Leges gastouders, Gemeentebelangen stelde schriftelijke vragen.

Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen gesteld over de leges die geheven worden voor het mogen opvangen van kinderen door gastouders. Over een aantal zaken bestond onduidelijkheid.

Hieronder ziet u de inhoud van de brief waarin de vragen gesteld zijn.

 

College van Burgemeester en Wethouders

Kornoeljeplein 1

Vries

I.A.A. De gemeenteraad.

 

Eelde, 28 november 2016

 

Onderwerp:                leges gastouders

 

Geacht College van B&W,

 

Op 24 november jl. ontving de Gemeenteraad een schrijven van mevrouw Wittebol uit Culemborg met als onderwerp “Leges en gastouderopvang”.

De strekking van het schrijven van mevrouw Wittebol houdt in, dat er mogelijk minder gastouders in onze gemeente gevestigd zijn in verband met de hoogte van de door gemeente Tynaarlo geheven leges.

Leges voor gastouders mogen net als andere leges niet meer dan kostendekkend zijn.

Gemeentebelangen heeft daarom de volgende vragen.

          1. Hoe hoog zijn de gemiddelde kosten die per gastoudergezin gemaakt worden door gemeente Tynaarlo?
          1. Hoe hoog is de bijdrage dat gemeente Tynaarlo ontvangt uit het gemeentefonds voor toezicht en handhaving van kinderopvang
          2. Is er een deel van de bijdrage uit het gemeentefonds voor toezicht en handhaving van kinderopvang geoormerkt voor de opvang door gastouders? Indien dit het geval is, hoe groot is het deel van voornoemde bijdrage dat bestemd is voor de opvang door gastouders?
         1. Graag zien wij een overzicht van de tarieven van de leges die door de gemeenten in de provincies Groningen en Drenthe gedurende de afgelopen 5 jaar geheven werden voor kinderopvang door gastouders.
         2. Hoeveel gastouders telde gemeente Tynaarlo de afgelopen 5 jaren? kunt u dit in een overzicht weergeven per jaar? graag zien we in dit overzicht ook de tarieven per jaar, het aantal kinderen dat door gastouders opgevangen is       en het potentieel aantal kinderen dat per jaar in aanmerking kwam voor kinderopvang weergegeven.
         3. Indien er sprake is van een dalend aantal kinderen dat opgevangen is door gastoudergezinnen, kunt u aangeven welke (externe) factoren hier mogelijk de oorzaak van zijn?
         4. raag zien wij hoe het aantal ingeschreven gastouders in gemeente Tynaarlo zich absoluut en procentueel verhoudt tot de ons omringende gemeenten gedurende de afgelopen 5 jaar.
         5. Is bekend of er gezinnen in onze gemeente zijn, die geen gastouders in het legale circuit kunnen vinden voor opvang van hun kinderen en daarom aangewezen zijn op opvang uit het grijze circuit?
         6. Bestaan er wachtlijsten voor het officiële circuit? Zo ja, wat is de omvang van deze wachtlijst en wat bedraagt de gemiddelde wachttijd? Graag zouden wij ook een overzicht zien van de eventuele wachtlijsten van de ons omringende gemeenten.
         7. Bestaat er inzicht in de omvang van de opvang in het grijze circuit?

 

Vast bedankt voor uw reactie en antwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens Gemeentebelangen Tynaarlo

Jarko Weering

Raadslid.

 

Binnen iets meer dan een week ontving Gemeentebelangen en de overige raadsleden een antwoord op de door ons gestelde vragen.

Dit was zeer snel, deze snelheid was mede ingegeven doordat op 6 december de belastingverordening op de agenda van de Gemeenteraad stond. Onderdeel van de belastingverordeningen zijn de leges met betrekking van gastouderopvang.

Voor het antwoord van het College van B en W klikt u hieronder.

 Het antwoord van het College op de vragen van Gemeentebelangen over de leges voor gastouders.