APV gewijzigd.

Vries, 21 maart 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering werd een besluit genomen over het agendapunt over de wijzigingen welke doorgevoerd zijn op de Algemene Plaatselijke Verordening APV). Op dinsdag 7 maart werd hierover reeds een discussie gevoerd tijdens de Raadsvergadering. GroenLinks kondigde tijdens deze discussie reeds aan dat zij op 21 maart met een Motie of Amendement zouden komen met betrekking tot het terugdringen van de hoeveelheid aan reclameborden.

Gevraagd besluit.

De Gemeenteraad werd gevraagd het volgende besluit te nemen.

Vaststellen van de eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Tynaarlo 2015.

Toelichting.

In 2015 is de Algemene Plaatselijke Verordening voor het laatst aangepast en vastgesteld door de Gemeenteraad. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving.

Daarbij zijn er ook wijzigingen doorgevoerd door ervaringen uit de praktijk.

Het gaat daarbij om de volgende punten.

  • Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg. Het is gebleken dat met name aankondigingsborden et cetera in steeds grotere mate langs de wegen worden geplaatst. Handhaving van de algemene regels is lastig.  Daarom is nu opnieuw een vergunningplicht ingevoerd. Voor de categorie van de zogenaamde driehoek borden en sandwichborden zal een vergunning worden verleend aan een commerciële partij die borden (zgn. wisselframes) mag plaatsen en exploiteren op de door het college aangewezen plaatsen.  Er zal vervolgens streng handhavend worden opgetreden ten opzichte van alle zonder vergunning geplaatste borden. 
    Voor kleinere lokale initiatieven komen plakzuilen beschikbaar.

  • Meldingen voor kleine evenementen. Een kleine categorie evenementen was sinds 2010 uitgezonderd van de vergunningplicht. Wel moest tijdig melding worden gedaan bij de gemeente. Dit meldingenstelsel is onduidelijk. In jurisprudentie is inmiddels duidelijk geworden dat toestemmingen of weigeringen op gedane meldingen over het algemeen ook te gelden hebben als besluiten. Verder is in de praktijk gebleken dat er vaak evenementen gemeld werden die bij toetsing toch vergunning plichtig bleken te zijn. Het is dan ook duidelijker om voor deze evenementen de (lichtste vorm van)  vergunningplicht te laten gelden. Het betreft voornamelijk evenementen in de openbare ruimte. Voor kleinere evenementen op eigen terrein is vaak geen vergunning nodig.

  • Gebiedsontzeggingen

In het geval van (ernstige vrees voor) een openbare ordeverstoring of overlast gevend gedrag, kan een burgemeester een gebiedsontzegging opleggen. Deze bepaling is een aanvullende bevoegdheid ten opzichte van hetgeen in de Gemeentewet geregeld is op dit terrein.

Behandeling.

Zoals reeds eerder aangegeven werd er door de fractie van GroenLinks een Motie ingediend.

De motie hield het volgende in.

  • Digitale borden zijn onwenselijk in het aanzien van onze dorpen.

  • Digitale borden zijn onwenselijk in het kader van de verkeersveiligheid.

Daarom:

  • Dient het College te komen met nadere regels omtrent andere reclame-uitingen dan geregeld is in de APV.

  • Te regelen dat digitale borden niet zijn toegestaan langs de openbare weg in gemeente Tynaarlo.

  • Deze regels na vaststelling zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen naar de Raad.

Besluit.

Gemeentebelangen kon zich niet vinden in de ingediende motie, en stemde daarom tegen de motie.

De meerderheid van de Gemeenteraad stemde tegen de motie, deze haalde het daardoor niet.

Gemeentebelangen kon zich wel vinden in de gewijzigde APV. Het voorstel werd met algehele stemmen unaniem) aangenomen.