Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp verordend.

Vries, 21 maart 2017.

Op 7 maart heeft de raad uitgebreid gesproken over de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo 2017. Op 21`maart lag het punt ter besluitvorming voor.

Toelichting

De nieuwe geïntegreerde verordening is een gezamenlijk product van de vijf Noord en Midden Drentse gemeenten (NMD), ontwikkeld door juristen en beleidsmedewerkers van die gemeenten. Dit betekent dat, op enkele mogelijke lokale accenten na, in de NMD regio grotendeels uniforme verordenings-regels zullen gelden. Bij de nieuwe Verordening is er gekozen voor een Verordening op hoofdlijnen. De uitwerking in nadere regels en voorwaarden gebeurt in de onderliggende ‘nadere regels’. Dit zijn nu nog twee aparte documenten.

Voorgesteld wordt om ook de twee huidige besluiten te actualiseren en wanneer mogelijk te integreren. Ook deze taak wordt in NMD verband opgepakt waarbij ruimte blijft voor lokale accenten. Het vaststellen van de nadere regels is een bevoegdheid van het College van B&W.

Wijzigingen.

De inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de huidige verordeningen WMO en jeugdhulp zijn de volgende.

Persoonsgebonden Budget (PGB).

In aansluiting op de inkoop 2017 voor Jeugd en WMO dienen ook het PGB-beleid en de tarieven te worden getoetst en aangepast aan de nieuwe systematiek. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• Toepassen van het kwaliteitskader sociaal domein Drenthe (vastgesteld door het college op 21 juni 2016) op het PGB.

• De structuur zoals gehanteerd in de resultatenmatrix zorg in natura (ZIN) is tevens leidend voor de beoordeling en toekenning van het PGB.

• De hoogte van de nieuwe PGB-tarieven stellen we vast aan de hand van een percentage van de kosten van zorg in natura:
We hanteren weer afzonderlijke tarieven voor formele zorg en informele zorg. Dit sluit aan bij de huidige criteria in het jeugdkader en de beleidsregels WMO.
- Het tarief voor formele zorg bedraagt 90% van het tarief voor Zorg in Natura.

- Het tarief voor informele zorg bedraagt 65% van het tarief voor de formele zorg: (dus 65%

van 90%).
Omdat uit jurisprudentie blijkt dat het onderscheid formele-informele zorg niet altijd zwart wit is, wordt voorgesteld de nadere uitwerking van de kaders (waaronder de invulling van de begrippen), te doen in de uitwerking van de nadere regels.

Behandeling.

Er werden twee amendementen door GroenLinks ingediend. Beide amendementen werden verworpen. Gemeentebelangen kon zich in beide amendementen niet vinden.

Het gevraagde voorstel werd vervolgens ongewijzigd aangenomen waarmee de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Tynaarlo 2017 definitief werd vastgesteld.