Minister Cremerstraat in Zeijen, bestemmingsplan is vastgesteld.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 11 oktober stond het bestemmingsplan met betrekking tot Minister Kremerstraat 8 in Zeijen op de agenda.

Tijdens deze vergadering heeft de Raad unaniem besloten om de zienswijzennota ‘Ontwerpbestemmingsplan Minister Cremerstraat 8 te Zeijen’, en het bestemmingsplan voor Minister Cremerstraat 8 te Zeijen vast te stellen.

Wat ging hieraan vooraf.

Op 31 mei 2015 had de Gemeenteraad al unaniem aangegeven positief ten opzichte van het plan te staan en om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Het ging hier om het voorontwerp van het bestemmingsplan.

Bijna een jaar later, op 10 mei 2016 heeft de Raad wederom unaniem besloten om het bestemmingsplan ter inzage te leggen. Hier waren we een stap verder, hier ging het om het ontwerp van het bestemmingsplan.

Waar ging het om?

Dit bestemmingsplan is het gevolg van een nieuw woonzorgconcept van Pathuis en Partners aan de Minister Cremerstraat 8 te Zeijen. Gedurende de ter inzage periode van zes weken is er één zienswijze ontvangen. Deze zienswijze is afkomstig van dezelfde buurtbewoner die ook tijdens het voorontwerp een inspraakreactie heeft ingediend. De zienswijze bevatte geen (extra) gronden tot aanpassing van het bestemmingsplan, derhalve werd nu voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. De zienswijze is verwerkt in een zienswijzennota, tezamen met de reacties van Provincie Drenthe en Waterschap.

De procedure.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 20 mei 2016 zes weken ter inzage gelegen. De enige ontvangen zienswijze is van reactie voorzien middels de zienswijzennota. Deze zienswijze bevatte geen gronden om het bestemmingsplan te wijzigen, daarom heeft de Raad besloten, dat het bestemmingsplan ongewijzigd kan worden vastgesteld.

Pathuis en Partners heeft het voornemen een innovatief woonzorgconcept in de nabijheid van het dorp Zeijen te realiseren. De reeds bebouwde locatie ligt op circa 250 m van de bebouwde kom. Het voornemen is om 16 levensloopbestendige grondgebonden wooneenheden te realiseren, waarbij een beroep op zorg en/of service kan worden gedaan. De bestaande boerderij “Huis te Zeijen” wordt getransformeerd tot een ontmoetingsplek en zorgsteunpunt, waar gezamenlijk gekookt en gegeten kan worden in combinatie met dagbesteding en kleinschalige horeca. Naast de 16 woningen worden 8 kamers, waarvan er vier naast de boerderij zijn gelegen, gerealiseerd. Deze kamers zijn bestemd voor het verstrekken van logies en voor revalidatie, respijtzorg en ziekenhuis verplaatste zorg. Het hele plan wordt duurzaam en energieneutraal uitgewerkt.

Een pilot van de Provincie.

Gelet op de beoogde locatie in het buitengebied, is er in een vroegtijdig stadium afstemming gezocht met provincie Drenthe. Daarbij is door de provincie medio 2015 in eerste instantie aangegeven dat het initiatief, gezien het aantal te realiseren woonruimten en de afstand tot het dorp Zeijen, niet direct passend is binnen de uitgangspunten van de Omgevingsvisie. Samen met de gemeente en initiatiefnemer heeft de provincie besloten dit initiatief op te pakken als een pilot waarvoor de randvoorwaarden helder worden gemaakt om mee te kunnen werken aan deze en soortgelijke initiatieven. In aansluiting daarop is een onafhankelijke landschapsarchitect, die gespecialiseerd is in boerenerven, gevraagd om deze pilot te begeleiden.

De uitkomst van de pilot heeft geresulteerd in een schetsplan met een gedegen analyse op grond waarvan het beoogde aantal woningen gerealiseerd kan worden. Op grond hiervan is het voorlopig ontwerp door de architect opgesteld. Alle partijen binnen de pilot hebben ingestemd met dit ontwerp. In de enige zienswijze worden bezwaren gemaakt vanuit diverse invalshoeken op met name de volgende thema’s: de ladder van duurzame verstedelijking en maatschappelijke uitvoerbaarheid.

Mogelijkheid tot beroep.

Nu de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld , kan er nog beroep bij de Raad van State worden ingediend. Indien dit niet gebeurt, is het bestemmingsplan onherroepelijk vanaf 4 november 2016.