Zonnepark op GAE opnieuw besproken.

16 juli 2016. Opnieuw stond de behandeling van het zonnepark op Groningen Airport Eelde op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 12 juli 2016.Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 28 juni stond dit agendapunt ook reeds op de agenda. Tijdens deze vergadering ging de discussie erg over het al dan niet in termijnen kunnen betalen van de Leges. Voor een volledig verslag hiervan verwijzen wij u naar het artikel Zonnepark op Groningen Airport Eelde.

 

Informatieavond.

Op dinsdag 5 juli werd er een informatieavond belegd waarin alle vragen en discussiepunten met betrekking tot de Leges van het aan te leggen Zonnepark op Groningen Airport Eelde aan de orde konden komen. Ambtenaren die bij dit agendapunt betrokken waren vanuit verschillende disciplines, waren bij deze avond aanwezig en gaven antwoorden op de technische, dan wel anderszins gestelde vragen.

De raadsleden van Gemeentebelangen vonden dit een prettige manier van het houden van een informatieavond. Alle zorgen waren naar hun mening eigenlijk wel weggenomen.

 

De behandeling.

Bijna alle fracties lieten het punt met betrekking tot het in termijnen betalen van de Leges rusten en gingen over tot de behandeling van het gevraagd besluit, een omgevingsvergunning afgeven voor het kunnen plaatsen van 77.000 zonnepanelen op het binnenterrein van het vliegveld in Eelde.

Leefbaar kon dit blijkbaar niet laten rusten, uit monde van René Kraaijenbrink stelde de fractie opnieuw de betaling van de Leges aan de orde. Hij vroeg zelfs om een werkgroep in het leven te roepen, op basis van Artikel 155a van de Gemeentewet. Dit houdt in dat er een soort parlementaire enquête uitgevoerd zou moeten worden. Uiteindelijk heeft hij hier toch maar van afgezien, maar hij wilde wel een commissie opgesteld zien, welke de kwestie rondom deze cases zou onderzoeken.

Bij stemming bleek dat alleen de 3 leden van Leefbaar hier iets voor voelden, de overige raadsleden zagen hier geen toegevoegde waarde in.

Jarko Weering van Gemeentebelangen gaf aan dat hij het wel jammer vond dat een externe partij dit zonnepark ging opzetten, dit zou een mooie boost geweest kunnen zijn voor de exploitatie van het vliegveld zelf, wanneer de Directie van Groningen Airport Eelde dit initiatief had genomen. Eigenlijk een gemiste kans.

 

Uitslag.

Behalve de leden van Leefbaar hebben uiteindelijk alle raadsleden ingestemd met het gevraagd besluit, het gevraagd besluit luidde als volgt.

 

Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het oprichten van een zonnepark Groningen Airport Eelde op het middenterrein van de luchthaven, Machlaan 14a te Eelde.