Artikel 23 Gemeentewet

Artikel 23 van de Gemeentewet ziet er als volgt uit.

 

  1. De vergadering van de Gemeenteraad wordt openbaar gehouden.

  2. De deuren worden gesloten wanneer tenminste een vijfde van de van het aantal leden dat de presentielijst heeft getekend daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

  3. De Gemeenteraad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

  4. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij anders wordt beslist.

  5. De Gemeenteraad maakt de besluitenlijst van zijn vergaderingen op de in de Gemeente gebruikelijke wijze openbaar. De Gemeenteraad laat de openbaarmaking achterwege voor zover het aangelegenheden betreft ten aanzien waarvan op grond van Artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd of ten aanzien waarvan openbaarmaking in strijd is met het openbaar belang.