Motie over visie bibliotheken van Tynaarlo.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 22 november 2016 diende Leefbaar Tynaarlo een

motie vreemd aan de agenda in met betrekking tot het visiedocument voor de bibliotheken.

Leefbaar Tynaarlo was van mening dat het College van B en W haar visiedocument met betrekking

tot de bibliotheken diende in te trekken.

Gemeentebelangen vond het een volstrekt overbodig en onzinnig voorstel en heeft dan ook tegen

gestemd.

Overbodig omdat het visiedocument in onze optiek door het aannemen van een Coalitiemotie op 8

november volledig achterhaald en al van de baan is. Die motie draagt het College namelijk op om:

“Om binnen een periode van maximaal 3 jaar (t/m 2021), in samenwerking met de Stichting

Openbare Bibliotheken Tynaarlo, met uitgewerkte plannen te komen.”

Onzinnig omdat het Collegevisiestuk nooit  besproken is in de Raad en al helemaal niet oor de Raad

aangenomen/vastgesteld is.

Gemeentebelangen is van mening dat de Raad geen besluit hoeft te nemen over een document

waarover de Gemeenteraad in het verleden (nog) geen besluit heeft genomen.

Wij gaan er vanuit dat  de plannen die Biblionet heeft opgesteld / of nog bezig is op te stellen in de

genoemde periode tot 2022 in samenwerking verder uitgewerkt worden, zodat we te zijner tijd een

voldragen stuk kunnen bediscussiëren in de Raad.

Stemming.

De gemeenteraadsleden van Leefbaar en GroenLinks stemden voor de motie, de overige Raadsleden

stemden tegen.

Daarmee stemden 6 raadsleden voor en 15 tegen. De motie werd verworpen.