Coördinatieregeling.

Binnen de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) kennen we de Coördinatieregeling. Binnen de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen bestemmingsplannen en dergelijke gewijzigd worden voor andere functie of uitbreiding van de bestaande functie.

Voor het wijzigen van een bestemmingsplan is een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk.

Het kan voorkomen dat er verschillende procedures noodzakelijk zijn, alvorens de bestemmingsplan gewijzigd kan worden vastgesteld.

De coördinatieregeling is een manier om er voor te zorgen dat verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening, niet na elkaar afgehandeld dienen te worden, maar dat dit tegelijkertijd kan plaatsvinden.

Het coördinatiebesluit.

In artikel 3.30 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is de mogelijkheid opgenomen om de voorbereiding en bekendmaking ter ondersteuning van ruimtelijk beleid van de Gemeente gecoördineerd te behandelen. De coördinatieregeling maakt het mogelijk dat diverse vergunningenprocedures gelijktijdig worden doorlopen.

Zo kan bijvoorbeeld de procedure voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit tot bouwen, gelijktijdig meegenomen worden in de procedure voor een daartoe benodigde herziening van de geldende bestemmingsplan. Ook andere vergunningen kunnen met 1 procedure worden voorbereid, zoals de horecavergunning.

Instemming Gemeenteraad.

De Gemeenteraad dient echter wel in te stemmen met het instellen van een coördinatieregeling, voordat deze procedures gecoördineerd kunnen worden voorbereid en bekendgemaakt kunnen worden.

Nadat de Gemeenteraad heeft ingestemd met de coördinatieregeling, is de bestemmingsplanprocedure van toepassing op alle procedures die nodig zijn om de overige besluiten te kunnen nemen.