Recreatiewoning op het Paterswoldse meer.

Vries, 7 maart 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering stond het punt met betrekking tot het mogen bouwen van een drijvende recreatiewoning op 

het Paterswoldse meer, ter hoogte van Groningerweg 25 in 

Eelderwolde op de agenda.

Gevraagd besluit.

  1. Vast te stellen het bestemmingsplan “Recreatiewoning Groningerweg 25 Eelderwolde” met identificatienummer NL.IMRO.1730.PPGROMWEG25EW-0401,in overeenstemming met het ontwerp, zoals dat vanaf 18 november 2016 tot en met 29 december 2016 ter inzage heeft gelegen.

  2. De toelichting op het bestemmingsplan (die geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan) ambtshalve aan te vullen met de resultaten van de toetsing Wet Natuurbescherming, de resultaten en de beoordeling van het aanvullend asbest- en bodemonderzoek en genoemde rapporten als bijlage toe te voegen aan die toelichting.

  3. Te bepalen, dat geen exploitatieplan als bedoelt in artikel 6.12, lid 1 van de wet Ruimtelijke Ordening wordt vastgesteld, aangezien geen sprake is van een bouwplan waarvoor dat noodzakelijk is.

  4. Burgemeester en wethouders uit te nodigen om de omgevingsvergunning voor de bouw van een drijvende recreatiewoning op het perceel Groningerweg 25 te Eelderwolde te verlenen.

Toelichting.

Op 19 april 2016 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo besloten het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ter inzage te leggen. Hierdoor hadden burgers en organisaties de mogelijkheid hun zienswijze of bedenkingen omtrent dit bestemmingsplan te laten horen.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning hebben in de periode van 18 november 2016 tot en met 29 december 2016 ter inzage gelegen.

ER hebben slechts 2 organisaties een zienswijze ingediend, dit waren de Gedeputeerde staten van Drenthe en Waterschap Noorderzijlvest.

Beide indieners van de zienswijzen waren positief.

Behandeling.

Tijdens dit agendapunt werd geen motie of amendement ingediend.

Gemeentebelangen had geen woordvoering voor dit agendapunt.

Gemeentebelangen kon zich wel vinden in het voorstel.

Het gevraagd besluit werd unaniem aangenomen.