250 Norm geschrapt door Gemeenteraad Tynaarlo.

Vries 20 december 2016

Gemeenteraad Tynaarlo schrapt “foute” verkeersnorm van 250 motorvoertuigen per uur Ter Borch.

Zoals verwacht heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo 20 december ingestemd met het voorstel om de “foute” verkeersnorm van 250 motorvoertuigen per uur uit het op 27 september 2016 aangenomen raadsbesluit “Verkeer in Ter Borch” te schrappen.

Voorbereid door alle fractievoorzitters.

Het voorstel om de norm van  250 te schrappen was voorbereiddoor alle fractievoorzitters van alle partijen in de raad, inclusief Leefbaar Tynaarlo. Op uitdrukkelijk verzoek van Leefbaar Tynaarlo is de tekst zelfs nog een paar keer aangescherpt/aangepast.

Het wekte dan ook de nodige verbazing dat Leefbaar Tynaarlo tijdens de besluitvormende behandeling ineens met een “amendement” of met iets wat daarvoor moest doorgaan op de proppen kwam om weer iets van een norm op te nemen.

De overige raadsleden werden stante pede getrakteerd op een mail met link naar een pagina op internet waar meer informatie te halen zou zijn en daar moesten ze het maar mee doen. Door het extreem laat indienen van het amendement met bijbehorende zoekopdracht op internet heeft niemand zich op eniger wijze goed kunnen voorbereiden op het amendement en de achterliggende informatie die schijnbaar van belang was.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Raad met uitzondering van Leefbaar natuurlijk hier niet in mee ging. Ook Gemeentebelangen heeft voor het schrappen van de 250 norm gestemd en tegen het amendement van Leefbaar.

Geen 2 maal sorry zeggen.

Fractievoorzitter Peter van Es van Gemeentebelangen gaf aan niet twee keer de zelfde fout te willen maken door zonder een gedegen afweging zo maar een norm in te gaan stellen, terwijl de gevolgen daarvan niet juridisch getoetst zijn of de praktische haalbaarheid beoordeeld. “Ik pas er voor om twee keer sorry te moeten zeggen, omdat we met haast en broddelwerk onjuiste beslissingen nemen. Op deze wijze neem je de inwoners en de verkeersproblematiek van Ter Borch niet serieus”

Gemeentebelangen past voor populisme voor de bühne.

Zoals eerder gezegd was het voorstel voorbereid door de fractievoorzitters van alle partijen in de raad, inclusief Leefbaar Tynaarlo. Het lijkt er dan ook op dat Leefbaar zijn eigen belang boven het belang van de verkeersveiligheid in de wijk stelt, en slechts uit populistische overwegingen “zo van kijk eens hoe begaan wij met de wijk zijn”,  met het amendement is gekomen. Gemeentebelangen doet hier niet aan mee. Immers veiligheid zit hem niet in een getal maar hoe je met de veiligheidssituatie zelf omgaat. Specifieke problemen vergen specifieke maatregelen en maatwerkoplossingen, die je vooraf met de inwoners van de wijkbespreekten in overleg met de bewoners neemt en niet plotsklaps over de hoofden van de inwoners heen.

Gevraagd besluit.

Het gevraagde besluit luidde.

1                 Overeenkomstig het raadsbesluit van 27 september het uitgangspunt van 6.000 motorvoertuigen per etmaal handhaven. Het verkeer wordt gemonitord middels zes permanente telpunten en publicatie van de telresultaten vind tweewekelijks plaats op de website.

2                 Bij telcijfers die naar boven afwijken ten opzichte van de ontwikkelingen die het verkeersmodel veronderstelt, nader onderzoek te doen naar de aard en omvang van de verkeersmobiliteit en - indien noodzakelijk – maatregelen treffen.

3                 Het bestaande overleg met de bewonersvereniging en de verkeerscommissie scholen continueren. Concrete maatregelen met vereniging en commissie bespreken in de vorm van - Fiets- en voetgangersvoorzieningen rondom de scholen - Verkeersbrigadiers - Routing Indien noodzakelijk op grond van verkeersveiligheidsoverwegingen deze maatregelen uitvoeren.

4                 Structureel overleg met Herepoort aannemerscombinatie en Groningen Bereikbaar waarbij de effecten van de ombouw van de Zuidelijke ring op de Borchsingel door middel van de ontwikkeling van een verkeersmodel zichtbaar worden.

5                 De aandacht voor verkeer(sveiligheid) in Ter Borch definiëren als apart project, in die zin dat er 2 x per jaar uitgebreid over gerapporteerd wordt aan de raad, zolang de wijk in ontwikkeling is. Na vier rapportages (2 jaar) zal worden geëvalueerd.