Raadsvergadering 23 september 2014 verslag door raadslid Jarko Weering

jarko-weeringDinsdagavond 23 september 2014 vond een raadsvergadering plaats, deze keer begon de vergadering om 19.00 uur, aangezien het vermoeden was dat de vergadering langer zou kunnen duren dan normaal. Dit was met name ingegeven naar aanleiding van de agendapunten die op de rol stonden.
Deze dinsdag stonden de volgende punten op de agenda, buiten de standaard agendapunten.
• De structuurvisie cultuur historie.
• De kadernota WMO.
• De perspectievennota.
• De verordening basisregistratie van personen.

Tijdens de vergadering heeft gemeentebelangen Tynaarlo de volgende standpunten ingenomen.


• De structuurvisie cultuur historie.


Gemeentebelangen is akkoord gegaan met de structuurvisie.


De gehele Raad heeft deze structuurvisie unaniem aangenomen.

• De kadernota WMO.

Gemeentebelangen heeft haar zorgen uitgesproken over de volgende punten binnen de kadernota.

o De overheid berekend de gemeente kortingen door waar het gaat om zorg, deze kortingen worden doorbrekend aan de aanbieders.

Gemeentebelangen heeft haar zorg uitgesproken dat deze kortingen niet ten koste gaat van de kwaliteit van de geboden zorg.

 Het College heeft verzekerd dat dit niet het geval zal zijn.


o In de kadernota staat beschreven dat het College het huiselijk geweld wil zien te voorkomen.

Gemeentebelangen heeft het College bevraagd hoe zij het huiselijk geweld willen zien te voorkomen.

 Hierop heeft het College eigenlijk geen duidelijk antwoord kunnen geven, met andere woorden, het College wist eigenlijk niet hoe ze dit moesten voorkomen, ze gaan er eigenlijk van uit dat het af zal nemen doordat de gemeente dichter bij de mensen staat dan de nationale overheid.


o Vele gemeenten zijn gestopt met het Persoonsgebonden Budget (PGB). Gemeente Tynaarlo echter niet.

Gemeentebelangen heeft aangegeven dat dit een mooi instrument is, maar dat dit instrument erg gevoelig is voor fraude. Gemeentebelangen wilde dan ook graag weten hoe het College deze fraude wilde voorkomen.

o Het College heeft aangegeven dat zij hiervoor .. gingen inschakelen en was er van overtuigd dat dit afdoende was om deze fraude te voorkomen.

De Gemeenteraad heeft uiteindelijk unaniem ingestemd met de kadernota WMO. Er volgde daarbij een applaus voor het werk dat de ambtenaren hebben verzet, voor het tot stand brengen van deze kadernota.

• De kadernota WMO.


Gemeentebelangen heeft haar zorgen uitgesproken over de volgende punten binnen de kadernota.

o De overheid berekend de gemeente kortingen door waar het gaat om zorg, deze kortingen worden doorbrekend aan de aanbieders.

Gemeentebelangen heeft haar zorg uitgesproken dat deze kortingen niet ten koste gaat van de kwaliteit van de geboden zorg.

 Het College heeft verzekerd dat dit niet het geval zal zijn.

o In de kadernota staat beschreven dat het College het huiselijk geweld wil zien te voorkomen.

Gemeentebelangen heeft het College bevraagd hoe zij het huiselijk geweld willen zien te voorkomen.

 Hierop heeft het College eigenlijk geen duidelijk antwoord kunnen geven, met andere woorden, het College wist eigenlijk niet hoe ze dit moesten voorkomen, ze gaan er eigenlijk van uit dat het af zal nemen doordat de gemeente dichter bij de mensen staat dan de nationale overheid.


o Vele gemeenten zijn gestopt met het Persoonsgebonden Budget (PGB). Gemeente Tynaarlo echter niet.

Gemeentebelangen heeft aangegeven dat dit een mooi instrument is, maar dat dit instrument erg gevoelig is voor fraude. Gemeentebelangen wilde dan ook graag weten hoe het College deze fraude wilde voorkomen.

 Het College heeft aangegeven dat zij hiervoor .. gingen inschakelen en was er van overtuigd dat dit afdoende was om deze fraude te voorkomen.

De Gemeenteraad heeft uiteindelijk unaniem ingestemd met de kadernota WMO. Er volgde daarbij een applaus voor het werk dat de ambtenaren hebben verzet, 

 

• De perspectievennota is een nota waarin de kaders gesteld worden, waarbinnen uiteindelijk de begroting opgesteld dient te worden. Hier dient het College zich dus aan te houden.


Voor dit agendapunt hebben zich in totaal 3 insprekers aangemeld, te weten: een woordvoerder van sportfederatie EPE, een woordvoerder van het ICO en een inwoner van Vries.


Gemeentebelangen heeft aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen binnen de perspectievennota.
o Het onderhoud van de wegen. 
Het college gaf aan in de perspectievennota dat zij het onderhoud van de wegen wilde verlagen. Het College dacht hier wel een besparing uit te kunnen halen.
Gemeentebelangen heeft aangegeven dat het onderhoudsniveau van een groot aantal wegen nu al te wensen overlaat en is bang dat de kwaliteit van de wegen in de gemeente hierdoor nog verder achteruit gaat.
Daarbij heeft Gemeentebelangen naar voren gebracht dat een ambtenaar heeft aangegeven dat de bedragen die op dit moment gemoeid gaan bij letsel- en schadeafhandeling, nagenoeg even groot is als de besparing die er met de vorige verlaging van het BOR niveau heeft opgeleverd. Gemeentebelangen vroeg zich dan ook af in welke mate de letsel en schades hiermee zal toenemen.

Het College heeft aangegeven dat er wegen in de gemeente zijn, waar minder gebruik van wordt gemaakt dan andere wegen. Het College is van mening dat deze een omlaag kan naar BOR niveau 5 in plaats van niveau 6.
Daarbij heeft het College wel aangegeven dat de veiligheid in deze het leidend onderwerp zal zijn.
Het College gaf aan dat zij niet op de hoogte was van de door Gemeentebelangen aangegeven omvang van de schades. Het College gaf aan dat zij bij de betreffende ambtenaar zou navragen hoe dit precies zit.

o 
Gladheidbestrijding.
Het College heeft in de perspectievennota opgenomen dat zij van mening is dat er een besparing te behalen valt op de gladheidbestrijding.
Gemeentebelangen heeft haar zorg uitgesproken over deze besparing, aangezien zij van mening is dat het niveau van de gladheidbestrijding nu al beneden de maat is. Als je in de wintermaanden van omringende gemeentes Haren, Groningen of Noordenveld Tynaarlo binnen rijdt, dan kom je van zwarte wegen plotseling op witte wegen. Ook waar het de doorgaande wegen betreft.
Gemeentebelangen is van mening dat dit onwenselijk is en dat zij bevreesd is wanneer er nog meer bezuinigd gaat worden op de gladheidbestrijding.

Het college heeft aangegeven dat de doorgaande wegen wel gestrooid zullen blijven worden, maar dat er een aantal sensoren in het wegdek geplaatst zullen worden, waardoor er beter gericht gestrooid zal kunnen worden. Hierdoor hoeft niet het gehele wegennet van de Gemeente onder het zout gelegd worden.
Gemeentebelangen heeft daarbij en kanttekening gemaakt, want het College doet alsof nu de wegen onder het zout gelegd wordt, maar zoals Gemeentebelangen heeft aangegeven, laat nu reeds het strooibeleid te wensen over.

Het College geeft aan dat het een kwestie is van keuzes maken.
Gemeentebelangen geeft aan dat dan wel de goede keuzes gemaakt dienen te worden.
o Sporthallen.
Het College is van mening dat er in totaal 300 miljoen bezuinigd dient te worden op de sport.
Daarbij is een mogelijkheid aangegeven dat er slechts 1 sporthal in de MFA Groote Veen mogelijk zou moeten zijn. Daarbij heeft het College de vergelijking gemaakt met Zuidlaren, want daar is ook slechts 1 sporthal.
Gemeentebelangen gaf aan dat er steeds een belofte gedaan is dat er 2 sporthallen bij de MFa zouden komen. Als er dan toch slechts 1 sporthal komt, dan wil Gemeentebelangen graag zien dat de mogelijkheid onderzocht wordt om sporthal De marsch te renoveren.
Gemeentebelangen is van mening dat er in de gehele gemeente voldoende faciliteiten moet zijn om sport te kunnen beoefenen.

Het College geeft aan dat zij wil onderzoeken of renovatie van sprothal De Marsch haalbaar is qua kosten.
Zij zal de Gemeenteraad hierover informeren.
Er zijn 8 moties ingediend door 3 partijen, een aantal moties zijn overgenomen door het College.
De volgende moties zijn ingediend.
o GroenLinks: de structurele bezuiniging van jaarlijks € 50.000 op het minima- en meedoenbeleid te schrappen en de jaarlijkse bezuiniging van € 50.000 op de bijzondere bijstand te schrappen.

Gemeentebelangen heeft tegen deze motie gestemd, aangezien het College heeft aangegeven dat deze beide diensten gehandhaafd blijven, maar dat dit via andere wegen bekostigd wordt.

De motie is verworpen.
o GroenLinks: af te zien van de verlaging van de OZB van 5% naar 2%.

Gemeentebelangen heeft tegen deze motie gestemd, aangezien zij altijd van mening is geweest dat er niet meer dan trendmatig verhoogd dient te worden.

Deze motie is verworpen.
o GroenLinks: De weerstandscapaciteit in te zetten om tijdelijke structurele tekorten te dekken en daarbij een weerstandscapaciteit van 50% te accepteren in 2015, 2016 en mogelijk 2017.

Gemeentebelangen heeft tegen deze motie gestemd, aangezien zij van mening is dat een dergelijke lage weerstandscapaciteit onwenselijk is.

deze motie is verworpen.
o GroenLinks: Kiezen voor een flexibel meer gestandaardiseerd ontwerp voor een Multifunctionele Accommodatie en zodoende te besparen op architectkosten, op het plan- en ontwerpproces en bouwkosten.

Gemeentebelangen heeft tegen deze motie gestemd, aangezien zij van mening is dat een dergelijke standaardontwerp niet haalbaar is voor alle locaties en MFA's.

Deze motie is verworpen.
Gemeentebelangen heeft positief gestemd voor de perspectievennota.

De perspectievennota is uiteindelijk aangenomen door de meerderheid van de Gemeenteraad.

• De verordening basisregistratie van personen.
Door een wetswijziging diende de verordening tot basisregistratie van personen ook aangepast te worden.
Gemeentebelangen heeft hierover geen woordvoering gehad.

Gemeentebelangen heeft voor dit agendapunt gestemd.

De verordening is unaniem aangenomen door de Gemeenteraad.

Om klokslag 1.00 uur in de nacht was het laatste punt van de agenda afgehandeld.
De persoon die voorzien had dat deze Gemeenteraadsvergadering wel eens een lange vergadering zou kunnen worden, heeft uiteindelijk gelijk gekregen, al met al heeft de vergadering 6 uur geduurd.