Centrum Vries wordt afgekoppeld.

Vries, 7 maart 2017.

Het centrumplan van Vries dient te worden afgekoppeld, hiervoor dient een krediet beschikbaar gesteld te worden. Dit krediet diende door de gemeenteraad beschikbaar gesteld te worden tijdens de Raadsvergadering.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet met economisch nut (afkoppelen centrumplan Vries ad. €42.000,- exclusief BTW en de kapitaallasten ad. 1.470,- te dekken uit de rioolheffing.

  2. Instemmen met het verruimen van het projectgebied voor het project herinrichting centrum Vries met het Raadhuisplein.

  3. Instemmen met het dekken van de extra lasten als gevolg van de uitbreiding van het projectgebied uit de ruimte binnen het ‘Maatschappelijk krediet Dorpsagenda Vries’.

  4. 0Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.

Toelichting.

Door het afkoppelen van het verhardoppervlak van de supermarkt de Emté en de parkeerplaats in het centrum van Vries zal de wateroverlast op straat bij hevige regenval verminderd worden.

Door uitbreiding van het projectgebied met het Raadhuisplein komt er een logische ‘ruimtelijke c.q. visuele aansluiting‘ van het Raadhuisplein op de Brinkstraat. Hierdoor wordt de route vanaf de Nieuwe rijksweg naar de Brinkstraat en de Oude Asserstraat en ook de onderlinge samenhang van de straten versterkt. Ook sluit de uitbreiding van het gebied goed aan bij de eerste gedachten van de dorpsagenda Vries. In de eerste uitgangspunten voor de dorpsagenda Vries was het doel om een zo groot mogelijk gebied binnen het centrum van Vries aan te pakken.

Bij de vaststelling van de Dorpsagenda Vries in 2015 is er budget beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het centrum in Vries. In de eerste uitgangspunten voor de dorpsagenda Vries was het doel om een zo groot mogelijk gebied binnen het centrum van Vries aan te pakken. Door de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen is uiteindelijk het projectgebied beperkt. Het huidige projectgebied voor de herinrichting omvat de Oude Asserstraat (tussen de Brinkstraat en de Markenstraat), de Brinkstraat en de Markestraat. Hierbij is rekening gehouden om bij een gunstige aanbesteding het projectgebied uit te breiden en zo meer van het centrumgebied aan te pakken.

In 2016 is de voorbereiding voor de herinrichting opgestart en eind 2016 is de aanbesteding geweest en is het werk gegund aan een aannemer. Uit de informatieavond, gehouden tijdens de voorbereiding met de bewoners en andere belanghebbenden, is naar voren gekomen dat er met heftige buien wateroverlast ontstaat in het projectgebied. Nu de bestrating i.v.m. de herinrichting aangepakt wordt, is er een goede gelegenheid om het verhard oppervlak van de supermarkt en de parkeerplaats af te koppelen en de overlast te beperken. De afkoppelwerkzaamheden dienen uit een apart krediet gedekt te worden. Daarnaast is na de aanbesteding van het werk voor het ‘Maatschappelijk krediet Dorpsagenda Vries gebleken dat er ruimte is om wat extra werkzaamheden uit te voeren binnen het centrumgebied van Vries. Hiervoor dient het projectgebied dat is vastgesteld op 8 december 2015 uitgebreid te worden.

Behandeling.

Er zijn geen moties of amendementen ingediend voor dit agendapunt.

Gemeentebelangen kan zich wel vinden in het gevraagd besluit.

De Gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel.