Raad als werkgever van de Griffie.

Vries, 31 januari 2017.

Er heeft weer een Raadsvergadering plaatsgevonden in de Raadszaal van het gemeentehuis van Tynaarlo.

Er stonden 3 punten op de bespreekagenda en 1 noemenswaardig punt op het akkoord gedeelte van de agenda.

De 3 punten op de bespreekagenda waren.

  • Ontwerp bestemmingsplan recreatieterrein Buiten in Midlaren.

  • Brief van college van B en W d.d. 13 december 2016, inzake proces en stand van zaken prestatieafspraken 2017.

  • Brief van College van B en W, inzake Quick scan B&B beleid.

Door fracties zijn schriftelijke vragen gesteld omtrent alle 3 de punten op de bespreekagenda. Deze vragen zijn vroegtijdig ingediend, echter de beantwoording van de vragen kwamen ongeveer 4,5 uur voor aanvang van de Raadsvergadering bij de fracties binnen in de mailbox.

De meerderheid vond dit te laat, hierdoor kon de beantwoording niet meegenomen worden in de bijdrage van de fracties en kon het dus ook geen onderdeel uitmaken van de discussie.

De meerderheid van de Raad was derhalve van mening dat de behandeling van de 3 punten op de bespreekagenda niet in behandeling genomen diende te worden en wilde dat deze punten opnieuw geagendeerd zouden worden voor de Raadsvergadering van dinsdag 14 februari.

Werkgeverschap Gemeenteraad.

Hierdoor bleef er slechts 1 punt staan op de agenda die het noemen in dit artikel waardig is. Dit agendapunt luidde “Werkgeverschap Raad”.

Gevraagd besluit.

  1. Vaststellen van de wijzigingsverordening werkgeverscommissie.

  2. Het delegatiebesluit werkgeverscommissie uitbreiden met de bevoegdheden ten aanzien van de Griffie medewerkers.

  3. De formatie van de Griffie vaststellen op 2 fte (1 fte Griffier en 1 fte medewerker).

Wat houdt dit punt in?

De gemeenteraad van Tynaarlo is werkgever van de Griffier van de gemeente. Dit is al jarenlang gebruikelijk.

Buiten de Griffier zijn er ook nog 2 medewerkers van de Griffie, zij ondersteunen de Griffier, maar zij stonden niet onder het werkgeverschap van de Raad, maar waren gewoon medewerker van de organisatie van gemeente Tynaarlo.

Door de wijziging van de verordening komen ook de medewerkers van de Griffie onder het werkgeverschap van de Raad te vallen.

Op zich is dit een formaliteit, maar nu staan de Griffiemedewerkers in de organisatie op de plek waar ze eigenlijk thuis horen.

Besluit.

Gemeentebelangen kon zich vinden in de voorgestelde wijzigingen.

De Raad stemde unaniem in met het voorstel. Daarmee werd het agendapunt aangenomen.

Kort na het besluit van dit agendapunt werd de gemeenteraadsvergadering gesloten door de voorzitter.