Verkeer in Ter Borch.

Hier staat een foto weergegeven met veel verkeer.

13 september 2016. Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot het verkeer en de verkeersveiligheid in de wijk Ter Borch in Eelderwolde op de agenda. Door een aantal oorzaken zal in de nabije of iets verdere toekomst de intensiteit van het verkeer in deze wijk behoorlijk toenemen.

 

Oorzaken toename verkeer.

Er zijn een aantal oorzaken waardoor het verkeer in de wijk en dan met name het doorgaand verkeer aanzienlijk zal toenemen. De oorzaken hiervan zijn.

  • Er komt een ontsluiting van de A7, deze ontsluiting komt uit op de ontsluitingsweg Borchsingel. Daarmee wordt de Borchsingel een doorgaande weg.

  • Er wordt een crematorium gebouwd nabij de wijk, dit zal niet heel erg veel extra continue verkeer veroorzaken, maar kan wel tot pieken leiden.

  • Er komt een van der Valk hotel nabij de wijk, dit kan tot extra verkeersbewegingen leiden.

  • Hoogstwaarschijnlijk komt er een supermarkt in het entreegebied van Ter Borch, naar schatting zal dit 4700 verkeersbewegingen tot gevolg hebben.

  • Doordat de wijk verder ontwikkeld wordt, waardoor er meer bewoners in de wijk komen te wonen. Dit heeft tot gevolg dat er uiteraard ook meer gemotoriseerd bestemmingsverkeer bij komt.

 

Wat is de aanleiding van dit agendapunt.

In 2004 heeft de Gemeenteraad een bestemmingsplan voor de wijk Ter Borch vastgesteld. In dit bestemmingsplan stond een passage opgenomen dat er verkeer stremmende maatregelen getroffen zouden worden, zodra het aantal verkeersbewegingen van het doorgaand verkeer het aantal verkeersbewegingen van het bestemmingsverkeer zouden overschrijden. Het aantal verkeersbewegingen van het bestemmingsverkeer werd geschat op 3000.

Dit houdt dus in dat, zodra het totaal aantal verkeersbewegingen de 6000 overschrijdt, zullen er verkeer stremmende maatregelen genomen worden in de vorm van een slagboom of een verzinkende zuil.

In 2013 werd er opnieuw een bestemmingsplan voor deze wijk vastgesteld, hierin stond dezelfde passage nog steeds opgenomen.

In juli van dit jaar werd het bestemmingsplan wederom aan de Gemeenteraad voorgelegd, deze dient weer vastgesteld te worden.

In dit bestemmingsplan was de passage echter niet opgenomen.

Het College van B&W gaf aan dat maatregelen met betrekking tot verkeer en verkeersveiligheid niet opgenomen dient te worden in een bestemmingsplan, dat was de reden dat deze passage uit het voorliggende bestemmingsplan geschrapt was.

De meerderheid van de Raadsleden heeft aangegeven dat het bestemmingsplan teruggenomen diende te worden en dat er gezorgd diende te worden dat er op de een of andere manier de verkeersveiligheid geregeld werd.

 

Het voorstel.

In het voorstel van het College van B&W zijn een groot aantal zaken wel geregeld, maar een essentieel hard gegeven staat er niet in vermeld. De grens van 6000 gemotoriseerde verkeersbewegingen is vreemd genoeg weggelaten.

Er werd tijdens de Raadsvergadering door 3 personen ingesproken. Het algemeen geluid dat de insprekers lieten horen was het feit dat de duidelijke maatregelen zijn weggelaten, terwijl deze wel in het bestemmingsplan vermeld stond. Daar zijn de bewoners en insprekers niet erg blij mee.

Volgens het College kunnen de verkeer stremmende maatregelen, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer, op juridische gronden niet gerealiseerd worden.

Er werden door verschillende fracties nog ideeën aan de hand gedaan voor maatregelen die op juridische gronden wel mogelijk waren.

 

Resultaat.

Het agendapunt komt tijdens de volgende Raadsvergadering weer op de agenda, tijdens die vergadering zal de Gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel met betrekking tot de aanpak van het verkeer in de wijk Ter Borch, ter bevordering van de verkeersveiligheid.

 

Aanverwante artikelen.

Raadsexcursie Ter Borch, Fractievoorzitter Peter van Es was daarbij aanwezig.

Verkeer in Ter Borch ter besluitvorming.

Verkeersnorm Ter Borch foutief, Tynaarlo biedt excuses aan.

Stop Tynaarlo op bezoek bij Gemeentebelangen.