Woningbouw Vries, een motie werd ingediend.

Vries, 21 maart 2017.

In de raadsvergadering van 7 maart is er tijdens de behandeling van het agendapunt met betrekking tot de prestatieafspraken, welke gemaakt zijn met de woningbouwcorporaties, door D66 en Leefbaar een Motie ingediend, waarin het College van B&W werd verzocht om:

  • onderzoek te doen naar welke stappen nodig zijn voor het realiseren van voornoemde woningen door inbreiding binnen Vries, in het gebied Diepsloot III, en aanpalende gebieden, welke reeds in eigendom zijn van gemeente Tynaarlo, in verschillende prijsklassen;

  • hierbij rekening te houden met zo recent mogelijk inzichten uit het tweejaarlijkse woningbouw-en woningmarkt onderzoek dat wordt uitgevoerd door de regio Groningen-Assen;

  • kosten voor dit onderzoek te dekken uit de algemene reserve grote investeringen (Argi).

Stemming.

Over de motie is op 21 maart gestemd.

Gemeentebelangen Tynaarlo kon zich wel vinden in de ingediende motie.

De motie is zonder verdere opmerkingen unaniem door de raad aangenomen.