Toekomst Groningen Airport Eelde.

Op maandag 24 oktober 2016 is er in MartiniPlaza te Groningen namens de Colleges van Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe en de Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo een informatiebijeenkomst georganiseerd over de toekomst van onze noordelijke luchthaven, Groningen Airport Eelde.

De bijeenkomst maakt onderdeel uit van de maatschappelijke consultatie, die de aandeelhouders uit laten voeren. Er waren veel Politici en Bestuurders aanwezig.

Namens Gemeentebelangen Tynaarlo woonden Peter van Es en Jarko Weering de bijeenkomst bij.

 

Doel van de bijeenkomst.

Het doel van deze bijeenkomst was om plenair de resultaten van de strategische verkenning naar de toekomst van Groningen Airport Eelde aan de aanwezigen te presenteren.

Tevens werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om aan een panel van de betrokken externe onderzoekers inhoudelijke vragen te stellen.

Ook was er na afloop ruimte om individueel met de onderzoekers en met elkaar op informele wijze het gesprek aan te gaan.

Voor degenen die hun huiswerk vooraf hadden gedaan, viel er feitelijk niet veel nieuws te beluisteren. De gestelde vragen en de gegeven antwoorden deden daar niet veel aan af, of zo u wilt, voegden daar weinig aan toe.

 

Het verloop van de avond.

De avond viel in twee delen uiteen. Voor de pauze werden de drie genoegzaam bekend zijnde toekomstscenario’s voor de luchthaven besproken, namelijk:

  • ‘Afbouwen huidige situatie naar recreatief en maatschappelijk verkeer’; de stekker er uit trekken variant.

  • ‘continueren huidige situatie van vakantievertrek luchthaven’; de gewoon doorgaan variant.

  • ‘Uitbouwen huidige situatie naar internationale toegangspoort voor het noorden’; de stevig investeren variant.

 

‘Afbouwen huidige situatie naar recreatief en maatschappelijk verkeer’; de stekker er uit trekken variant.

Hierbij wordt het groot commercieel verkeer afgebouwd en verdwijnt het lesverkeer. De luchthaven blijft in eerste instantie als voorziening open voor recreatieve en maatschappelijke doeleinden. Het accent ligt daarbij op maatschappelijke vluchten, Business Jets, klein gemotoriseerd verkeer, parachutespringen en zweefvliegen. Ook zou dit alternatief kunnen leiden tot algehele sluiting van de luchthaven.

 

Verlies.

De maatschappelijke verliezen ten opzichte van de huidige situatie zijn volgens de rapporten hoog: €89.000.000. En een netto verlies van €138 arbeidsplaatsen FTE) voor het noorden (inclusief direct voorwaarts €248 FTE).

Dit beleidsalternatief vraagt om een financiële dekking van minimaal €7.600.000 voor een eenmalige afkoop van verplichtingen en daarna jaarlijks circa €200.000 voor het dekken van jaarlijkse te verwachten exploitatieverliezen.

 

‘Continueren huidige situatie van vakantievertrek luchthaven’; de gewoon doorgaan variant.

Hierbij wordt aanvullend op maatschappelijke vluchten, Business Jets, klein gemotoriseerd verkeer en lesverkeer, ingezet op het zoveel mogelijk behouden van marktaandeel in het charterverkeer in de zomer en mogelijk een beperkt aanbod van lijnverbindingen. Dit in aanvulling op het aanbod van bestemmingen vanaf Lelystad Airport.

De aandeelhouders beperken zich tot strikt noodzakelijke investeringen en afdekken van de exploitatie tekorten.

 

De verliezen.

De maatschappelijke verliezen ten opzichte van de huidige situatie zijn in totaal €51.000.000.

Dit beleidsalternatief vraagt om een financiële dekking van gemiddeld €2.700.000 per jaar. De exploitatie blijft structureel verliesgevend.

 

Uitbouwen huidige situatie naar internationale toegangspoort voor het noorden’; de stevig investeren variant.

In deze variant wordt de verkeersontwikkeling op de luchthaven actief ondersteund en gestimuleerd. Het accent ligt op het verbinden van de luchthaven met internationale hups, het faciliteren van City Breaks stedentrips) en inkomend toerisme, aanvullend op en deels in concurrentie met Lelystad Airport.

De aandeelhouders financieren de noodzakelijke capaciteitsinvesteringen en dragen zorg voor de financiering van een routeontwikkelingsfonds.

 

De winst.

Volgens de rapporten neemt de maatschappelijke waarde van de luchthaven toe met €30.000.000 tot € 54.000.000.

De werkgelegenheid neemt netto met 75 tot 136 FTE toe.

Dit beleidsalternatief vraagt om een totale financiële dekking van €46.000.000, gemiddeld €4.600.000 per jaar.

 

Toelichting.

De heer Hans Mohrmann van Intervistas Consulting gaf een toelichting op deze drie varianten.

Mohrmann pleitte er voor om GAE N.V. te splitsen in een publiek luchthaven ontwikkelingsmaatschappij (LOM) en een private luchthaven exploitatiemaatschappij LEM).

In dit beheermodel zijn de overheden verantwoordelijk voor alles rondom de luchthaven, zoals de infrastructuur, gebouwen etc. en het private deel voor de exploitatie.

Bovendien zouden de kosten voor beveiliging, douane en brandweer niet ten laste van het vliegveld moeten worden gebracht, maar via de veiligheidsregio’s ten laste van de gehele regio.

 

Tweede gedeelte van de avond.

Na de pauze werd het woord achtereenvolgens door de heer Wittenberg van Vole en door de heer de Jong van de nieuwe businessclub GRQ gevoerd.

Wittenberg sprak vooral over de cijfers die gebruikt worden, om aan te tonen dat de luchthaven ook wat oplevert als je fors investeert. Cijfers over verwachtte passagiersaantallen worden ten onrechte te hoog ingeschat, zo stelde hij. Witteman adviseerde de aanwezige volksvertegenwoordigers om geen overhaaste beslissingen te nemen. Omdat men nog wel tot medio 2018 de tijd heeft.

 

De heer de Jong onderstreepte in een vurig pleidooi nog eens het maatschappelijk en economisch belang van de luchthaven. Hij had veel vertrouwen in het investeringsmodel.

Zoals gezegd, heel erg verrassend was het allemaal niet.

 

Besluitvorming.

De komende maanden zal de discussie in de Raden en Provinciale staten verder gevoerd worden.