Motie vreemd van de agenda, Regenbooggemeente Tynaarlo.

Motie Nr. 1.

(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Motie ingediend door fracties GroenLinks en PvdA .

Agendapunt: Vreemd aan de agenda Raadsvergadering d.d. 11 oktober 2016 Onderwerp: Invulling geven aan regenbooggemeente

De raad van de gemeente Tynaarlo; in vergadering bijeen op 11 oktober 2016

overwegende / constaterende, dat:

 • hoewel Nederland internationaal gezien voorop loopt als het gaat om de sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders (LHBT), de acceptatie op lokaal niveau behoorlijk kan verschillen in aard en omvang;

 • elke gemeente in Nederland mede verantwoordelijk is en daarom zorg draagt voor onder meer gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners;

 • LHBT-inwoners van Tynaarlo daarmee ook recht hebben op veiligheid, op een eerlijke kans op participatie en een gelijkwaardige behandeling;

 • er ook in Drenthe in de afgelopen maanden sprake is geweest van intimidatie, geweldsincidenten en uitingen van vijandigheid;

 • de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid bij veel LHBT-inwoners zijn versterkt of toegenomen;

 • het onacceptabel is dat LHBT-inwoners op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun eigen sociale kring niet (meer) durven uitkomen voor hun identiteit;

 • gemeenten samen met relevante maatschappelijke organisaties een impuls moeten geven aan het stimuleren van LHBT-emancipatie- en acceptatiebeleid;

 • sinds vanochtend de regenboogvlag fier wappert voor het gemeentehuis ;

 • het melden van discriminatie en het opvolgen en begeleiden van meldingen het beste kan gebeuren via het Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Spreekt uit dat Tynaarlo een regenbooggemeente is

En verzoekt het college om:

 1. In samenwerking met het Meldpunt Discriminatie Drenthe het melden van discriminatie en begeleiden van melders zo goed en laagdrempelig mogelijk te organiseren.

 2. Het lopende voorlichtingsprogramma voor scholen in de gemeente verder te ontwikkelen in afstemming met het Meldpunt Discriminatie Drenthe en het COC Groningen-Drenthe.

 3. In samenwerking met Assen aan te sluiten bij de Alliantie LHBT-veiligheid Noord-Nederland.

 4. De benodigde extra budgetten (tussen de 5000 en 10.000 Euro per jaar) de komende twee jaar uit de incidentele middelen te halen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Om naar het artikel te gaan dat bij deze motie hoort, klikt u op onderstaande link.