Bedrijveninvesteringszone Zuidlaren krijgt groen licht.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Tynaarlo van 20 december 2016 stond de verordening voor de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het centrum van Zuidlaren op de agenda.

Wat is een BIZ?

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied (zone) waarbinnen de ondernemers die hierbinnen gevestigd zijn, in gezamenlijkheid investeren in de kwaliteit van de omgeving van hun bedrijf. Door de Bedrijveninvesteringszone komen de gemeenschappelijke investeringen voor de bedrijfsomgeving eenvoudiger van de grond en worden de lasten evenwichtiger verdeeld over de in de zone gevestigde ondernemers.

Voor meer informatie over een BIZ klikt u op onderstaande link.

De Bedrijveninvesteringszone.

Wat was het gevraagd besluit?

  1. De verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) centrum Zuidlaren 2017 – 2021 onder opschortende voorwaarde, omdat de wet bepaalt dat tussen vaststelling van de verordening en voor het van kracht worden van de verordening een draagkrachtmeting moet worden uitgevoerd.

  2. Instemmen met het instellen van een nieuwe reserve BIZ Zuidlaren van €15.000,- voor de periode 2017 – 2021.

  3. Instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging.

  4. Kennis nemen van de uitvoeringsovereenkomst.

  5. Kennis nemen van het meerjarenbeleidsplan.

De behandeling.

Raadslid Jarko Weering heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 december 2016 verzocht het agendapunt met betrekking tot de Bedrijveninvesteringszone van het besluitgedeelte van de agenda over te hevelen naar het bespreekgedeelte. Daardoor kwam de BIZ van Zuidlaren op de agenda te staan van dinsdag 20 december 2016.

Jarko Weeringhad een aantal kritische vragen met betrekking tot de Bedrijveninvesteringszone van Zuidlaren. Deze vragen gingen met name over de activiteiten van de BIZ, ambulante handelaren binnen de zone, de samenstelling van het bestuur van de stichting BIZ en de wijze waarop ondernemers innen de op te zetten Bedrijveninvesteringszone geïnformeerd zijn.

Van het College van B en W zijn bevredigende antwoorden gekomen.

Gemeentebelangen heeft uiteindelijk ingestemd met de verordening voor de Bedrijveninvesteringszone Zuidlaren.

Het College van B&W zal in februari 2017 een draagkrachtmeting moeten uitvoeren. Voor deze draagkrachtmeting worden alle ondernemers die binnen de zone vallen en OZB plichtig zijn, uitgenodigd voor of tegen het instellen van de BIZ te stemmen.

Om de BIZ in Zuidlaren te kunnen instellen dient minimaal 50% van de onroerendzaakbelastingplichtige ondernemers binnen de zone een stem uit te brengen, van deze stemmen dient minimaal 75% een positieve stem uit te brengen.

Gemeentebelangen is nieuwsgierig naar de uitkomst van de draagkrachtmeting.

Stemming.

Uiteindelijk heeft de volledige gemeenteraad unaniem ingestemd met het gevraagde besluit.

De draagkrachtmeting kan dus in februari uitgevoerd worden door het College van B&W.