Eelde, juni 2019.

Uitgave: 33, jaargang 2019.

Voorwoord.

De zomervakantie komt met rasse schreden dichterbij, gelukkig hebben we al kunnen genieten van een aantal mooie zomerse dagen. Helaas werd er op zaterdag 8 juni echter een streep door de Eelder jaarmarkt gezet, de oorzaak hiervan was de te sterke wind. Uiteraard was dit erg jammer, echter gemeentebelangen Tynaarlo kan zich goed voorstellen dat dit besluit genomen is, aangezien kraampjes al omvielen tijdens het opzetten. De veiligheid kon dus niet gegarandeerd worden. Ondanks het wegvallen van de jaarmarkt was het toch erg gezellig in het centrum van Eelde.

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben er 5 raadsvergaderingen plaatsgevonden, in deze nieuwsbrief doen we verslag van deze vergaderingen.

Mocht u iemand weten die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, wilt u zijn of haar e-mailadres dan aan ons doorgeven door middel van een mailtje te sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij zoveel mogelijk mensen van onze informatie kunnen voorzien?

Onze hartelijke dank hiervoor.

Wij wensen u veel plezier met het lezen van onze drieëndertigste nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo.


Woord van de fractievoorzitter.

Het meest spraakmakende nieuws na het uitkomen van onze vorige nieuwsbrief is natuurlijk dat de Raad niet akkoord is gegaan met de supermarkt in Ter Borch. U heeft daarover inmiddels het nodige in de pers kunnen lezen. Ook de definitieve sluiting van het Harens Lyceum in Zuidlaren is prominent in het nieuws geweest. Gemeentebelangen heeft daarover nog vragen gesteld.

Daarnaast waren er natuurlijk weer de nodige informatieavonden en middagen.

Zo was er o.a een informatieavond Woningmarktonderzoek kernen Gemeente Tynaarlo waarin de toekomstige woningbehoefte in onze gemeente werd toegelicht. Deze informatie was van belang bij het vaststellen van de Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid waarover de Raad op 4 april 2019 een beslissing moest nemen.

Ook was er een Informatiebijeenkomst over de woningbouwplannen in het centrum van Eelde aan de Hoofdweg/Burg. Strubenweg. De avond werd georganiseerd door de ontwikkelaar van het Doedens-Garage Koops voorterrein Vastgoud B.V. Onze indruk uit de reacties die we opvingen is dat de nieuwe plannen een stuk beter zijn ontvangen dan de plannen die in november 2017 werden gepresenteerd. Het nieuwe plan oogt beduidend minder massaal. Het plan behelst de realisatie van 33 appartementen verdeeld over drie blokken met ondergronds parkeren voor toekomstige bewoners. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt inmiddels sinds 7 juni 2019 tot en met 18 juli ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen. Op 20 juni is hierover nog een inloopmiddag van 14:30 tot 17:00 in  't Loughous te Eelde. Inmiddels zijn er vanuit een andere hoek nl. de ondernemers ook plannen voor de zelfde locatie ontwikkeld. Hierover is er begin juli voor de raad een presentatie.

Op 4 april heb ik in het brinkhotel in Zuidlaren een bijeenkomst, in de vorm van een werkatelier, over hoe Zuidlaren een vitaal, toekomstgericht, uniek en eigen centrum kan worden waar ook komende generaties met veel plezier kunnen wonen en ondernemen bijgewoond. Deze avond maakte deel uit van het participatieproces omtrent de centrumontwikkeling in Zuidlaren. Over dit participatieproces hebben we u in de vorige nieuwsbrief al uitgebreid geïnformeerd. Het participatieproces loopt nogal wat vertraging op en is pas in het voorjaar 2020 afgerond. U kunt zich voorstellen dat wij maar ook veel inwoners en ondernemers in Zuidlaren hier op zijn zachts gezegd niet blij mee zijn.

Op 16 april was er een raadsbezoek aan Eelde. Aanleiding voor dit raadsbezoek was de niet aangenomen motie van Gemeentebelangen om oversteekvoorzieningen in het centrum van Eelde te realiseren. De avond begon met een presentatie aan de raad in de Herberg van Hilbrantsz over de totstandkoming van de huidige verkeerssituatie in het centrum. Daarna ging de Raad de situatie ter plekke bekijken tijdens een korte wandeling door het centrum.

Vervolgens was voor inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden de zelfde presentatie die de raad eerder op de avond heeft gezien. Na de presentatie bestond er de gelegenheid tot het stellen van vragen en konden de raadsleden en inwoners met elkaar in gesprek. Hoewel het de bedoeling was dat Raad en inwoners met elkaar in gesprek zouden gaan had de avond meer het karakter van een vragenuur of wellicht beter gezegd vragenvuur aan de verantwoordelijk wethouder. De aanwezige inwoners lieten blijken dat er in hun ogen veel niet goed gegaan is wat de inrichting van het openbare gebied in het Centrum van Eelde aangaat. Men sprak over een gebrekkige communicatie tijdens de voorbereiding, geen draagvlak voor de gekozen inrichting en onduidelijkheid over shared space. Naar mijn mening heeft de avond niet veel opgeleverd. Behalve dan de toezegging van de wethouder dat:

- De inwoners van Eelde nog eens en dan beter te informeren over het concept ‘shared space’;

- Er borden geplaatst worden om begin en einde van de shared space aan te geven.

Verder werd er nog wat informatie verstrekt over de op dat moment nog te nemen maatregelen voor het afronden van het project dorpscentrum Eelde. Het ging daarbij over het plaatsen van paaltjes, het aanbrengen van een voetpad bij de Kom Eet en de Rooie Kater en het herplaatsen van straatverlichting.

Op 23 mei kwam de gemeente met een persbericht dat de Herinrichting centrum Eelde bijna is afgerond. Hierin werd opgemerkt dat “De gemeente Tynaarlo afgelopen jaren samen met inwoners het centrum van Eelde heringericht heeft. Vanaf de eerste schetsen op papier in 2011, tot aan de laatste definitieve bestekstekening in 2017, is elke stap in het proces besproken met aanwonenden, inwoners en overige belangstellenden uit Eelde-Paterswolde”. Deze publicatie heeft inmiddels tot raadsvragen en tot de nodige ophef in de media geleid.

Op 21 mei was er de presentatie van de Jongerenraad, met een quiz hoe goed kent u de jongeren ? Niet in het minst tot mijn eigen verrassing was ik met afstand de winnaar.

Op Donderdag 23 mei waren de verkiezingen voor het Europees parlement en heb ik de hele dag op het Stembureau in het woonzorgcentrum Symphonie (Else van der Laanhuis) gezeten. Ik doe dit al jaren bij verkiezingen. Hoewel het altijd een lange zit is, we waren rond 24.00 uur klaar, is het ook best leuk. Ik tref altijd veel bekenden daar.

Op Zaterdag 25 mei was er een Werkbezoek aan Landgoed Laarwoud, waarbij heer Wagenborg eerst een toelichting gaf op de recreatieve plannen die hij heeft met Het Laarwoud en omgeving. Vervolgens was er een wandeling van de Brink richting Tussenwater.

Op 27 juni waren we uitgenodigd door het klompenmuseum om ons bij te praten over hun plannen voor een nieuw museum. Die uitnodiging kwam precies op het juiste moment. Mijn klompen waren al dun, en tijdens het spritten in de tuin was er een gat ontstaan. Tevreden ging ik na het bezoek weer huiswaarts; voorzien van gratis informatie en een paar gekochte nieuwe wilgen klompen.

De Raad van State heeft op 5 juni het beroep dat omwonenden tegen de bouw van twaalf vrijstaande woningen aan de Groningerweg in Paterswolde en het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Dat betekent dat PC Vastgoedontwikkeling kan beginnen met de woningbouw op de voormalige locatie van school Noord.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van de nieuwsbrief.

Peter van Es

Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid (vervolg).

 

Vries, 9 april 2019.

De Raad heeft op 9 april 2019 unaniem de startnotitie Vries Zuid vastgesteld. Op 26 maart 2019 heeft de Raad de Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid in 1e termijn besproken, en

Besloten om in verband met de hoeveelheid technische vragen de verdere behandeling uit te stellen tot 9 april. De beantwoording van de technische vragen en de behandeling in tweede termijn leverden geen schokkende zaken op.

Lees verder

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Lammers.

 

Vries, 09 april 2019.

Op 9 april 2019 heef de raad met 17 stemmen voor en 6 tegen besloten om wethouder Lammers ontheffing te verlenen van de woonplaatsvereiste. De stemming gebeurde zoals te doen gebruikelijk omdat het over personen gaat schriftelijk. Wie voor of tegen hebben gestemd is dus niet bekend.

Waar gaat het om

Lees verder.

Krediet permanente uitbreiding Scholen Vries.

Krediet permanente uitbreiding Scholen Vries.

 

Vries, 09 april 2019.

Op 9 april 2019 heef de raad unaniem besloten om € 144.470 beschikbaar te stellen voor de permanente uitbreiding van cbs de Holtenhoek en € 271.299 voor de permanente uitbreiding van obs de Vijverstee

Waar gaat het om?

Lees verder.

 

 

Bespreking bestemmingsplan bouw supermarkt Ter Borch 1e termijn.

 

Vries, 09 april 2019.

Op 9 april 2019 stond, voor de zoveelste keer de bouw van de supermarkt in Ter Borch op de agenda van de Gemeenteraad.

Waar gaat het om

Het gaat om de realisatie van een supermarkt met een omvang van 3000m2 bruto vloer oppervlak (BVO) of BVO is 2000 verkoop/winkel vloeroppervlak (VVO/WVO).

Lees verder.

 

Verplaatsen bebouwde kom Burg. J.G. Legroweg definitief

Vries, 7 mei 2019.

Op 7 mei sprak de gemeenteraad over het verplaatsen van de bebouwde kom aan de Burgemeester J.G. Legroweg In Eelde.

Door de bouw van de wijk Groote Veen is er een nieuwe aansluiting op de Burgemeester J.G. Legroweg gekomen.

Lees verder.

Vervolg bespreking Bouw supermarkt Ter Borch 2e termijn

Vries, 7 mei 2019.

Nadat de raad na de behandeling van de 1e termijn op 9 april 2019 had besloten om, in verband met het late tijdstip, de beraadslagingen uit te stellen was het tijd voor de behandeling in 2e termijn. Zoals gebruikelijk konden de insprekers als eerste nog eens gebruikmaken van het inspreekrecht. Van dit recht is gebruikgemaakt door een drietal insprekers.

Lees verder.

Definitief geen mega supermarkt in het entreegebied Ter Borch

Vries, 21 mei 2019.

Na vele jaren van discussie heeft de raad van Tynaarlo op dinsdag 21 mei 2019 in de raadsvergadering in meerderheid tegen het inmiddels omstreden plan voor het vestigen van een mega supermarkt in de wijk Ter Borch in Eeldewolde gestemd.

Lees verder.

 

Gemeentebelangen stelt vragen over Sluiting Harens Lyceum Zuidlaren

Vries, 21 mei 2019.

Op 9 april 2019 is de Raad geïnformeerd over een voorgenomen sluiting van het Harens Lyceum te Zuidlaren. Op 16 mei heeft Gemeentebelangen vanuit de media kennis moeten nemen dat de sluiting definitief is. Door het College is de Raad niet geïnformeerd. Naar aanleiding hiervan heeft Gemeentebelangen een aantal vragen aan het College gesteld.

Lees verder.

Regio Groningen – Assen, bespreking jaarstukken 2019

Vries, 21 mei 2019

In het Convenant Regio Groningen-Assen (hierna te noemen: RGA) is vastgelegd dat de Stuurgroep jaarlijks een begroting en jaarrekening opstelt, die via de colleges ter kennis van de raden en staten worden gebracht. De Raad wordt op deze manier in de gelegenheid gesteld om eventuele reacties over de conceptbegroting 2020 vóór 15 mei 2019 bij het regiobureau kenbaar te maken.

Lees verder.

Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen gewijzigd

Vries, 21 mei 2019

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 21 mei 2019 werd de Gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen.

De wijziging was voor een aantal punten noodzakelijk.

Lees verder.

Fietssnelweg Groningen Assen besproken

Vries 11 juni 2019

Tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2019 stond de fietssnelweg op het programma.

Het college vraagt van de raad een bijdrage van €200.000, waarvan €100.000 BDU.

De fietssnelweg is een project van de provincies Groningen en Drenthe. Het doel is een snelle fietsverbinding tussen de stad Groningen en Assen.

Lees verder.

Centrum Zuidlaren loopt opnieuw vertraging op

Vries, 11 juni 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2019 werd er op verzoek van de VVD gesproken over de vertraging van Centrumontwikkeling Zuidlaren.

Het onderzoeksbureau Citisens geeft bij monde van het college aan overweldigd te zijn door de enorme betrokkenheid die de inwoners, ondernemers en belanghebbenden in Zuidlaren hebben.

Lees verder.

Lid worden.

Momenteel heeft Gemeentebelangen Tynaarlo ongeveer 90 leden, ook u kunt lid worden van onze partij.

U zult zich mogelijk afvragen: “Maar wat zijn dan de voordelen van een lidmaatschap van Gemeentebelangen Tynaarlo”?

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u rechtstreeks meepraten over de lijn van de partij;

  • Als lid van Gemeentebelangen Tynaarlo kunt u meebepalen wie er op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen komt te staan, u kunt zich ook zelf als kandidaat voor de lijst beschikbaar stellen;

  • U steunt Gemeentebelangen Tynaarlo financieel met uw lidmaatschapsgelden. De partij kan deze gelden gebruiken om campagne te voeren voor de 4-jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen.

  • U kunt fractievergaderingen en ledenvergaderingen van Gemeentebelangen Tynaarlo bijwonen. Hiermee kunt u invloed uitoefenen op de standpunten van de partij.

Bezoek ook eens onze website voor meer informatie op www.gemeentebelangentynaarlo.nl.

Afmelden.

Mocht u het ontvangen van deze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.

Wilt u hiervoor dan een mailtje sturen aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij zullen er dan zorg voor dragen dat uw mailadres uit onze mailinglist gehaald wordt.

Contactgegevens.

E-mail adres nieuwsbriefredactie:                                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres voorzitter Gemeentebelangen:         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres penningmeester Gemeentebelangen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres secretaris Gemeentebelangen:                                        Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres fractievoorzitter Peter van Es:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail adres raadslid Hilde Kamminga:                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Dennis Franke:                          Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

e-mailadres lid steunfractie Jarko Weering:                         Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.