Motie 1 verkeer in Ter Borch.

MOTIE nr. 1

 

(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Tynaarlo)

 

Motie ingediend door raadsfractie Leefbaar Tynaarlo

 

Agendapunt 7

Raadsvergadering d.d. 27 september 2016

Onderwerp: Verkeer in Ter Borch

 

De raad van de gemeente Tynaarlo;

in vergadering bijeen op 27 september 2016

 

overwegende/ constaterende, dat:

 • in de raad van 13 september de toezeggingen zijn gedaan om het verkeersmodel Borchsingel te updaten met de nieuwste kengetallen voor de supermarkt en wordt uitgebreid met de plangegevens van de aannemer van de ‘ombouw Zuidelijke Ringweg’ zoals in de brief van het college aan de raad is aangegeven.

 • Bij de planvorming van de supermarkt rekening wordt gehouden met een oplossing voor de kruisende verkeersstromen van de scholen.

 • Zodra de situatie zich voordoet met behulp van een externe deskundige zal worden gekeken naar te treffen maatregelen welke onderscheid maken tussen sluipverkeer en bestemmingsverkeer.

 • De leesbaarheid en juridische status bij het bestemmingsplan verduidelijkt zal worden.

 • Het moment waarop in het masterplan de onderbouwing van het maximaal aantal motorvoertuigen is opgenomen.

 

spreekt uit / verzoekt het college / draagt het college op:

in het verkeersmodel Borchsingel op te nemen:

 • de nieuwste kengetallen voor de supermarkt.

 • de plangegevens van de aannemer van de zuidelijke Ringweg toe te voegen aan het document met de voorgestelde werkwijze en uitgangspunten omtrent de afwikkeling van verkeer en de borging van verkeersveiligheid.

 • rekening te houden met de kruisende verkeersstromen van de scholen en de planvorming van de supermarkt.

 • met externe deskundige bekijken en het treffen van maatregelen, welke onderscheid maakt tussen sluipverkeer en het bestemmingsverkeer.

 • te zorgen voor een goede leesbaarheid en verduidelijking van de juridische status van het bestemmingsplan.

 • dat in het masterplan de onderbouwing van het maximaal aantal voertuigen wordt opgenomen.

 • dat gesprekken zullen plaats vinden met een zo een breed mogelijke afvaardiging uit zowel de wijk Ter Borgh als Piccardthof.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Agendapunt bij de motie.

Voor het artikel dat behoort bij deze motie klikt u op de link hieronder.

Verkeer in Ter Borch ter besluitvorming.

 

voor motie Nr. 2 klikt u op de link hieronder.

Motie 2 verkeer in Ter Borch.

voor het begeleidende artikel, behorende bij deze motie, klikt u op de link hieronder.

Verkeer in Ter Borch ter besluitvorming.