Verkeersnorm Ter Borch foutief, Tynaarlo biedt excuses aan.

Op 6 december 2016 vergaderde de Gemeenteraad voor de zoveelste keer over het verkeer in Ter Borch. Het betrof een nadere uitwerking van het raadsbesluit van 27 september 2016; Borging veiligheid Verkeer Ter Borch met als belangrijkste wijziging het schrappen van de uur-norm van 250 motorvoertuigbewegingen.

Wat was hiervoor de aanleiding?

De gemeenteraad van Tynaarlo heeft namelijk een verkeerde beslissing genomen door te besluiten dat er maximaal 250 auto’s per uur mogen rijden over de Borchsingel in de wijk Ter Borch in Eelderwolde.

Bij de bespreking van het raadsvoorstel Verkeer Ter Borch op 27 september jongstleden, is raadsbreed een amendement aangenomen. Met het aannemen van dit amendement heeft de raad uitdrukking willen geven aan het belang dat zij hecht aan een goede borging van de verkeersveiligheid in de woonwijk. Achteraf bezien heeft het amendement vergaande consequenties voor de verdere ontwikkeling van de wijk. Met het voorliggende raadsvoorstel werd getracht dit te repareren.

Voor de inhoud van het amendement en het besluit, verwijzen wij u naar onderstaand artikel.

Verkeer in Ter Borch ter besluitvorming.

In het bedoelde amendement werden er twee normen genoemd waarbij er maatregelen genomen zouden dienen te worden nl bij 6000 motorvoertuigbewegingen per etmaal en bij 250 motorvoertuigbewegingen per uur op enig moment van de dag. Nu blijkt echter dat door met name de 250 motorvoertuigbewegingen per uur de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Ter Borch onbedoeld ’op slot’ wordt gezet.

Daarom is er voorgesteld om de norm van 250 motorvoertuigbewegingen per uur te laten vervallen. De norm van 6000 voertuigbewegingen per etmaal te herbevestigen. Het voorstel beoogt nadrukkelijk te voorkomen dat de verdere ontwikkeling van de wijk stagneert.

Inspraak.

Tijdens de vergadering werd er ingesproken namens de Wijkvereniging en namens de actiegroep StopTynaarlo. Die pleitten voor het handhaven van de huidige normen van 6.000 en 250 of om een nieuwe uur-norm vast te stellen.

Excuses.

Gemeentebelangen heeft bij monde van fractievoorzitter Peter van Es haar excuses aan de wijk aangeboden, maar zij kan zich in het raadsvoorstel vinden. Het opnemen van de uur-norm was gewoon niet goed. Net als de meerderheid van de raad wil Gemeentebelangen geen nieuwe uur-norm vaststellen.

Besluitvorming.

Op 20 december volgt de besluitvorming in de Raad.

Het gevraagd besluit.

Het gevraagde besluit luidt

  1. Overeenkomstig het raadsbesluit van 27 september het uitgangspunt van 6000 motorvoertuigen per etmaal handhaven. Het verkeer wordt gemonitord middels zes permanente telpunten en publicatie van de telresultaten vind tweewekelijks plaats op de website.
  2. Bij telcijfers die naar boven afwijken ten opzichte van de ontwikkelingen die het verkeersmodel veronderstelt, nader onderzoek te doen naar de aard en omvang van de verkeersmobiliteit en - indien noodzakelijk – maatregelen treffen.
  3. Het bestaande overleg met de bewonersvereniging en de verkeerscommissie scholen continueren. Concrete maatregelen met vereniging en commissie bespreken in de vorm van - Fiets- en voetgangersvoorzieningen rondom de scholen - Verkeersbrigadiers - Routing Indien noodzakelijk op grond van verkeersveiligheidsoverwegingen deze maatregelen uitvoeren.
  4. Structureel overleg met Herepoort aannemerscombinatie en Groningen Bereikbaar waarbij de effecten van de ombouw van de Zuidelijke ring op de Borchsingel door middel van de ontwikkeling van een verkeersmodel zichtbaar worden.
  5. De aandacht voor verkeer(sveiligheid) in Ter Borch definiëren als apart project, in die zin dat er 2 x per jaar uitgebreid over gerapporteerd wordt aan de raad, zolang de wijk in ontwikkeling is. Na vier rapportages (2 jaar) zal worden geëvalueerd.