Veiligheidsbeleid.

Op 22 november heeft de Raad het Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021 behandeld en vastgesteld. Op grond van de Gemeentewet zijn gemeenten verplicht een nota integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen met daarin strategische doelstellingen.

In het beleidsplan wordt de koers voor de komende jaren bepaald, en zijn prioriteiten benoemd inzake het veiligheidsbeleid voor de komende jaren.

Het besluit.

Zonder hoofdelijke stemming is conform het voorstel besloten. Het college zegt de raad toe dat de inwoners worden betrokken bij het prioriteren van de kaders en de resultaten van de te houden enquête. De resultaten worden eind april 2017 met de Gemeenteraad gedeeld. Het college zegt de raad verder toe, de jaarcijfers over illegale stortingen in het milieu naar de raad te zenden.

Toelichting op het voorstel.

Bij het Integraal Veiligheidsbeleid staat voorop dat onze burgers moeten kunnen rekenen op de partners in veiligheid. Dat betekent dat in het beleidsplan de huidige samenwerking van de veiligheidspartners wordt geborgd. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2021 zal, samen met de plannen van andere Drentse gemeenten, input zijn voor het regionale veiligheidsplan.

Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid en de jaarlijkse veiligheidsprogramma’s wordt ingezet op een combinatie van preventie, repressie en nazorg.

Het doel van deze beleidsnotitie.

Het doel van deze beleidsnotitie is, inzichtelijk te maken hoe de gemeente is georganiseerd, welke kaders zijn gesteld en waar de prioriteiten liggen. De doelstellingen in dit beleidsplan zijn meerjarige doelstellingen op hoofdlijnen.

Het beleidsplan vormt samen met het regionale veiligheidsplan de basis voor de jaarlijkse veiligheidsprogramma’s. In die veiligheidsprogramma’s worden de doelstellingen uit het beleidsplan verder uitgewerkt. Ook worden het gevoerde beleid en de inspanningen van het voorgaande jaar verantwoord. Bij de totstandkoming van de jaarlijkse veiligheidsprogramma’s worden inwoners en ondernemers actief betrokken.

Accenten die voor onze gemeente extra van belang zijn.

Om tot een prioritering te komen zijn verschillende stappen gezet:

  • In de eerste plaats is gekeken naar het reeds ingezette beleid en de bestaande samenwerkingsafspraken met ketenpartners.
  • Vervolgens is gekeken naar de door het college van burgemeester en wethouders verwoorde speerpunten uit het collegemanifest ‘samenwerken in vertrouwen’.
 • Tenslotte zijn de resultaten van de landelijke veiligheidsmonitor en de criminaliteits- en overlastcijfers verwerkt in de integrale veiligheidsanalyse 2011-2015 (bijlage I).

Op 23 februari 2016 is hierover een interactieve bijeenkomst georganiseerd met de gemeenteraad. Door deze zaken met elkaar te verbinden is onderstaande prioritering tot stand gekomen.

1 Landelijke en regionale ontwikkelingen.

Binnen de VNG veiligheidsvelden volgen trends en ontwikkelingen elkaar snel op. Denk hierbij aan

 • mensenhandel

 • cybercrime

 • evenementenveiligheid

 • jihadisme

 • regierol van de gemeente

 • nationalisering van de politie

 • takenpakket van de boa’s

 • etc.

Veel van de regionaal of landelijk geagendeerde zaken, spelen in Tynaarlo ook.

Subjectieve onveiligheid (beleving, gevoel) wordt steeds belangrijker. Waar vroeger de objectieve veiligheid (criminaliteitscijfers) de doorslag gaf, is dat vandaag de dag bijna van ondergeschikt belang. De komende periode richten wij ons daarom naast het vergroten van de objectieve veiligheid op het vergroten van de subjectieve veiligheid.

2 Bijzondere doelgroepen

In onze gemeente en in de omgeving van onze gemeente zijn veel instellingen gevestigd. Denk hierbij aan

 • geestelijke gezondheidszorg

 • verslavingszorginstellingen

 • (jeugd)gevangenissen.

De cliënten van deze instellingen worden behandeld of re-integreren in onze gemeente. Dat legt een druk op de samenleving. Dat heeft verschillende oorzaken. Dat kan onbekendheid van de omgeving met de doelgroep zijn, maar ook een afwijkende levensstijl. De gemeente wil de coördinatie en de regie op een combinatie van veiligheid en bijzondere doelgroepen.

Jeugd en veiligheid is en blijft een aandachtspunt. Van alle vormen van overlast, blijft jeugdoverlast het meest nadrukkelijk aandacht vragen. De (veiligheids- en zorg)partners geven aan dat een deel van de jongeren in onze gemeente drank en drugs gebruikt. Uit het jeugdonderzoek van de GGD uit 2013 naar de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jeugd blijkt ook dat middelengebruik onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar relatief veel voorkomt en men meer alcohol gebruikt dan gemiddeld in Drenthe. Naast gezondheidsrisico’s leidt het drank- en drugsgebruik sneller tot overlast gevend gedrag. De lessen uit de vorige beleidsnotitie zijn het uitgangspunt voor de komende jaren.

De instroom van vluchtelingen is tot halverwege 2016 toegenomen. De gemeente Tynaarlo heeft een constructieve houding getoond om ook een bijdrage te leveren aan de opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders. Echter, op korte termijn wordt er geen grote opvang in de gemeente verwacht. Er vindt wel opvang en huisvesting op kleinere schaal plaats. Wij houden rekening met en bereiden ons voor op eventuele leefbaarheids-, welzijns- en veiligheidsvraagstukken. Onze nieuwe inwoners mogen noch dader, noch slachtoffer worden van criminaliteit en discriminatie. Ditzelfde geldt voor de alleenstaande minderjarige vluchtelingen die reeds op diverse locaties in onze gemeente worden opgevangen.

3 Veiligheid in de openbare ruimte

De samenleving regelt veel veiligheidszaken zelf al. Van het op slot zetten van de fiets, tot het ophangen van camera's in winkels of het inhuren van beveiliging tijdens een evenement. Daar is geen taak weggelegd voor de overheid. Het is aan de samenleving om hierin een eigen keuze te maken. Toch komt uit de veiligheidsanalyse naar voren dat wij binnen de VNG veiligheidsvelden Veilige woon- en leefomgeving en Bedrijvigheid en veiligheid en het vergroten van de veiligheid in de openbare ruimte moeten prioriteren en de initiatieven van de samenleving hierin ondersteunen. Zo staat evenementenveiligheid scherp op het netvlies binnen de gemeente. Aandachtspunten blijven de kwaliteit van vergunningsverlening en een uniforme uitvoering van de screening van aanvragen. Samen met de politie blijven we investeren in het verminderen van high impact crimes zoals woninginbraken. In het huidig veiligheidsbeleid is verkeersveiligheid geprioriteerd. Deze prioriteit zetten we voort in het huidig beleidsplan. Te hard rijden en parkeerproblematiek blijven een doorn in het oog van onze inwoners volgens de veiligheidsmonitor.

Conclusie.

De drie prioriteiten worden jaarlijks in een veiligheidsprogramma verder uitgewerkt. Een veiligheidsprogramma kan derhalve gezien worden als een uitvoeringsprogramma waarin concreet uitgewerkt wordt wat we jaarlijks aan onze prioriteiten doen. Bij het opstellen van deze uitvoeringsprogramma’s worden inwoners en ondernemers actief betrokken. We richten ons op een combinatie van preventie, repressie en nazorg. Het eerste uitvoeringsprogramma start in januari 2017.