Begrotingsbijdrage Gemeentebelangen

 

Meneer de voorzitter,

Dit jaar een verandering in de procedure voor de behandeling van de Najaarsbrief en de begroting ten opzichte van  voorgaande jaren, namelijk geen algemene beschouwingen. Wat niet veranderd is, is de tijd die er voor staat.

Wij beperken ons in onze bijdrage daarom tot de hoofdlijnen.

Gemeentebelangen wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de aangeleverde stukken.

Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de voortgang van de activiteiten, de doelen en ontwikkelingen binnen de clusters en van de financiële bijstellingen die hebben plaatsgevonden en het resultaat, namelijk een incidenteel voordeel van € 3.455.000 en een structureel nadeel van € 43.000.

Net als in 2015 is er weer sprake van een groot overschot op het Sociaal Domein, 1,4 miljoen, iets waar we als College en Raad overigens bewust voor hebben gekozen bij het opstellen van de begroting. Gekozen is de structurele budgetten te handhaven op het Rijks budgettair neutrale Niveau. Het roept wel de vraag op of we niet te zuinig met uitgeven zijn. In het cliënt ervaringsonderzoek scoren we overigens gelijk aan de rest van Drenthe.

Verder zien we dat het resultaat met name veroorzaakt wordt door winstneming vanuit het grondbedrijf, verkoop van vastgoed en extra bouwleges.

We constateren dat de bezuinigingstaakstelling op schema ligt.

Wat ons verder is opgevallen is de matige score op de klanttevredenheid onder met name de ondernemers. Dit moet beter.

Er komt geen AZC in Zuidlaren, maar we hebben wel veel geld in de voorbereiding gestoken. Veel andere gemeenten proberen deze kosten op het COA te verhalen. We zijn benieuwd wat zijn uw inspanningen in deze zijn, en wat heeft dit tot nu toe opgeleverd.

We hebben kennis genomen van de projectenrapportage over de voortgang van de grotere en of risicovolle projecten. We kwamen geen echte bijzonderheden tegen.

De resultaten in de projecten geven geen aanleiding tot aanpassingen. De totale boekwaarde van de lopende grondexploitaties blijft hoog (€ 33,2 miljoen). Dit moet wel worden terugverdiend en brengt een zeker risico met zich meer.

we kunnen instemmen met het gevraagd besluit 1 t/m 10

 1. Kennisnemen van de voortgang van de activiteiten, doelen en ontwikkelingen per cluster per 1 september2016;
 2. Het incidentele voordeel 2016 ad. € 3.455.000 storten in de Algemene Reserve Grote Investeringen (ARGI);
 3. Het structurele nadeel ad. € 43.000 vanaf 2017 opnemen in de meerjarenbegroting;
 4. Instemmen met het storten van de doeluitkering verhoogde asielinstroom ad € de reserve participatie;
 5. Instemmen met de in deze najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad. € 308.000;
 6. Instemmen met de voorgestelde aanpassing van de jaarschijven van de maatschappelijke kredieten;
 7. Het maatschappelijke krediet vitaal platteland op te hogen met € 24.000 met als dekking de inkomsten van het ruilplan herinrichting Peize;
 8. Het economische krediet aankoop kavel Groote Veen op te hogen met € 125.000;
 9. Kennisnemen van de projectenrapportage najaar 2016;
 10. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging najaarsbrief 2016.

Over naar de begroting.

Gezien het procedure voorstel vinden er geen algemene beschouwingen plaats, dit is al bij de behandeling van de perspectievennota gebeurd. Rest ons verder eigenlijk alleen nog om na te gaan of  te kaders die meegegeven zijn correct in de begroting opgenomen zijn, met elkaar in debat te gaan en om eventueelvragen aan het college te stellen.

Wat de begroting 2017 aangaat we willen wel opmerken dat het wel wennen is die veranderde BBV indeling en regels.

Het college heeft zich naar onze mening goed aan de kaders gehouden, zoals men die van de raad bij de perspectievennota heeft meegekregen. In grote lijnen kan Gemeentebelangen zich, zoals we ook al bij de behandeling van de perspectievennota hebben aangegeven, vinden in de meeste beleidsvoornemens zoals die in de begroting zijn opgenomen.

Onze opvattingen over het transferium zijn bekend, dat hoeft wat ons betreft niet.

Het raadplegen van de Bevolking via de begrotingswijzer is ons wat het aantal reacties betreft tegen gevallen. Een veel gehoorde klacht was dat men niets over de bibliotheken kwijt kon en dat het Collegeprogramma te veel leidend was.

Met betrekking tot nieuw beleid.

Gemeentebelangen heeft een aantal aan te leveren punten voor incidenteel nieuw beleid.

Veel van de genoemde accenten zien wij in de groeinotitie of op een andere wijze in de begroting terug. We kunnen in zijn algemeenheid dan ook stellen dat we redelijk tevreden zijn.

Voor de jaren 2016 tot en met 2018 was jaarlijks een bedrag van € 750.000, in totaal € 2,25 miljoen beschikbaar.

Alle ideeën voor incidenteel nieuw beleid ( van inwoners, ondernemers, gemeenteraad, college en organisatie) zijn verzameld in de ‘groei-notitie nieuw beleid 2016 -2018. Het niet bestede deel van 2016 te weten 500.500 is toegevoegd aan 2017.

Voor 2017 is dan na aftrek van de vertraging taakstelling Bibliotheek nog 500.500 + 750.000 – 130.000 = 1.120.000 over.

De geactualiseerde notitie is aangevuld met ideeën van de fracties, welke zij hebben aangedragen in de periode tot het opstellen van deze begroting , daarnaast zijn vanuit het college ook nog een aantal nieuwe ideeën toegevoegd.

Deze ideeën zijn voorzien van een advies van het management van de gemeente. Het college kan zich vinden in de advisering van dit management. Het college stelt voor om in 2017 een bedrag van 974.000 in te zetten over 22 posten.

Wat ons betreft hoeven de volgende posten niet.

 • Rotonde Julianalaan/Stationsweg Zuidlaren. De echte noodzaak ontgaat ons een beetje De rotonde is conform de inrichting van het dorp aangelegd. Om in verband met het culturele jaar 2017/2018 de rotonde anders in te richten gaat ons te ver.
 • Rotonde a28. Moet dit echt zoveel kosten, denk eens aan het adopteren door een hoveniersbedrijf zoals elders veel gebeurd.
 • Impuls onderwijs (digitalisering/ Groene schoolpleinen) Wij vinden dit een Zaak voor de scholen zelf. Het leidt tot hogere onderhoudskosten voor rekening van de schoolbesturen, zij hebben zelf aangegeven hier niet om te staan te springen.
 • Taakstelling bibliotheken Hoewel de Raad tot nu toe anders heeft besloten willen wij de bezuinigingen ook voor 2017 en verder op nul zetten.

Meneer de voorzitter, tot zover onze bijdrage in eerste termijn.