Wethouder Berends

Henk Berends is sinds 2011 Wethouder voor de Partij van de Arbeid (PvdA) en maakt daarbij deel uit van het College in onze gemeente, hij volgde daarbij Henk kosmeijer op. Henk Kosmeijer is Burgemeester geworden in Marum. Henk Berends is geboren op 1 november 1962 en woont op dit moment in Eelde.

Voordat Henk Wethouder werd in Tynaarlo was hij eigenaar van een organisatie adviesbureau, hierdoor was hij veel betrokken bij veranderingen in organisaties en vernieuwing op verschillende nivo’s en in verschillende organisaties. Op het moment dat Berends het Wethoudersstokje overnam van Kosmeijer, had Henk Berends nagenoeg geen politieke ervaring. Dit was in het begin ook wel te merken, hij bediepte zich niet erg in zijn dossiers. Een steeds terugkerende uitspraak van Henk was, “Daar kom ik schriftelijk op terug”. Gelukkig is dit wel enigszins verbeterd.

Burgemeester Thijsen

Marcel Thijsen is in november van 2014 benoemd tot burgervader van gemeente Tynaarlo, hij volgde daarbij de tijdelijke Burgemeester Piet Adema op. Marcel Thijsen is afkomstig van gemeente Wijchen, waar hij wethouder was van de partij Kernachtig Wijchen. Onze Burgemeester is geboren in 1968.

Geschiedenis. Voordat Marcel Thijsen Burgemeester in Tynaarlo werd, was hij al met al ongeveer 20 jaar actief in de politiek in gemeente Wijchen. Hij begon als Raadslid van de Partij van de Arbeid (PvdA). Toen hij zich niet meer kon verenigen met het gedachtengoed van deze partij in Wijchen, heeft hij een lokale partij in het leven geroepen, dit was Gemeentebelangen Wijchen. Na een aantal jaar werd er nog een lokale onafhankelijke partij opgericht, deze partij had meer extreem rechtse gedachten. Aangezien de namen van beide partijen te veel op elkaar leken, heeft Marcel Thijsen de naam van Gemeentebelangen gewijzigd in Kernachtig Wijchen. Marcel werd voor Kernachtig Wijchen wethouder. Dit Wethouderschap heeft hij 8 jaar en 9 maanden volgehouden, voordat hij als Burgemeester in Tynaarlo werd benoemd.

het College van B&W

De gemeente wordt bestuurd door het College van Burgemeester en Wethouders. Ieder lid van het College heeft zijn of haar eigen portefeuille, welke onderdelen in deze portefeuille zit, wordt onderling door de Collegeleden verdeeld. Van de portefeuilleverdeling wordt melding gedaan aan de Gemeenteraad.

In de Raadsperiode 2014 – 2018 bestaat het College van Burgemeester en Wethouders in gemeente Tynaarlo uit uiteraard 1 Burgemeester en 3 wethouders.

Hieronder een opsomming van de huidige leden van het college.

 

Voor een overzicht van de Burgemeesters die gemeente Tynaarlo tot op heden gehad heeft, klikt u op de link hieronder.

overzicht Burgemeesters Tynaarlo

Dorpsklanken

Dorpsklanken is de plaatselijke krant van EeldePaterswolde en Eelderwolde. Deze krant is opgericht in 1946, vlak na de tweede wereldoorlog.

Het toeval wil dat Gemeentebelangen Tynaarlo ook in ditzelfde jaar is opgericht, toen als Gemeentebelangen Eelde.

Dorpsklanken wordt ook wel oneerbiedig het Eelder bokkeblad genoemd, aan de andere kant kun je dit ook als geuzetitel bezien.

Dorpsklanken valt iedere week bij haar abonnees op de deurmat, daarbij is er een oplage van ongeveer 4000 exemplaren. Eens per maand wordt er een grote editie uitgegeven, deze wordt huis aan huis verspreid en komt daardoor ook in de brievenbussen van de huishoudens die geen lid zijn van dorpsklanken, daarbij heeft de krant een oplage van ongeveer 20000 exemplaren.

De krant wordt uitgegeven door Stichting De Eelder gemeenschap.

 

tarragrond

In het dorp Tynaarlo heeft de Gemeente een aantal jaar geleden een stuk grond opgehoogd met tarragrond, maar wat is tarragrond nu eigenlijk.

Tarragrond is een restafval product dat met name afkomstig is van de aardappelverwerkende industrie.

Zoals bij een ieder bekend is, komen aardappelen uit de grond. Bij het rooien van aardappelen blijft er altijd een deel van de aarde aan de gerooide aardappelen hangen.

Tijdens het verwerken van de aardappelen worden deze schoongewassen, waarna de grond wordt afgevoerd.

Door het gebruik van allerlei bestrijdingsmiddelen is tarragrond vaak vervuild met stoffen zoals Drins en DDT.

Al met al wordt er jaarlijks ongeveer 1 miljoen ton tarragrond geproduceerd. Met de tarragrond worden veelal percelen voor de landbouw opgehoogd. Het op deze manier afvoeren en hergebruiken van tarragrond is tot op heden nog steeds toegestaan, al hoewel er wel steeds meer geluiden hoorbaar zijn dat dit verboden zou moeten worden.

 

Verordening

Binnen overheidsinstanties wordt veel gebruik gemaakt van verordeningen, dus ook door gemeenten. Deze verordeningen noemen we logischerwijs gemeentelijke verordeningen.

maar wat zijn verordeningen nu eigenlijk precies?

Simpel gezegd kunnen we een gemeentelijke verordening ook vertalen als lokale wetgeving.

De meest omvattende gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), deze verordening heette vroeger de algemene Politie Verordening. Maar er zijn uiteraard ook minder omvattende verordeningen.

De Gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen op gemeentelijk niveau.

Er zijn een groot aantal verschillende verordeningen, een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Afvalstoffen verordening.

 • Hierin wordt bepaalt wanneer afval bij de weg geplaatst mag worden en hoe dit gescheiden dient te worden.

 • Een verordening voor het organiseren van evenemen.ten
  Hierin wordt opgenomen hoe luid de muziek mag, hoe laat het evenement afgelopen dient te zijn en hoeveel bezoekers er maximaal mogen komen.

 • Een Leges verordening.
  Hierin staat de hoogte van de verschillende Leges en hoe de  geheven kunnen worden.

In de verordeningen worden regels opgenomen waaraan de bewoners vaLegesn de betreffende gemeente zich dienen te houden. Een aantal van deze regels kunnen zijn:

 • het verbod op het verstoren van de openbare orde.

 • Regels waar al dan niet geparkeerd mag worden en op welke wijze.

 • Het mogen collecteren en onder welke voorwaarden.

Als men zich niet aan de gestelde regels houdt, dan kunnen er sancties opgelegd worden. Deze sancties worden niet opgelegd door de rechter, maar over het algemeen door het Openbaar Ministerie (OM), de politie of de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

 

Leges

Leges zijn een soort belasting die geheven worden op diensten of andere taken, deze belastingen worden door de gemeente geheven.

Leges worden geheven om de taken van de gemeente te kunnen bekostigen, de opbrengst van de leges worden er voor gebruikt om de kwaliteit van de diensten te waarborgen en de kosten met betrekking tot personeel, huisvesting en materiaal te dekken.

De hoogte van de leges mogen niet groter zijn dan de kosten die gemaakt worden, met andere woorden, de gemeente mag geen winst maken door middel van leges.

De Gemeenteraad stelt een leges Verordening vast, in deze Verordening staat de hoogte van de leges vermeld, maar ook op welke wijze en onder welke voorwaarden leges geheven mogen worden.

Een aantal taken waarover leges geheven kunnen worden zijn:

 • Handelingen ten behoeve van het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart, een reisdocument of rijbewijs;

 • Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning;

 • Voor het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van evenementen of markten.

Degene die bovengenoemde feiten aanvraagt, dient de verschuldigde leges te voldoen aan de gemeente.

 

Amendement

Op de agenda van een Gemeenteraadsvergadering staan uiteraard agendapunten. Ieder agendapunt die er toe doet, gaat vergezeld met een voorstel.

Wanneer een Raadslid zich niet volledig kan vinden in de tekst van het voorstel, dan kan deze een verzoek doen om deze tekst inhoudelijk te wijzigen.

Een dergelijke tekstuele wijziging geschiedt door middel van het indienen van een amendement.

Het is ook mogelijk om een tekstuele wijziging op een amendement voor te stellen, dit gebeurt door middel van een sub amendement.

Een amendement en een sub amendement wordt in stemming gebracht bij de Gemeenteraad. Pas na de stemming van ingediende amendementen wordt het agendapunt in stemming gebracht.

 

de Jaarrekening

Een jaarrekening is een financieel eindverslag van de gemeente, een Gemeenschappelijke Regeling, een vereniging of dergelijke organisaties. Een jaarrekening dient ieder jaar opgesteld te worden.

In grote lijnen geeft een jaarrekening weer wat er in het betreffende boekjaar heeft plaatsgevonden in de organisatie. Over het algemeen dient de accountant de jaarrekening goed te keuren.

De jaarrekening van de gemeente dient vastgesteld te worden door de Gemeenteraad. De Rekenkamer Commissie kan een jaarrekening ook beoordelen, In Tynaarlo doet de Rekenkamer Commissie Tynaarlo dit in ieder geval wel.

Voor bijvoorbeeld een Gemeenschappelijke Regeling kan de Gemeenteraad zienswijzen meegeven aan de vertegenwoordigers van de Gemeente in deze Gemeenschappelijke Regeling. Het Algemeen Bestuur van de betreffende Gemeenschappelijke Regeling stelt haar jaarrekening vast.

 

Onderdelen van een jaarrekening.

Een jaarrekening bestaat in principe uit 3 onderdelen.

 • De balans per 31 december.

 • De resultatenrekening van het boekjaar.

 • Een toelichting op de balans en de resultatenrekening.

 

Het doel van de jaarrekening.

De financiële situatie wordt duidelijk in de jaarrekening, de lezer ervan krijgt daardoor dus inzicht in deze financiële situatie. Alle inwoners van de Gemeente kunnen inzicht krijgen in de jaarrekening van de Gemeente.

Een jaarrekening geeft een duidelijke gespecificeerde weergave van de inkomsten en uitgaven van de gemeente, zoals deze in het betreffende boekjaar geweest is. Door de jaarrekening kunnen verschillende jaren met elkaar vergeleken worden.

 

Uiteraard kun je op basis van de jaarrekening geen voorspelling maken van de toekomst.