Leerlingenvervoer verordend.

Vries, 7 maart 2017.

Op de agenda van de Gemeenteraadsvergadering prijkte het punt met betrekking tot de Verordening Leerlingenvervoer 2017.

Gevraagd besluit.

De Verordening Leerlingenvervoer 2017 vast stellen.

Toelichting.

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden.

In de Wet Passend Onderwijs wordt uitgegaan van eigen kracht en zelfredzaamheid. Daarbij hebben de scholen een zogenoemde zorgplicht gekregen, dit betekent dat de scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Het streven hierbij is dat zoveel mogelijk leerlingen in hun eigen omgeving onderwijs krijgen.

Er wordt duidelijk uitgegaan van de eigen kracht van de leerling, daarom is het belangrijk te kijken naar wat een leerling zelf kan en waar hij of zij eventueel ondersteuning bij nodig heeft. Wanneer een leerling zelfstandig leert te reizen, vergroot dit zijn leefwereld en mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij.

Hiermee wordt de verbinding gelegd met de in 2015 (vernieuwde) Participatiewet, Jeugdwet en Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Voor niet alle leerlingen is zelfstandig reizen per definitie een haalbare zaak, bijvoorbeeld voor leerlingen met bepaalde beperkingen. Voor dergelijke leerlingen is het leerlingenvervoer beschikbaar, ook al wordt er wel een poging gedaan deze leerlingen zelfstandig te leren reizen.

Dit is in een Verordening gevat.

Behandeling.

Voor dit agendapunt zijn geen moties of amendementen ingediend. Gemeentebelangen had geen woordvoering over dit onderwerp.

Gemeentebelangen kon zich wel vinden in deze Verordening.

De Verordening is met algehele stemmen aangenomen, dit houdt in dat de verordening unaniem is aangenomen.