Perspectievennota Tynaarlo 2016, voorbereiding voor de begroting.

19 juli 2016. De Perspectievennota of ook wel Kadernota genoemd, is in een keer met de Voorjaarsbrief 2016 behandeld.

 

Waar gaat het om?

De Perspectievennota geeft de kaders en uitgangspunten aan voor de op te stellen begroting 2017 en verdere jaren. De perspectievennota 2016 geeft aan hoe de financiële begroting zich ontwikkelt. De belangrijkste thema’s worden beschreven en er worden voorstellen gedaan voor onderwerpen voor de begroting 2017. De maatschappelijke opgaven en ambities per cluster worden voorgesteld. Na behandeling van de Perspectievennota wordt de begroting opgesteld die volgens planning medio oktober / november wordt behandeld in de gemeenteraad.

 

Gevraagd besluit.

De perspectievennota 2016 vaststellen.

 

Bijdrage Gemeentebelangen.

Je zou de Perspectievennota 2016 als onder titel Jantje lacht, Jantje huilt mee kunnen geven.

Doordat er in 2015 en 2016 voor € 4,1 miljoen is bezuinigd had de Gemeente de meerjarenbegroting weer op orde. Althans zo leek het. Gingen wij er in april nog van uit dat onze begroting in meerjarig perspectief sluitend zou zijn, nu blijkt dat de bijstellingen in perspectievennota leiden tot tekorten. Zowel in 2017 als in de jaren daarna. De oorzaken hiervoor worden duidelijk aangegeven. Met name wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en Rijksbeleid zijn hier debet aan.

Het College van B&W presenteerde de Gemeenteraad een Perspectievennota nieuwe stijl. Gemeentebelangen vindt dit een verbetering. Het doet meer recht aan de begrotingsbehandeling later.

Het College heeft de Raad in mei uitgenodigd om ideeën aan te leveren voor incidenteel nieuw beleid. Het spreekt voor zich dat Gemeentebelangen daar graag gehoor aan heeft gegeven. De accenten die Gemeentebelangen heeft aangedragen waren:

  • Aanpak van achterstallig onderhoud van wegen.
  • Het mogelijk maken van het verstrekken aan inwoners/bedrijven/instellingen en verenigingen van leningen, blijver leningen, duurzaamheidsleningen en startersleningen.
  • Het behoud van de bibliotheekfunctie in Eelde, Vries en Zuidlaren.
  • De upgrading van de kernen Eelde en Vries.
  • Het verstrekken van gebiedsgerichte, laagdrempelige (deel)budgetten waaruit door bewonersvertegenwoordigingen “projecten kunnen worden gefinancierd”.
  • Het beperken van kortingen op bezuinigingen op:
   • sport (bewegen voor ouderen);
   • cultuur (denk daarbij bijvoorbeeld aan de oranje verenigingen);
   • de jeugdsozen.

Veel van de genoemde accenten zien wij in de groeinotitie bij de Voorjaarsbrief en de Perspectievennota terug. We kunnen in zijn algemeenheid dan ook stellen dat we redelijk tevreden zijn.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de Gemeenteraad nadrukkelijk gevraagd om in de beschouwingen haar mening te geven over wat wij wel en geen goede ideeën vinden.

 

Ideeën met positief advies.

Wat het Overzicht met ideeën omtrent nieuw beleid met positief advies van het college aangaat:

 • Rotonde Julianalaan/Stationsweg Zuidlaren. De echte noodzaak ontgaat ons een beetje De rotonde is conform de inrichting van het dorp aangelegd. Om nu in verband met het cultureel jaar 2017/2018 de rotonde anders in te richten gaat ons te ver. Het zelfde geldt voor de rotonde A28.

 • We hebben onze bedenkingen ten aanzien van de Impuls digitalisering onderwijs (voor o.a. aanschaf digitale onderwijsmiddelen, opleiding onderwijzend personeel). Wij vinden dit een Zaak voor de scholen zelf.

 • Ook bij de Groene schoolpleinen plaatsen we kanttekeningen. Omdat de hogere onderhoudskosten voor rekening van de schoolbesturen komen hebben deze zelf aangegeven hier niet om te staan springen.

 • Vertragen taakstelling bibliotheken u geeft op uw manier gehoor aan de motie van de Raad van 31 mei 2016. Wat Gemeentebelangen betreft gaat ons dit niet ver genoeg. Wat ons betreft worden de bezuinigingen ook voor 2017 en zo mogelijk verder op nul gezet. Dit is in lijn met wat er door de inwoners in grote getale is aangedragen. Voorwaarde is wel dat dit leidt tot 3 volwaardige bibliotheken in de 3 hoofdkernen. Graag vernemen wij van de andere fracties hoe men heer tegen aankijkt. We zijn bereid om bij voldoende draagvlak een motie in te dienen.

 

Ideeën met negatief advies.

Een overzicht van ideeën met negatief advies van het college.

 • Een inhaalslag van achterstallig onderhoud op de wegen en het Onderhoud op fiets- en voetpaden. Het College heeft aangegeven dat het structurele budget voor de Beheer Openbare Ruimten (BOR) zodanig is bijgesteld, dat aan de onderhoudsverplichtingen kan worden voldaan. Voor Gemeentebelangen is dit erg belangrijk. Mocht het College hier niet in slagen, dan zullen wij het College hierop zeker aan spreken.

 • In de accenten die het College niet meeneemt omdat ze structurele lasten met zich meebrengen, kunnen wij ons om technische redenen vinden. We komen ze weer tegen bij het totaal overzicht van ideeën voor nieuw beleid, welke leiden tot structurele lasten.

 • Wat Gemeentebelangen betreft wordt het handhaven van jongerenwerk/jeugdsozen in alle kernen van de gemeente alsnog als accent toegevoegd ,net als het voorstel om een deel van de bezuinigingen op het gebied van welzijn terug te draaien (Oranjeverenigingen, 50+ gymnastiek, jeugdsubsidies, sportverenigingen e.d.).

Het College van B&W heeft aangegeven dat zij de inwoners wil betrekken bij de begroting 2017. Gemeentebelangen vind dit een prima idee. We hebben zelf al eens voorgesteld om dit via een begrotingsspel te doen maar dat bestond toen nog niet. Als via het schuifjessysteem dit wel mogelijk is juichen we dit toe.

Wel maken we ons wat zorgen over de spelregels omdat het college manifest als uitgangspunt wordt gehanteerd bij het inrichten van de Begrotingswijzer.

 

Gemeentebelangen heeft geconstateerd dat het voor veel mensen steeds lastiger wordt om financieel hun zaken op orde te houden. Gemeentebelangen stelt daarom voor om het percentage van 110 % van de bijstandsnorm welke nu wordt toegepast voor het minimabeleid, wordt opgewaardeerd naar 120 %. We dienen daartoe samen met Leefbaar een Motie in.

 

Tot slot

Bij Cluster 0: algemeen bestuur, spreekt Het College van B&W over de Tynaarlose maat inzake dienstverlening, denkend vanuit het perspectief van onze inwoners.

De rol van de gemeente verschuift steeds meer naar een dienende en faciliterende overheid die aansluit bij initiatieven en ontwikkelingen van buiten.

Hoe actueel dit is blijkt uit het artikel uit Binnenlandsbestuur van 9 juli. Dorpelingen willen het zelf voor het zeggen hebben.

Meer dan de helft van dorpsbewoners vindt dat ze het meer voor het zeggen moeten hebben in hun eigen dorp. De dorpelingen staan overwegend positief tegenover lokale inzet door bewoners zelf. Over het bestuur door de gemeente en dorpsraden zijn ze minder te spreken. Minder dan de helft (43%) vindt dat de gemeente open staat voor de initiatieven van bewoners. Ook vindt minder dan de helft dat de dorpsraad veel gedaan krijgt (46%). Dat blijkt uit het rapport 'De dorpse doe-democratie' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het onderzoek werd onder ruim 7000 dorpsbewoners in Nederland.

Dit geeft nog maar eens aan hoe belangrijk het is dat je inwoners serieus neemt en hen vroegtijdig betrekt bij ontwikkelingen. Hen actief om inbreng vraagt en daar ook daadwerkelijk iets mee doet. Op dit vlak kan het college nog wel iets leren. Zie hiervoor bijvoorbeeld met betrekking tot de bibliotheken en de wijk Ter Borch.

 

Gemeentebelangen heeft 3 moties (mede) ingediend, te weten:

 • Het Behoud van de jeugdsoos in Donderen;

 • Het minimabeleid, het verhogen van 110% naar 120%;

 • Onderzoek naar de effecten van eigen bijdragen in de zorg;

   

 • Ook hebben wij vooraf al steun verleend aan een uitstelmotie met betrekking tot bezuinigingen op de Bibliotheken.

  Iedere fractie had natuurlijk zijn eigen wensen en opmerkingen, in totaal werden er 22 moties ingediend, waarvan er om verschillende redenen ook weer ongeveer de helft zijn ingetrokken. Deze zijn dus niet in stemming gebracht.

   

 • Uitsluitend de motie, welke mede ingediend werd door Gemeentebelangen, met betrekking tot het behoud van de jeugdsoos in donderen, werd door de Gemeenteraad aangenomen.

  Helaas haalden de moties over de minima en de uitstelmotie bezuinigingen over de Bibliotheken het niet.

 

aanverwante artikelen.

Nieuw beleid en aandachtspunten voor perspectievennota.

Bibliotheken Tynaarlo lucht door motie?

Jeuegdsoos Donderen sluit, een zorg voor de inwoners.

Dorpsklanken neemt interview af van Peter van Es over behoud bibliotheken.

Supermarkt in Ter Borch een stap dichterbij, zijn de bewoners daar blij mee?

Voorjaarsbrief Tynaarlo 2016 werd behandeld.

Begrotingswijzer invullen is meebeslissen.