Vragenrecht tweede bedrijfswoning.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 22 november 2016 heeft onze fractievoorzitter Peter van Es tijdens het agendapunt “vragenrecht Gemeenteraad”, een vraag gesteld met betrekking

tot het bouwen van een tweede bedrijfswoning aan de Watermolendijk nummer 3 in Eelde.

Onderstaand de vraag die van Es stelde.

Op 18 november 2014 is er door initiatiefnemers de gebroeders de Jong een gemotiveerd schriftelijk verzoek bij de Gemeente ingediend om een 2e bedrijfswoning te realiseren aan de Watermolendijk 3 te Eelde.

Na een bedrijfsbezoek in 2015 en diverse ambtelijke contacten in 2015 en 2016 is er in overleg met de gemeente door een onderzoeksbureau een rapportage “Beoordeling noodzaak tweede bedrijfswoning“ opgesteld.

Deze rapportage is op 8 september 2016 naar de gemeente verzonden.

Voor zover ons bekend is er nog steeds geen besluit genomen in deze zaak, en speelt het dossier nu inmiddels meer dan 2 jaar !

Kunt u ons informeren over:

    • wanneer de initiatiefnemers een beslissing tegemoet kunnen zien?
    • wat de reden is dat er na twee jaar nog geen besluit is genomen?
  • hoe een dergelijk lange afhandelingstermijn zich verhoudt tot het Collegemanifest en de begroting 2017 waarin het verbeteren van de dienstverlening aan en meedenken met ondernemers als een belangrijk speerpunt genoemd worden?

Beantwoording

Wethouder van Dijk beantwoordde de vragen namens het College van B&W.

De wethouder gaf aan dat behandeling best korter had gekund, echter dan was het hoogstwaarschijnlijk tot een afwijzing van de aanvraag gekomen. Omdat het College eigenlijk wel

wilde meewerken, heeft zij gezocht naar een mogelijke oplossing.

De wethouder gaf toe dat de communicatie mogelijk wel beter had gekund.

het College van B&W zegt de raad toe dat het collegebesluit over de bouw van een 2e bedrijfswoning binnen een aantal weken wordt verwacht en dat de raad en de initiatiefnemers van dat besluit op de hoogte worden gesteld.