestuurd.

De kinderen vroegen in deze brief of ze op hun school ook het afval konden scheiden.

Lees verder.

Oprechte participatie centrumontwikkeling Zuidlaren

Vries, 5 februari 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2019 werd er een besluit genomen over het voorgestelde participatieproces omtrent de centrumontwikkeling in Zuidlaren.

Tijdens de raadsvergadering van 22 januari bleek dit al een belangrijk punt op de agenda en werd er over dit punt ruim 2 uur gedebatteerd.

Lees verder.

Omgevingsveiligheid Tynaarlo

Vries, 26 februari 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 26 februari 2019 werd de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met het besluit om in te stemmen met de Beleidsvisie Omgevingsveiligheid gemeente Tynaarlo.

De beleidsvisie Omgevingsveiligheid heeft vanaf 16 november 2018 tot en met 8 januari 2019 ter inzage gelegen.

Lees verder.

Rekenkamer rapporteconomisch beleid.

Vries, 26 februari 2019.

Tijdens de raadvergadering van 26 februari 2019 werd de gemeenteraad gevraagd akkoord te gaan met het besluit om in te stemmen met de conclusie van het rekenkamerrapport en het college de opdracht te geven in 2020 te komen met voorstellen voor een nieuw economisch beleid. Hierbij moeten de aanbevelingen van het rekenkamerrapport betrokken worden.

Lees verder.

Raadswerkgroepen Tynaarlo bemensd.

Vries, 26 februari 2019.

Tijdens de raadvergadering van 26 februari 2019 kwamen de werkgroep naar voren. Er werd aan de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het aanwijzen van leden en vervangende leden voor de raadswerkgroepen.

Het gaat hierbij om de werkgroepen Sociaal Domein, Duurzaamheid en Omgevingsvisie. Om zoveel mogelijk continuïteit bij de werkgroepen te hebben

Lees verder.

bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Natuurwonen Schelfhorst besproken

Vries, 26 februari 2019.

Tijdens de Raadsvergadering van 26 februari 2019 boog de Gemeenteraad van Tynaarlo zich voor de zoveelste keer over het plan om aan de Schelfhorst 10 vrijstaande natuurwoningen te mogen realiseren. Op 25 september 2018 had de Raad al kennis genomen van de resultaten uit de inspraakperiode en besloten om de formele inspraakprocedure te starten.

Lees verder.

Bestemmingsplan Schelfhorst natuurwonen vaststellen

Vries, 12 maart 2019.

Op de agenda van de Raadsvergadering stond opnieuw het punt met betrekking tot het vaststellen van het bestemmingsplan voor Schelfhorst natuurwonen. Deze keer werd de gemeenteraad gevraagd het bestemmingsplan definitief vast te stellen. Door middel van dit bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan wil men bereiken dat er in het plangebied van het voormalige campingterrein aan Schelfhorst 10 vrijstaande woningen kunnen worden gebouwd.

Lees verder.

Benoeming lid Rekenkamercommissie Tynaarlo

Vries, 12 maart 2019.

Op de agenda van de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot het benoemen van een lid van de Rekenkamercommissie Tynaarlo (RKT). Op grond van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo benoemt de raad de voorzitter en leden van de rekenkamercommissie voor een periode van vijf jaar.

Lees verder.

Inkoopbeleid Jeugdzorg in Tynaarlo

Vries, 12 maart 2019.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 maart 2019 heeft de gemeenteraad over de jeugdzorg gesproken. Er werd aan de gemeenteraad gevraagd een debat te voeren over het inkoopbeleid omtrent de jeugdzorg. In 2020 starten de gemeenten van noord en midden Drenthe (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo) met een nieuw inkoopproces.

Lees verder.

Meedoen banen Tynaarlo

Vries, 12 maart 2019.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 maart 2019 werd er gesproken over de meedoen banen in Tynaarlo. De zogenoemde meedoen banen zijn voor de bijstandsgerechtigde inwoners van de gemeente Tynaarlo, welke een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Tijdens het traject van de meedoen banen worden de inwoners geholpen in een intensief traject wat mogelijk kan leiden tot betaald werk.

Lees verder.

Kaderbrieven Verbonden partijen en Gemeenschappelijke Regelingen

 

Vries, 12 maart 2019.

Op 12 maart 2019 besprak de Raad van Tynaarlo de kaderbrieven van de Gemeenschappelijke regelingen (GR) waar aan zij deelneemt, met als doel om de Gemeenschappelijke regelingen richtingen mee te geven voor hun ontwerpbegrotingen. Dit gebeurde in een eerder dan in andere jaren en ook op een andere wijze.

Lees verder.

Wethouder bevraagd over koerswijziging AH Zuidlaren

Vries, 26 maart 2019

Tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2019 werd er op verzoek van de VVD gesproken over de intentieovereenkomst in Zuidlaren en de koerswijziging omtrent de rechtszaak tussen de Albert Heijn in Zuidlaren en de gemeente Tynaarlo.

De intentieovereenkomst is een overeenkomst tussen 3 supermarkten en de gemeente.

Lees verder.

Bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen gewijzigd vastgesteld

Vries, 26 maart 2019.

Op 26 maart heeft de Gemeenteraad unaniem het bestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen vastgesteld.

Het plan behelst de realisatie van een innovatief woon-zorgconcept te realiseren. De locatie Minister Cremerstraat 8 ligt op circa 250 meter buiten de bebouwde kom.

Lees verder.

Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid

 

Vries, 26 maart 2019.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 26 maart 2019 besprak de Raad de Startnotitie voor ontwikkeling van Vries Zuid.

Het plan Vries zuid behelst de realisatie van een woonwijk die tegemoet moet komen aan de actuele en toekomstige behoefte naar woningen in Vries.

Lees verder.

Meer Drents in Tynaarlo

Vries, 26 maart 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2019 werd op verzoek van GroenLinks gesproken over de streektaal. Dit naar aanleiding van maart, streektaalmaand. Groenlinks opperde om, net als in Friesland en Limburg, de plaatsnaamborden in de gemeente Tynaarlo tweetalig te doen en het Drentse onderwijs op de scholen in de gemeente meer aandacht te geven.

Lees verder.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

 • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

 • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

 • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

 • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres penningmeester Gemeentebelangen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres secretaris Gemeentebelangen:                                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter Peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Hilde Kamminga:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Dennis Franke:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Jarko Weering:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.