Amendement 1 Beheersverordening Vries.

Amendement nr 1

 

(artikel 36 Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Tynaarlo)

 

Amendement ingediend door de fractie van D66

 

Agendapunt: 9

Raadsvergadering d.d. 11 oktober 2016

Onderwerp: Ontwerp beheersverordening Vries

 

Naar aanleiding van de bespreking in de raad van 27 september jl. waarin de ontwerp beheersverordening Vries aan de orde was stelt de fractie van D66 voor om het raadsbesluit aan te passen in die zin dat als besluit dient te worden gelezen:

“in te stemmen met het ontwerp van de beheersverordening en daarin een uitsterfconstructie op te nemen ten aanzien van de volkstuinencomplexen te Vries en de ontwerpverordening ter inzage te leggen en vrij te geven voor inspraak”.

 

Toelichting:

Het college stelt voor de volkstuinencomplexen in Vries onder voorwaarden te legaliseren. Enkele bouwwerken op de percelen van dit complex voldoen echter niet aan deze voorwaarden, al wordt de huidige situatie al 39 jaar door de voormalige gemeente Vries en de huidige gemeente Tynaarlo gedoogd. Met dit amendement worden de huidige gebruikers de gelegenheid gegeven om vooralsnog gebruik te maken van de bestaande bebouwing. Middels een uitsterfconstructie in de verordening wordt het college de komende tijd de gelegenheid gegeven om de meest gewenste juridische regeling voor te bereiden (gedacht kan worden aan persoons- of objectgebonden overgansgrecht danwel een bouwregeling).

 

Voor het begeleidende artikel behorende bij dit amendement klikt u op de link hieronder.

Vries, de beheersverordening werd vastgesteld.