Toekomst GAE, gemeenteraad Tynaarlo neemt besluit.

 

Vries 20 december 2016

De meerderheid van de Gemeenteraad van Tynaarlo, Leefbaar Tynaarlo, PvdA, D66 en GroenLinks stemt tegen het investeringsmodel Groningen Airport Eelde (GAE).

Gemeentebelangen, VVD CDA en CU stemden voor het investeringsmodel.

"Dit is een worst case scenario", aldus portefeuillehouder Burgemeester Marcel Thijsen.

Eindelijk was het dan zover. De gemeenteraad van Tynaarlo kon zich op 20 december 2016 uitspreken over de toekomst van GAE. gemeente Tynaarlo bezit 4% van de aandelen.

Eerder hadden de provincies Groningen en Drenthe, elk voor beiden 30% aandeelhouder, zich al voor het investeringsmodel uitgesproken. De twee andere aandeelhouders gemeente Groningen 26% en gemeente Assen 10% beslisten een dag later. Aangezien de beraadslagingen 6 december vanwege het late tijdstip afgebroken waren, betrof het de tweede termijn en meteen ook de besluitvormende vergadering over GAE

Gevraagd besluit.

Het besluit waarover gesproken werd luidde:

  1. Het alternatief ‘InvesterenInternationale toegangspoort voor Noord-Nederland’ als voorkeursalternatief aan te wijzen ten behoeve van de luchthavenontwikkeling en –exploitatie, met als oogmerk waarborging van de continuïteit van de luchthaven als infrastructurele basisvoorziening op de middellange en lange termijn;
  2. Het college te verzoeken op zoek te gaan naar dekkingsmogelijkheden voor het voorkeursalternatief Investeren, deze opgave mee te nemen bij de Voorjaarsbrief 2017 en zich daarbij maximaal in te spannen om aanvullende externe publieke en private dekkingsbronnen te vinden die de financieringslast voor de aandeelhouders beperken;
  3. Vast te stellen dat de raad in staat is gesteldwensen en bedenkingen te uiten op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet over het voornemen om het bestuursmodel van GAE NV te wijzigen, waarbij de exploitatie wordt gescheiden van het beheer en de ontwikkeling van de luchthaveninfrastructuur en het college verzoeken dit voornemen uit te werken.

Eerste termijn.

In de eerste termijn had Peter van Es namens Gemeentebelangen al aangegeven dat je de zaak zo gecompliceerd of zo eenvoudig kon maken als men zelf wilde. Iedereen kan uit de enorme stapel rapporten, contra rapporten second opinions en reacties daarop concluderen wat men wil en dat is vaak vooraf al bepaald.

Waar het allemaal om draait is echter heel eenvoudig, namelijk willen we het vliegveld behouden of niet en tegen welke prijs.

Het gevraagde besluit is eigenlijk ook simpel, geven we als raden en staten de opdracht aan het bestuur om voldoende dekking te zoeken voor het investeringsmodel internationale toegangspoort’ en bij die zoektocht nadrukkelijk ook de veiligheidsregio’s en andere al dan niet private investeerders te betrekken of niet. 

Vergadering 20 december.

Tijdens de vergadering van 6 december was het meeste eigenlijk al wel gezegd en waren voor de goede luisteraar de stellingen al definitief betrokken. Natuurlijk werden er nog wat omtrekkende bewegingen verricht, inleidende schermutselingen uitgevoerd, en schijnbewegingen gemaakt, maar uiteindelijk werd er 20 december aan de oorspronkelijke standpunten weinig tot niets gewijzigd. Er werden 2 amendementen ingediend, 1 door de PvdA en 1 door Leefbaar, maar uiteindelijk leidde het allemaal tot niets.De raad wist niet tot een gemeenschappelijk besluit te komen.

GroenLinks is altijd al tegen GAE geweest, en ook D66, het was duidelijk dat er geen overheidsgeld meer naar GAE moest gaan. Beiden trekken er feitelijk de stekker uit. Gewoon rechttoe rechtaan met open vizier tegen, einde GAE dus wat hen betreft.

De amendementen.

De indieners van de amendementen waren wat lastiger te peilen en bedienden zich van camouflagetechnieken.

De PvdA wilde feitelijk nu niet besluiten en eiste zekerheid dat de Provincie Friesland ook substantieel gaat bijdragen net als het bedrijfsleven. Van de provincie Friesland is echter bekend dat men dat niet wil, en wat het bedrijfsleven aangaat noemde men geen concrete bedragen. Met dit standpunt zegt men dus feitelijk ook trek de stekken er maar uit. Men wilde voorts natuurlijk evalueren en men wilde het investeringsmodel onderbouwd zien met een indicatie van concrete bezuinigingen. Verder stelde de PvdA voor om te onderzoeken tegen welke prijs en onder welke voorwaarden Tynaarlo van zijn aandelen (4%) af zou kunnen komen.

Leefbaar gaf aan voor het model Continueren van de huidige situatie te gaan. Door Gemeentebelangen ook wel als de doormodderen-variant aangeduid. We zouden dan eventueel later alsnog tot het investeringsmodel internationale toegangspoort’ kunnen besluiten, zo stelt men.

Dit is nu een omtrekkende beweging of schijnbeweging zoals eerder genoemd.

Men stelt namelijk een aantal aanvullende voorwaarden waarvan op voorhand al duidelijk is dat de uitkomst zal zijn dat er niet aan voldaan wordt. Men wil namelijk dat minimaal 60% van de kosten door het bedrijfsleven worden opgebracht. Bekend is dat dit niet zal gebeuren. Men zegt wel dat men voor investeren is maar feitelijk zegt men in het gunstigste geval modder maar door of anders trek de stekken er maar uit. Men had in het amendement nog een aantal andere kaders genoemd te weten:

  1. te onderzoeken hoe aandelen met de juridische- en financiële verplichtingen, kunnen worden ontbonden;
  2. te laten onderzoeken hoe de aandelen van de luchthaven kunnen worden overgedragen;
  3. Het college het standpunt laten uitdragen dat de Brandweer en Veiligheid, onderdeel van de exploitatie, moet worden ondergebracht bij de veiligheidsregio(s) zodat daarmee de exploitatie van GAE minder negatief uitvalt en rustig kan worden gewerkt aan stabilisering van de huidige situatie (verwoord in voorkeursalternatief Continueren huidige situatie).
  4. Dat het college zich zal inspannen om te zorgen voor voldoende cofinanciering vanuit het bedrijfsleven, zodat daarmee, eventueel in een later stadium, alsnog besloten kan worden tot voorkeursalternatief 3.

Leefbaar gaf tijdens de discussie echter aan dat men wil dat minimaal 60% van de kosten door het bedrijfsleven worden opgebracht, een onmogelijk te realiseren voorwaarde !

Toch leken er lichtpuntjes in de discussie te bestaan. Onze fractievoorzitter Peter van Es ontlokte Portefeuillehouder Burgemeester Thijsen de opmerking dat hij het inderdaad juist zag: als men voor het investeringsmodel Internationale toegangspoort voor Noord-Nederland’ zou kiezen zou men de punten 1 t/m 3 van het amendement zo in het oorspronkelijke raadsvoorstel mee kunnen nemen, voor zover ze al niet in het raadsvoorstel besluit opgenomen waren. Vanzelfsprekend evalueren en zelfs de PvdA zou mee kunnen.

Hiermee trachtte van Es een Brug te slaan tussen de verschillende partijen. Portefeuillehouder burgemeester Thijssen kopte dit dankbaar in en ook van Heukelem van de VVD zag ineens mogelijkheden.

Helaas bleek een compromis niet mogelijk. De indieners van de amendementen wilden niets aanpassen. Daarmee besloot de Raad uiteindelijk dus helemaal niets.

De stemming.

Het Leefbaar-amendement werd afgewezen met 3 voor (LT) en 20 tegen (de rest).

Het PvdA-amendement werd afgewezen met 6 voor (PvdA + GroenLinks) en 17 tegen (de rest).

Het oorspronkelijke raadsvoorstel om voor het investeringsmodel Internationale toegangspoort voor Noord-Nederland’ te kiezen werd afgewezen met 13 tegen (Leefbaar + PvdA+D66+GroenLinks) en 10 voor (Gemeentebelangen, VVD, CDA en CU).

Uiteindelijk stemden dus alleen Gemeentebelangen, VVD, CDA en CU voor het vliegveld.

De aandeelhouders.

De Provinciale staten van Groningen (30%), Drenthe (30%), Groningen (26%) en Assen 10% stemden allen voor. Het is maar goed dat Tynaarlo slechts 4% van de aandelen bezit.