de Voorjaarsbrief

In de voorjaarsnota wordt de situatie van het lopende begrotingsjaar van de gemeente weergegeven. Wanneer er noodzakelijke wijzigingen op de begroting dienen plaats te vinden, worden deze in de vorm van een voorstel aangegeven.

Deze wijzigingen zijn over het algemeen het gevolg van bepaalde ontwikkelingen na het vaststellen van de Begroting door de Gemeenteraad.

De voorjaarsnota wordt medio juni / juli ter vaststelling voorgelegd aan de Gemeenteraad.

De voorjaarsnota is in de Financiële cyclus de eerste mogelijke herziening op de begroting.

Na de voorjaarsnota volgt dan meteen de Perspectievennota, deze wordt op hetzelfde moment behandeld als de voorjaarsnota.

 

de Najaarsnota

De najaarsnota is de laatste budgettaire nota binnen de Financiële cyclus.

Deze najaarsnota wordt medio oktober / november ter vaststelling voorgelegd aan de Gemeenteraad. In de najaarsnota wordt weergegeven hoe het na de Voorjaarsbrief verder is gegaan met de begroting binnen dit huidige begrotingsjaar.

Kunnen we spreken van financiële meevallers of hebben we te maken met tegenvallers op dat vlak? Of is het beleid gaandeweg het begrotingsjaar misschien gewijzigd? Deze zaken kunnen leiden tot wijzigingen in de begroting.

Niet heel erg lang na de vaststelling van de najaarsnota is het begrotingsjaar voorbij, een aantal maanden later zal de Jaarrekening aan de Gemeenteraad gepresenteerd worden.

 

de Perspectievennota

De perspectievennota wordt ook wel kadernota genoemd, deze naam geeft eigenlijk meer duidelijkheid over hetgeen in deze nota wordt besproken.

In de perspectievennota worden door de Gemeenteraad de kaders gesteld, aan de hand waarvan het College de begroting voor het daarop volgende jaar kan opstellen.

Deze kaders worden gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsbrief in combinatie met de Jaarrekening van het voorgaande jaar.

Na de perspectievennota komt in de Financiële cyclus de Najaarsnota aan de orde.

 

de Financiƫle cyclus

Binnen de structuur van de Gemeente is de financiële cyclus op zich niet zo moeilijk, maar wanneer je het zo op het eerste oog ziet, lijkt het best lastig.

De cyclus is een doorlopend fenomeen, hiermee bedoelen we dat na het laatste onderdeel het eerste onderdeel weer aan de beurt komt.

Binnen een jaar hebben we met een aantal onderdelen te maken waar het gaat om de gemeentelijke financiën. We onderscheiden in de cyclus de volgende onderdelen:

 • Begroting;

 • Jaarrekening;

 • Najaarsnota;

 • Perspectievennota;

 • Voorjaarsbrief.

Hieronder zullen we aangeven in welke volgorde en op welk moment van het jaar bovengenoemde onderdelen plaatsvinden.

Voor uitleg over de betreffende onderdelen, klikt u op de link van het onderdeel.

Begroting.

In het najaar, medio oktober / november, staat de begroting op de agenda van de gemeenteraad.

Voorjaarsbrief.

Als tweede onderdeel in de financiële cyclus vinden we de voorjaarsbrief. De voorjaarsbrief staat, zoals de naam al doet vermoeden, in het voorjaar op de agenda van de gemeenteraad, of eigenlijk beter gezegd in het begin van de zomer. Omstreeks juni/juli wordt dit behandeld.

Perspectievennota.

Aan de hand van de voorjaarsbrief, waarin dus de begroting is bijgesteld, komt dan eveneens in het voorjaar, op hetzelfde moment als de voorjaarsbrief, de perspectievennota aan bod.

Een andere naam voor de perspectievennota is de kadernota.

Najaarsnota.

In het najaar, medio oktober / november wordt de najaarsnota aan de gemeenteraad voorgelegd.

jaarrekening.

Aan de hand van het behaald financieel resultaat wordt de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening staat medio maart van het volgende jaar op de agenda van de Gemeenteraad.

 

de begroting

Een begroting is de financiële vertaling van de geplande activiteiten van de gemeente.

Na het vaststellen van de begroting spreekt men met betrekking tot de posten in de begroting over budgetten.

In de begroting stelt men taken vast welke het College dient uit te voeren binnen het daarop volgende jaar, met de daarbij vastgestelde budgetten.

De begroting maakt onderdeel uit van de financiële cyclus.

In de financiële cyclus volgt de voorjaarsnota op de begroting.

 

Eelderwolde

Eelderwolde is het meest noordelijk gelegen dorp van gemeente Tynaarlo. In dit dorp bevindt zich onder andere de wijk Ter Borch.

Tot 1999 maakte Eeldewolde deel uit van de voormalige gemeente Eelde.

Eelderwolde grenst aan de volgende dorpen en steden.

 • Aan de noordzijde aan Groningen.

 • aan de zuidzijde aan Paterswolde.

Aan de oostzijde grenst het Paterswoldse meer aan het dorp.

 

Geschiedenis.

Rond 1850 was Eelderwolde slechts een heel klein gehucht, er stonden slechts rond de 6 huizen en boerderijen. Eelderwolde was toentertijd verbonden met Eelde en Groningen door een enkele weg, dit was de Hooiweg. Dit stuk weg waar Eelderwolde door verbonden werd met Eelde heet nu Madijk.

Ongeveer 20 jaar later werden de Groningerweg en de Veenweg aangelegd, hierdoor kwamen er meer woningen in Eelderwolde. Eelderwolde werd hierdoor een wegdorp of ook wel een lintdorp.

 

Het openbaar vervoer.

In 1896 reed er een paardentram van Groningen naar Eelde, deze paardentramlijn reed door Eelderwolde. In 1921 verdwenen de paardentrams, deze werden vervangen door trams met Ford motoren. Nog weer ongeveer 8 jaar later werden deze gemotoriseerde trams vervangen door autobussen.

De buslijn van Eelde naar Groningen loopt nog steeds door Eelderwolde, momenteel is dit lijn 2 die van het busstation in De punt naar het NS-station Groningen Noord rijdt.

 

Artikel 10 Wet Openbaar Bestuur

Artikel 10 van de Wet op het Openbaar Bestuur ziet er als volgt uit.

 

 1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:

  1. De eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen.

  2. De veiligheid van de Staat zou kunnen schaden.

  3. Bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.

  4. Persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

 2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen

  1. De betrekkingen van Nederland met andere Staten en met internationale organisaties.

  2. De economische of financiële belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a onder c en d bedoelde bestuursorganen.

  3. De opsporing en vervolging van strafbare feiten.

  4. Controle, inspectie en toezicht van bestuursorganen.

  5. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

  6. Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie.

  7. Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.

 3. Het tweede lid, aanhef en onder e is niet van toepassing voor zover de betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

 4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d het tweede lid, aanhef en onder e en het zevende lid , aanhef en onder a , zijn niet van toepassing voor zover het milieu informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu informatie uitsluitend achterwege voor zover het belang van openbaarmaking opweegt tegen het daar genoemde belang.

 5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieu informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.

 6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieu informatie.

 7. Het verstrekken van milieu informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

  1. De bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft.

  2. De beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

 8. Voor zover het vierde lid, eerste volzin niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu informatie, in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.

 

Artikel 19 Gmeentewet

Artikel 19 van de Gemeentewet ziet er als volgt uit.

 

 1. De Burgemeester roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.

 2. Tegelijkertijd met de oproeping Brengt de Burgemeester dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis. De agenda en de daarbij behorende voorstellen met uitzondering van de in artikel 25 tweede lid bedoelde stukken worden tegelijkertijd met de oproeping en op een bij de openbare kennisgeving aan te geven wijze ter inzage gelegd.

 

Artikel 21 Gemeentewet

Artikel 21 van de Gemeentewet ziet er als volgt uit.

 

 1. 1. De Burgemeester heeft het recht in de vergadering aan de beraadslaging deel te nemen.

 2. Een Wethouder heeft toegang tot de vergaderingen en kan aan de beraadslaging deelnemen.

 3. Een Wethouder kan door de Gemeenteraad worden uitgenodigd om ter vergadering aanwezig te zijn.