Verkeer in Ter Borch ter besluitvorming.

Op 13 september 2016 werd het agendapunt met betrekking tot het verkeer en de verkeersveiligheid in de wijk Ter Borch in Eelderwolde besproken.

Tijdens de Raadsvergadering van 27 september 2016 is over dit punt een besluit genomen.

Er werden in totaal 1 Amendement en 2 Moties ingediend op dit voorstel.

 

Amendement.

Er was een amendement opgesteld door de fractie van GroenLinks, dit amendement werd mede ingediend door Gemeentebelangen.

Hieronder wordt de inhoud van het amendement weergegeven.

 

 

Amendement nr 1

 

(artikel 35 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

 

Amendement ingediend door meerdere fracties

 

Agendapunt 7

Raadsvergadering d.d. 27 september 2016

Onderwerp: Verkeer ter Borch

 

Tekstvoorstel:

 

De tekst op pagina 4 en 5 vanaf

“Het college heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel …”

tot en met

“We bieden de verkeerscommissies uit de wijk Ter Borch aan om structureel overleg te voeren net als alle andere inwoners uit de wijk.”

 

vervangen door:

 

Afspraak met alle inwoners van Ter Borch:

Indien blijkt dat de hoeveelheid verkeer over de Borchsingel, nabij de scholen en/of de kruising met het fietspad, meer wordt dan structureel (gemiddeld aantal motorvoertuigbewegingen op een door-de-weekse dag gedurende twee weken) 6000 motorvoertuigbewegingen per etmaal of 250 voertuigbewegingen per uur op enig moment van de dag, vindt onderzoek plaats naar de oorzaken en zullen er maatregelen genomen worden om motorverkeer over de Borchsingel te ontmoedigen.

 

Uit de recente doorrekeningen van de verkeersmodellen blijkt dat dit aantal van 6000 motorvoertuigbewegingen niet gehaald zal worden en maatregelen dus niet genomen hoeven worden. Mocht blijken dat deze wel noodzakelijk zijn dan kunnen eventuele voorzieningen binnen de bestemming “Verkeer” worden gerealiseerd.

 

Hier blijft het echter niet bij. De verkeersintensiteit en bewegingen worden nu op zes plaatsen op de Borchsingel continue gemeten. De gegevens worden minimaal iedere twee weken gedeeld met de verkeerscommissie van de scholen, de bewonersvereniging en andere belangstellenden. In goed overleg worden de ontwikkelingen (bijvoorbeeld eventuele opening van een supermarkt, in gebruik name van het crematorium, werkzaamheden aan de ringweg, constatering onveilig gedrag) besproken en worden waar nodig die maatregelen getroffen die nodig zijn om een goede afwikkeling van verkeer en de verkeersveiligheid te borgen, ook onder de grens van 6000 motorvoertuigbewegingen per etmaal.

 

Toelichting:

Uit meerdere discussies in de raad en uit reacties en gesprekken met inwoners van Ter Borch is duidelijk geworden dat de oorspronkelijke belofte over maximaal 6000 motorvoertuigbewegingen over de Borchsingel gehandhaafd moet worden. Voor de gemeente Tynaarlo is dat geen probleem want de verkeersmodellen voorspellen dat dat aantal nooit gehaald gaat worden. Het risico is dus nihil maar voor de inwoners van Ter Borch is het cruciaal dat deze belofte gecontinueerd wordt en de overheid zich een betrouwbare partner toont.

 

Inmiddels wordt de wijk Ter Borch nog beter bediend want onafhankelijk van die bovengrens wordt er nu op zes plaatsen op de Borgsingel gemeten wat de verkeersintensiteit is. De gegevens worden ook met de verkeerscommissie en bewonersvereniging gedeeld. Andere

belangstellenden moeten ook deze gegevens kunnen krijgen en wellicht is automatische publicatie op een open data platform mogelijk. De toezegging is gedaan dat als er onveilige verkeerssituaties gesignaleerd worden met minder dan 6000 motorvoertuigbewegingen dan worden er in goed overleg toch maatregelen genomen. Het meten is al begonnen en dus is er een aantal weken aan gegevens over de Borchsingel, zonder aansluiting op de A7, beschikbaar. Daarna zal er een jaar lang data verzameld kunnen worden in de situatie met de aansluiting op de A7 maar nog zonder werkzaamheden aan de ringweg. Als de werkzaamheden aan de ringweg van start gaan is er genoeg vergelijkingsmateriaal om te zien of er daadwerkelijk sluipverkeer ontstaat.

Sluipverkeer is wellicht eenvoudig af te schrikken door tussen het bedrijventerrein en de woonwijk een verkeerslicht te plaatsen dat slechts een beperkt aantal auto’s per tijdseenheid door laat.

Elke auto of het nu bestemmingsverkeer, doorgaand verkeer of sluipverkeer betreft wordt meegeteld. Meer auto’s betekent minder veiligheid en dat is onafhankelijk van de herkomst of bestemming van die motorvoertuigen. Als er maatregelen genomen zullen worden zullen ook alle motorvoertuigen daar last van hebben want alleen op die manier is het totaal aantal motorvoertuigbewegingen terug te dringen.

 

 

Motie 1.

Deze motie werd ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo.

In motie 1 stonden hoofdzakelijk de toezeggingen, welke Wethouder Wijbenga tijdens de Raadsvergadering van 13 september had gedaan.

Voor de volledige inhoud van de motie klikt u op onderstaande link.

Motie 1 verkeer Ter Borch.

Gemeentebelangen heeft voor deze motie gestemd.

Deze motie is met algehele stemmen aangenomen.

 

Motie 2.

Deze motie werd door GroenLinks ingediend.

Motie 2 ging over de toelichting bij bestemmingsplannen.

In een toelichting worden bepaalde aspecten van het bestemmingsplan verduidelijkt, daarmee is de toelichting het meest leesbare onderdeel van het bestemmingsplan.

Aan een toelichting behorende bij een bestemmingsplan, kunnen geen rechten ontleend worden.

Om dit te verduidelijken werd in de motie voorgesteld om boven een toelichting, middels een disclaimer aan te geven dat daar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Voor de volledige inhoud van de motie klikt u op onderstaande link.

Motie 2 verkeer in Ter Borch.

Gemeentebelangen kon zich wel vinden in deze motie.

De meerderheid van de Gemeenteraad, alle partijen met uitzondering van GroenLinks en Gemeentebelangen stemde echter tegen deze motie, aangezien zij van mening waren dat hier reeds aan voldaan wordt, er staat immers al ergens in de toelichting vermeld dat er geen rechten aan ontleend kunnen worden.

De motie haalde het dus niet.

 

Het besluit.

Het geamendeerd en gemoveerd voorstel werd met algehele stemmen, dus unaniem aangenomen.