Commissie bezwaarschriften naar Assen.

Vries, 17 januari 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond het punt met betrekking tot de verordening Commissie bezwaarschriften op de agenda.

De regiogemeenten in Drenthe, waar ook gemeente Tynaarlo onder valt, hebben samen met de centrumgemeente assen in een convenant een taakverdeling afgesproken. Dit convenant heet “Beschermd wonen en maatschappelijke opvang Drenthe”.

Het College van B&W heeft aansluitend aan dit convenant een mandaatbesluit ondertekend, daarmee is het juridisch goed afgedicht.

Het mandaatbesluit.

In het mandaatbesluit is geregeld dat de bezwaarschriftencommissie van Assen zal adviseren over de bezwaarschriften met betrekking tot beschermd wonen en opvang.

Dit is de reden dat de verordening commissie bezwaarschriften van Tynaarlo gewijzigd dient te worden. Na het vaststellen van de nieuwe Verordening is de commissie bezwaarschriften van Tynaarlo niet meer bevoegd te adviseren over bezwaarschriften die zijn ingediend op het terrein van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Gevraagd besluit.

De wijzigingsverordening commissie bezwaarschriften gemeente Tynaarlo vaststellen.

Het besluit.

Er is geen motie of amendement ingediend voor dit agendapunt.

Gemeentebelangen kan zich wel vinden in de voorgestelde wijziging.

De gemeenteraad heeft in meerderheid ingestemd met dit voorstel, de fractie van GroenLinks stemde tegen, aangezien zij van mening zijn dat gemeente Tynaarlo zelf een commissie van bezwaren dient te hebben.